Σε ποιους Αγρότες οπωροκηπευτικών & αμπελοοινικού τομέα θα δοθεί η έκτακτη ενίσχυση ύψους 26,29 εκατ. ευρώ

Οι δικαιούχοι, οι όροι επιλεξιμότητας και το ύψος της ενίσχυσης Έκτακτη ενίσχυση συνολικού ύψους 26.298.105 ευρώ θα χορηγηθεί ως μέτρο στήρι...


Οι δικαιούχοι, οι όροι επιλεξιμότητας και το ύψος της ενίσχυσης
Έκτακτη ενίσχυση συνολικού ύψους 26.298.105 ευρώ θα χορηγηθεί ως μέτρο στήριξης των γεωργικών αγορών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι ενισχύσεις αφορούν τους αγρότες οπωροκηπευτικών και του αμπελοοινικού τομέα.

Στο μεταξύ, με υπουργική απόφαση, καθορίστηκαν και οι λεπτομέρειες χορήγησης της έκτακτης ενίσχυσης προσαρμογής στον οπωροκηπευτικό και αμπελοοινικό τομέα,

Να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό κατανεμήθηκε στη χώρα μας από το αποθεματικό κρίσης της Κομισιόν.

Δικαιούχοι – Όροι Επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι όσοι πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2022:

Α. Τομέας ΟπωροκηπευτικώνΤα μέλη των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών που υλοποιούν περιβαλλοντικές δράσεις, στο στόχο «Περιβάλλον» σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έτους 2022.

Όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των εκτάσεων, επιλέξιμες θεωρούνται οι εκτάσεις του τομέα των οπωροκηπευτικών που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ έτους 2022 από τους παραγωγούς μέλη των Οργανώσεων παραγωγών που υλοποιούν δράσεις στο στόχο Περιβάλλον στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έτους 2022.

Β. Αμπελοοινικός Τομέας

Κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με έδρα και αμπελοτεμάχια που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Οι επιλέξιμες εκτάσεις των εν λόγω δικαιούχων πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2919/95506/2017 Υπουργική Απόφαση «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄3276/18.09.2017), όπως ισχύει,

β) είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο,

Βιοκαλλιεργητές με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εφαρμόζουν το σύστημα βιολογικής γεωργίας και είναι ενταγμένες στο μητρώο βιοκαλλιεργητών που τηρείται στο ΥπΑΑΤ. Οι επιλέξιμες εκτάσεις των εν λόγω δικαιούχων πρέπει επίσης να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις α) και β) του σημείου Β1.

Παραγωγοί του αμπελοοινικού τομέα, οι οποίοι, για τις ίδιες επιλέξιμες εκτάσεις υπάγονται σε περισσότερες της μίας εκ των υποπερ. Β1 και Β2, καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης μόνο μία φορά.

Μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών που καλλιεργούν επιτραπέζιο σταφύλι, κορινθιακή σταφίδα και σουλτανίνα ξηρή για τις εκτάσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο βιοκαλλιεργητών που τηρείται στο ΥπΑΑΤ.
Το ύψος της ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο υπολογίζεται από τη διαίρεση του συνολικού ποσού των 26.298.105 ευρώ δια της συνολικής προσδιορισθείσας επιλέξιμης έκτασης (στρέμματα) και τον πολλαπλασιασμό αυτού με τον αριθμό των επιλέξιμων εκτάσεων του κάθε δικαιούχου, όπως αυτό προκύπτει μετά από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και αποτυπώνονται σε απόφαση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αναφέρει τη μοναδιαία αξία της ενίσχυσης ανά επιλέξιμο στρέμμα.


πηγή:in.gr

Σχόλια