ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Οδηγίες για τις Εγκρίσεις των Γεωργικών Φαρμάκων


 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ
Τροποποίηση της απόφασης 124830/12.12.2007 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση οριστικών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009 (ΦΕΚ 2979Β/08/11/2012) (07.12.12)


Υ.Α. αριθ.10608/105667/12.10.2012.Δημιουργία εθνικού καταλόγου εγκεκριμένων αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών ουσιών, δημιουργία εθνικού καταλόγου μη-εγκεκριμένων βοηθητικών και πρόσθετων ουσιών και χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σε συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ουσίες αυτές καθώς και σε συσκευασίες dual pack και combi (ΦΕΚ 2959Β/05/11/2012) (27.11.12)
Τροποποίηση της απόφασης 124831/12.12.2007σχετικά με την χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009 (ΦΕΚ 2985Β/08/11/2012) (27.11.12)
ΥΑ 240/2457/09.01.13 Εθνικές απαιτήσεις κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βάσει του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009(ΦΕΚ 88Β/21.01.2013) (08.02.13)
Καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (24.11.09)
Εγκύκλιος 7414/74899/24.07.12 Έντυπα αιτήσεων για χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (30.10.12) 
ΚΥΑ 8503/94606/30.07.13. Kαθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών (ΦΕΚ 2016Β/16-08-2013) (21.08.13)


Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
Εγκύκλιος 2308/25835-28-02-2013. Ενημέρωση της υπηρεσίας για ανάκληση αδειών διάθεσης στην αγορά από άλλα ΚΜ (28.02.13)
Εγκύκλιος 6929/71156-25-06-2012 .Κατευθυντήρια οδηγία για το παράλληλο εμπόριο.


Εξάντληση Αποθεμάτων:
Εγκύκλιος 5962/62295-29-05-2012 (άρθρο 46 του Καν.1107/2009)Περίοδος χάριτος για τα υπάρχοντα αποθέματα.


Προστασία Δεδομένων:

Εγκύκλιος 2256/25263-27-02-2013 .Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Καν.(ΕΚ)1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009 (27.02.13)

Οδηγίες για τις Εγκρίσεις των Γεωργικών Φαρμάκων Reviewed by RIVER on 11:30 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: