Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών θεμάτων του ΥΠΑΑΤ: Τι χρειάζεται για να γίνει ένα προϊόν ΠΟΠ ή ΠΓΕ

Τι χρειάζεται για να γίνει ένα προϊόν ΠΟΠ ή ΠΓΕ; Με αφορμή ερώτηση για την «Καταχώριση του προϊόντος ελαιολάδου που προέρχεται από την ποικι...


Τι χρειάζεται για να γίνει ένα προϊόν ΠΟΠ ή ΠΓΕ;
Με αφορμή ερώτηση για την «Καταχώριση του προϊόντος ελαιολάδου που προέρχεται από την ποικιλία ‘‘Ασπρολιά Λευκάδας’’ στο Ενωσιακό Μητρώο των προϊόντων ΠΟΠ», του βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλος, το γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών θεμάτων, του ΥΠΑΑΤ, ενημερώνει ως εξής:

«Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, για να καταχωριστεί ένα γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωργικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος (ΕΠΙΠ) στο σχετικό Ενωσιακό Μητρώο, θα πρέπει να υποβληθεί στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σχετικό αίτημα, αποκλειστικά από ‘ομάδα’ παραγωγών ή μεταποιητών, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που ασχολείται με το προϊόν που φέρει την ονομασία προς καταχώριση. Μεμονωμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αντιμετωπίζονται ως ‘ομάδα’ εφόσον: 

α) το υπό αναφορά πρόσωπο είναι ο μοναδικός παραγωγός ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση, 

β) όσον αφορά στις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, η οριζόμενη γεωγραφική περιοχή διαθέτει χαρακτηριστικά που διαφέρουν αισθητά από εκείνα των γειτονικών περιοχών ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος διαφέρουν από εκείνα των προϊόντων που παράγονται στις γειτονικές περιοχές.

Το εν λόγω αίτημα καταχώρισης συνοδεύεται από φάκελο που περιέχει ολοκληρωμένη μελέτη και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η ιδιοτυπία του προϊόντος, η οποία οφείλεται στην ιδιαίτερη οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη παραγωγής του και, ως εκ τούτου, το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ.

Εν συνεχεία, το αίτημα αξιολογείται τόσο σε Εθνικό όσο και Ενωσιακό επίπεδο και εφόσον λάβει θετική αξιολόγηση σε κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα και δεν υπάρχουν βάσιμες ενστάσεις από τρίτους, τότε η ονομασία καταχωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ενωσιακό Μητρώο των ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί στην προαναφερόμενη Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ αίτημα από ομάδα το οποίο να αφορά σε προϊόν ελαιολάδου που προέρχεται από την ποικιλία «Ασπρολιά Λευκάδας».

Τέλος, σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και, συγκεκριμένα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer- 2/2012-02-02-07-52-07, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης φακέλου που συνοδεύει κάθε αίτημα καταχώρισης.

Συνοδευτικά αρχεία


ΠΗΓΉ:agro24.gr

Σχόλια