Υποχρεωτική η παρουσία γεωργικών συμβούλων Γεωπόνων Τ.Ε. ή Π.Ε. σε επιχειρήσεις βιολογικής γεωργίας

Οι διαδικασίες σύμβασης για γεωπόνους Τ.Ε. ή Π.Ε. Οι διαδικασίες που αφορούν στην υποχρέωση των δικαιούχων του προγράμματος της βιολογικής ...


Οι διαδικασίες σύμβασης για γεωπόνους Τ.Ε. ή Π.Ε.
Οι διαδικασίες που αφορούν στην υποχρέωση των δικαιούχων του προγράμματος της βιολογικής γεωργίας να συνάψουν νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Γεωπόνων, καθορίζεται με εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ.

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι οφείλουν κατ’ έτος να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με γεωργικό σύμβουλο.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση θα πρέπει να συναφθεί και να κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του Π.Σ., συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου εντός 3 μηνών:

α) Από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων που εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της πρόσκλησης για τους αρχικούς δικαιούχους που εγκρίνονται με βάση αυτήν.
β) Από την ημερομηνία έκδοσης Τροποποιητικής Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τους νέους δικαιούχους που εκδίδεται μετά από μεταβίβαση τεχνικού δελτίου σε αυτούς.


Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τη σύμβαση και οφείλουν οι δικαιούχοι να επισυνάψουν στο Π.Σ. αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα I του σημείου Β’ της παρούσας.


Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτήν υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του και τη βεβαίωση μέλους του ΓΕΩΤΕΕ σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή το πτυχίο Γεωπόνου Τ.Ε. σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι απόφοιτος ΑΤΕΙ, στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του Π.Σ., εντός 3 μηνών:


α) Από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων που εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της πρόσκλησης για τους αρχικούς δικαιούχους που εγκρίνονται με βάση αυτήν.
β) Από την ημερομηνία έκδοσης Τροποποιητικής Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τους νέους δικαιούχους που εκδίδεται μετά από μεταβίβαση τεχνικού δελτίου σε αυτούς.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να επισυναφθούν στην περίπτωση αυτή στο Π.Σ. αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα II του σημείου Β’ της παρούσας.

Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί αντίγραφο της εν λόγω σύμβασης, ή το επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του κατά περίπτωση, στον φάκελο δικαιούχου και να την προσκομίζει σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί.

Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος εφαρμογής, εξαιρουμένου του πρώτου έτους, όπου δίνεται η δυνατότητα η σύμβαση του δικαιούχου με τον σύμβουλο να συναφθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων, στην οποία περιλαμβάνεται ο δικαιούχος.


ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ


Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του Π.Σ., την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κ.λπ., που αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο, αντλώντας στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Κατάσταση Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/90» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).


Ο σύμβουλος υποχρεούται:


* Να ενημερώνει τον δικαιούχο σε ό,τι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου, καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή,
* να συμβουλεύει τον δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής,
* να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων, ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου.

Ο σύμβουλος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου θα πρέπει είτε να απασχολεί γεωπόνο, με όποια σχέση εργασίας, είτε o μέτοχος να είναι γεωπόνος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει στην έναρξη επιτηδεύματος/εργασιών (φυσικού – νομικού προσώπου) να περιγράφεται η δραστηριότητα την οποία καλούνται να εφαρμόσουν.

Οι αποδεκτοί κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) είναι οι εξής:

70.22.12.12 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
70.22.15.02 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών – γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).
70.22.15.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Τα δικαιολογητικά τα οποία καταχωρεί ο δικαιούχος στο Π.Σ. κατά περίπτωση, είναι τα εξής:


Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών πραγματοποιείται μέσω του Π.Σ. με τη διασταύρωσή τους με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Οικονομικών και του ΓΕΩΤΕΕ. Για όσους δικαιούχους δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το ΓΕΩΤΕΕ, η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία αντιστοιχεί η έδρα εκμετάλλευσής του, πραγματοποιεί οπτικό διοικητικό έλεγχο του πτυχίου Γεωπόνου σύμφωνα με τα ανωτέρω και καταχωρεί στο Π.Σ. το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.με πληροφορίες από: (eleftheria.gr)

Σχόλια