Συμπληρωματική ενίσχυση εισοδήματος στη νέα ΚΑΠ βάσει των Αρόσιμων Εκτάσεων, Μόνιμων Καλλιεργειών & Βοσκοτόπων

Η συμπληρωματική αναδιανεμητική ενίσχυση εισοδήματος στην ΚΑΠ 2023-2027 θα εφαρμοστεί σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των αγρονομικών περιφερ...


Η συμπληρωματική αναδιανεμητική ενίσχυση εισοδήματος στην ΚΑΠ 2023-2027 θα εφαρμοστεί σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των αγρονομικών περιφερειών (Αρόσιμων Εκτάσεων, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκοτόπων). 

Η ενίσχυση στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, στη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, καθώς και στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εισοδηματική στήριξη στον γεωργικό τομέα. 

Οι περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν έκταση μικρότερη των 28 εκταρίων και το μικρό τους μέγεθος σημαίνει ότι δεν μπορούν να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας.

 Για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, οι χώρες της Ε.Ε. με τη νέα ΚΑΠ μπορούν να επιλέγουν να στηρίζουν τους μικροκαλλιεργητές μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Τη συγκεκριμένη ενίσχυση έχει επιλέξει η Ελλάδα να εφαρμόσει. Θα παρέχεται με τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς.

Επιλέξιμες εκτάσεις για τη χορήγηση της αναδιανεμητικής στήριξης (ανά αγρονομική περιφέρεια): Αροτραίες: ελάχιστη 20 στρέμματα, μέγιστη 110 στρέμματα, δενδρώδεις: 

ελάχιστη 10 στρέμματα, μέγιστη 40 στρέμματα, βοσκότοποι: ελάχιστη 10 στρέμματα, μέγιστη 170 στρέμματα.

Επομένως, κάθε χρόνο, οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα προαναφερθέντα ανώτερα και κατώτερα όρια. 

Δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική περιφέρεια, μικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις. 

Παρομοίως, δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική περιφέρεια, μεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες μέγιστες εκτάσεις.

Για την περίοδο 2023-2027 το διαθέσιμο ποσό για την αναδιανεμητική ενίσχυση ανέρχεται σε 174.032.723 ευρώ κάθε έτος. 

Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί ως εξής: 79.358.922 ευρώ για αροτραίες καλλιέργειες, 47.858.999 ευρώ για μόνιμες καλλιέργειες, 46.814.802 ευρώ για βοσκοτόπους. 

Ο μέσος όρος της αναδιανεμητικής στήριξης θα είναι στα 11,6 ευρώ/στρέμμα στην αγρονομική περιφέρεια των αρόσιμων καλλιεργειών, στα 10,8 ευρώ/στρέμμα στην αγρονομική περιφέρεια των μόνιμων καλλιεργειών και στα 9,8 ευρώ/ στρέμμα στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων. 

Θα χορηγηθεί σε συνολικά 6.786.910 στρέμματα αροτραίων καλλιεργειών, 4.393.050 στρέμματα μόνιμων καλλιεργειών και 4.768.850 στρέμματα βοσκοτόπων.

Σχόλια