Μόνο Γεωπόνοι ΠΕ μέλη του ΓΕΩΤΕΕ στην Δακοκτονία και το 2022 - Οι υπουργοί αλλάζουν , η συντεχνία παραμένει...

Δακοκτονία 2022- Πώς θα κατανεμηθεί το εποχικό προσωπικό Η απασχόληση των 809 εποχικά εργαζόμενων θα διαρκέσει μέχρι 30.11.2022 Στους 809 αν...


Δακοκτονία 2022- Πώς θα κατανεμηθεί το εποχικό προσωπικό
Η απασχόληση των 809 εποχικά εργαζόμενων θα διαρκέσει μέχρι 30.11.2022
Στους 809 ανέρχονται οι εποχικοί εργαζόμενοι που θα κατανεμηθούν στις Περιφερειακές Ενότητες και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της χώρας για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2022 .

Συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, κατανέμονται στις Περιφερειακές Ενότητες και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της χώρας, οι 809 εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις Ειδικότητες Εποχιακού προσωπικού δακοκτονίας 2022 σε αριθμό ατόμων κατά ειδικότητα:

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής:

– oι τομεάρχες δακοκτονίας, τα 209 άτομα ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών,

– το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων
τα 218 άτομα έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών
τα 382 άτομα έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών

Η απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30.11.2022.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού για το οικονομικό έτος 2022 θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών και θα καλυφθεί από τους αποδιδόμενους προς αυτές από τον τακτικό προϋπολογισμό Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.


πηγή:in.gr

Σχόλια