Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για το Εθνικό απόθεμα και τις Αιτήσεις αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα μπορούν να υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες, στους...


Αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα μπορούν να υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες, στους οποίους γνωστοποιήθηκε το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Με εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων αναθεώρησης.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:Λόγοι υποβολής αιτήσεων αναθεώρησης

I. Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των γεωργών νεαρής ηλικίας


II. Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεοεισερχόμενων γεωργών
Υποβολή αίτησης αναθεώρησης γεωργών που δεν πληρούν τα κριτήρια εθνικού αποθέματος

Γεωργοί που δικαιούνται της χορήγησης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ) ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους ως το ύψος του Περιφερειακού Μέσου Όρου (ΠΜΟ) εθνικού αποθέματος (ΕΑ) από το εθνικό απόθεμα τρέχοντος έτους (έτους ενίσχυσης Ν), είναι οι παρακάτω:

i. Γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που δημιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος ενίσχυσης Ν ή έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών Ν-5 έως και Ν-1 και είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Υπό τους εξής όρους:

• Ως «εκμετάλλευση» νοείται το σύνολο των παραγωγικών μονάδων που χρησιμοποιεί για γεωργικές δραστηριότητες και διαχειρίζεται ένας γεωργός στην ελληνική επικράτεια.

• Ως γεωργική δραστηριότητα νοείται:

α) η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση,

β) η διατήρηση της γης σε κατάσταση, που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων.

• Στα Φυσικά Πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας μεταξύ της πρώτης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ή/και της έναρξης ζωικής εκμετάλλευσης, π.χ. για το έτος ενίσχυσης Ν το Φυσικό Πρόσωπο πρέπει να έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή/και να έχει ξεκινήσει τη ζωική εκμετάλλευση το έτος Ν-5 ή μεταγενέστερα αυτού και ουδέποτε πριν.

• Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο έχει εγκατασταθεί ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα ή/και είχε ζωική εκμετάλλευση, προγενέστερα του έτους που έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή/και έχει δημιουργήσει ζωική εκμετάλλευση ως φυσικό πρόσωπο, τότε ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του Φυσικού Προσώπου θεωρείται το έτος εγκατάστασης του στο Νομικό Πρόσωπο και το Φυσικό Πρόσωπο δεν κρίνεται δικαιούχος.

• Το ΦΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος εθνικού αποθέματος ως γεωργός νεαρής ηλικίας, εφόσον πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι.

Το νομικό πρόσωπο (ΝΠ) νοείται ως γεωργός νεαρής ηλικίας, όταν το φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου, είναι γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή:

– δημιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής αυτής το έτος Ν ή έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών Ν-5 έως και Ν-1 και

– είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους Ν, δηλαδή έχει γεννηθεί από 01/01/Ν-40 έως και τις 31/12/Ν-18 και

– ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του ΝΠ όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας με ποσοστό κατοχής κεφαλαίου του νομικού προσώπου μεγαλύτερο του 50% ώστε να μην ασκείται αρνησικυρία.


Σχόλια