Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. Κρήτης : Επιστολή για την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Κρήτης & τις Προκηρύξεις Θέσεων Δημοσίου Τομέα

...Τις θέσεις και τις απόψεις των Πτυχιούχων Γεωπόνων - Γεωτεχνικών Τ.Ε. για την επικείμενη Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Κρήτης και τις Προκηρύξεις Θέσεων Δημοσίου Τομέα καταθέτει με επιστολή το Περιφερειακό Τμήμα της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. Κρήτης :

Η Π.E.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) αποτελεί τον επιστημονικό και συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων Γεωπόνων Τ.Ε., αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Γεωπόνων Τ.Ε., που εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο Τ.Ε. Γεωπόνων - Γεωτεχνικών (Τεχνολόγων Γεωπόνων).

Προς: κ. Μπαριτάκη Παύλο (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης) & Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

ΘΕΜΑ: Αίτημα της Π.E.Π.Τ.Ε.Γ. για την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Κρήτης και τις Προκηρύξεις Θέσεων Δημοσίου Τομέα.

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την έγγραφη ενημέρωση για την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Κρήτης και την έγγραφη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για τις προκηρύξεις θέσεων δημοσίου τομέα (Πρόγραμμα Δακοκτονίας, για το προβάδισμα που δίδεται στην Π.Ε. κατηγορία έναντι της Τ.Ε.). Με βάση τους ακόλουθους νόμους:
Στο Νόμο 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπεται σαφέστατα ότι υπάλληλοι της Τ.Ε. κατηγορίας επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος. Με το Νόμο 4024/2011 & Νόμο 4275/2014 προβλέπετε ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης να επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. Εν συνεχεία, με τον Νόμο 4369/2016 προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της Τ.Ε. κατηγορίας εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης. Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
Το Υπουργείο Εσωτερικών με τον πρόσφατο Νόμο 4674/2020 έχει καθορίσει νέο θεσμικό πλαίσιο και έχει εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο στις οποία αναφέρεται με σαφήνεια στους όρους, στις προϋποθέσεις, στα κριτήρια και στην διαδικασία
επιλογής των προϊσταμένων. Οι παραπάνω νόμοι και ειδικά ο τελευταίος και ισχύων, και η Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356 (25-06-20) ΑΔΑ: ΨΘΚ46ΜΤΛ67ΓΔ
αποτυπώνουν με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς αστερίσκους και περίεργες πολύπλοκες ερμηνείες, ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. και της Τ.Ε. κατηγορίας θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως στελέχη των Υπηρεσιών του Δημοσίου. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφέστατα ότι ο όρος "εν ελλείψει" δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την Τ.Ε. κατηγορία.

Εν τούτοις, η επιβολή του απαράδεκτου και αναχρονιστικού όρου "εν ελλείψει" επεκτείνεται στις προκηρύξεις θέσεων δημοσίου τομέα (Πρόγραμμα Δακοκτονίας) και βασίζεται:

 Στο Βασιλικό Διατάγματα «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας» ( ρθρο 10 Ν.Δ. 2413 ΦΕΚ 125/Α /195), όπου αναφέρει ότι "Οι τομεάρχαι της καταπολεμήσεως του δάκου είναι ιδιώται γεωπόνοι"
 Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (2195/11040 ΦΕΚ 75/ Β /1985) όπου αναφέρει ότι "Στις περιπτώσεις εκείνες που παρατηρείται έλλειψη Γεωπόνων αποφοίτων Ανώτατων Γεωπονικών Σχολών ή απροθυμία αυτών να εργαστούν στην καταπολέμηση του δάκου, εγκρίνουμε να προσλαμβάνονται από τα Ταμεία Προστασίας Ελαιοπαραγωγής της χώρας, ως Τομεάρχες Δακοκτονίας και Τεχνολόγοι Γεωπονίας, του Τμήματος Φυτικής παραγωγής, απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. (πρώην ΚΑΤΕΕ) ή και φοιτητές του 4ου και 5ου έτους σπουδών του κλάδου φυτοτεχνίας των Ανωτάτων Γεωπονικών Σπουδών".

 

Σε απάντηση των ανωτέρω αβάσιμων επιχειρημάτων:

 

 Πρωτίστως, το πολίτευμα της Ελλάδας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "Βασιλευόμενη Δημοκρατία" αλλά Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
 Σύμφωνα με τον Ν. 2916/2001 η Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς, τον Πανεπιστημιακό και τον Τεχνολογικό Τομέα. Ο Τεχνολογικός Τομέας περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), τουτέστιν, οι απόφοιτοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι Γεωπόνοι Ανώτατων Γεωπονικών Σχολών Τεχνολογικού Τομέα.

 Στην σφαίρα του ανεξήγητου ανήκουν και οι παλαιότερες προκηρύξεις του Προγράμματος Δακοκτονίας. Επί παραδείγματι, σε αντίθεση με το έτος 2017 το έτος 2019 ο όρος "εν ελλείψει" είναι παρόν. Αυτομάτως γεννάται το ερώτημα υπό ποιες αξιοκρατικές συνθήκες δρομολογείται το πλαίσιο της προκηρύξεις ανά έτος για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας.

Ο όρος «εν ελλείψει» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την Τ.Ε. κατηγορία. Αντίστοιχο θέμα που δημιουργήθηκε στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων, αντιμετωπίσθηκε και επιλύθηκε με τον Νόμο 4272/2014 όπου αναφέρει ότι "για τις θέσεις ευθύνης ……για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών".
Επιπροσθέτως, με την επιβολή του όρου "εν ελλείψει" στις προκηρύξεις θέσεων δημοσίου τομέα οι πτυχιούχοι Τ.Ε. κατηγορίας αφενός μεν, βιώνουν τον επιβαλλόμενο κοινωνικό αποκλεισμό, αφετέρου δε παραπέμπονται και παραμένουν προσκολλημένοι στην ευπαθή ομάδα των μακροχρόνια ανέργων. Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) καθιερώνει την αρχή της ισότητας και την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ. Στην ίδια γραμμή πλεύσης κινείται και ο κανονισμός της Ε.Ε. 1304/2013, καθόσον περιγράφει ξεκάθαρα ότι

τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι Περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρύνουν την κοινωνική ένταξη άνευ διακρίσεων.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, απαιτούμε να αποτραπούν πάσης φύσεως προσπάθειες και μεθοδεύσεις κύκλων που εξυπηρετούν συντεχνιακά συμφέροντα και προσωπικές σκοπιμότητες. Τούτες οι τακτικές έρχονται σε πλήρη αντίθεση πρωτίστως με την Ελληνική και μετέπειτα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Εν κατακλείδι, η Περιφέρεια Κρήτης πρέπει να συνταχθεί με τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, όπως ακριβώς της αρμόζει.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητείται η έγγραφη ενημέρωση για την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Κρήτης και η έγγραφη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για τις προκηρύξεις θέσεων δημοσίου τομέα (Πρόγραμμα Δακοκτονίας).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2020

Επιστημονικές Ενώσεις και Φορείς

• Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών Κρήτης
• Σύλλογος Γεωπόνων Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης

pepteg.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

 

Σχόλια