ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για υποψήφιους δικαιούχους της Βιολογικής Μελισσοκομίας

Eως και τις 31 Μαρτίου 2022 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης για τα Βιολογικά, με τη Μελισσοκομία...


Eως και τις 31 Μαρτίου 2022 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης για τα Βιολογικά, με τη Μελισσοκομία να εντάσσεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Έχουν προκηρυχθεί δύο δράσεις για κατεχόμενες κυψέλες – παραφυάδες στο πλαίσιο των υπομέτρων 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» και 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους».

Προκηρυσσόμενες δράσεις είναι οι:

✱ 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», με προϋπολογισμό 22 εκατ. ευρώ.
✱ 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για τη Δράση 11.1.2 ορίζεται σε 26,39 ευρώ/κατεχόμενη κυψέλη ή παραφυάδα/έτος, ενώ για τη δράση 11.2.2 σε 32,89 ευρώ/κατεχόμενη κυψέλη ή παραφυάδα/έτος.

Σημαντικές διευκρινίσεις:

✱ Για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2, οι κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες που διατηρεί κατ’ έτος ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καταχωρισμένες στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και ο ελάχιστος αριθμός αυτών να είναι πέντε.

✱ Οι δικαιούχοι της Δράσης 11.1.2 που κατέχουν κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέχρι την ημερομηνία της πρόσκλησης, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.

✱ Παραγωγοί που έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕΠ μέσα στο 2021 και έχουν στην κατοχή τους κυψέλες με ημερομηνία αρχικής ένταξης πριν από τις 31/12/2020, δύναται να αιτηθούν στις δράσεις 11.2.1 και 11.2.2.

✱ Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής δεν θα γίνουν μεταβιβάσεις. Ο υποψήφιος δικαιούχος που προτίθεται να εντάξει κυψέλες και παραφυάδες στο Μέτρο 11, θα πρέπει να τα έχει δηλώσει στην ΕΑΕ του 2021 και αν κριθεί δικαιούχος να τα δηλώσει και στην ΕΑΕ του 2022, αφού το 2022 δεν θα γίνουν μεταβιβάσεις.

✱ Εάν ο αριθμός των κατεχόμενων μελισσοσμηνών και παραφυάδων που δηλώνεται από τον δικαιούχο στο πλαίσιο του μέτρου υπερβαίνει τον αριθμό με τον οποίο έχει ενταχθεί, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποιείται ο αριθμός με τον οποίο έχει ενταχθεί.

✱ Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν σε μία από τις προκηρυσσόμενες δράσεις, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο

και η επεξεργασία των αιτήσεων στον ιστότοπο

Σχόλια