ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Με 4 Υπεύθυνες Δηλώσεις Άνοιγμα Επιχειρήσεων Τροφίμων


ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ


Στην υιοθέτηση ενός πλαισίου που προβλέπει τάχιστες διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων προχωρά η κυβέρνηση, ανοίγοντας το δρόμο για τη σταδιακή απλοποίηση έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης, η αρχή γίνεται με 23 δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών διάθεσης τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες απαλλάσσονται από τη συνήθη γραφειοκρατία με αποτέλεσμα οι εν λόγω επιχειρήσεις να μπορούν να ιδρύονται και να τίθενται σε λειτουργία εντός λίγων ημερών με την κατάθεση μόλις τεσσάρων υπεύθυνων δηλώσεων.

Το νέο πλαίσιο αποτυπώνεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3402 - 31/12/2013) στην οποία ορίζεται ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, «παραιτούνται» από τη διαδικασία των ελέγχων, περιοριζόμενες στο δειγματοληπτικό έλεγχο του 20% των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες διατάξεις. Εντός των επομένων ημερών θα υπάρξει και ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων, προκειμένου διοίκηση και επιχειρηματίες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, εξαιρουμένων των υπεραγορών τροφίμων, υπάγεται στην Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης (αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/12− ΦΕΚ 2718 Β ́/2012) και αδειοδοτείται από δήμους, εφεξής καλούμενο «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών». Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν αποκλειστικά οι κάτωθι δραστηριότητες:

1. Οπωροπωλείο

2. Κρεοπωλείο

3. Παντοπωλείο

4. Πτηνοπωλείο

5. Αυγοπωλείο

6. Ιχθυοπωλείο

7. Γαλακτοπωλείο

8. Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων

9. Καφεκοπτείο

10. Πρατήριο ελαίων και λιπών

11. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής

12. Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής

13. Πρατήριο άρτου*

14. Πρατήριο έτοιμου φαγητού

15. Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων

16. Κάβα εμφιαλωμένων ποτών

17. Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας

18. Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα

19. Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

*Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της παρ. Η της υποπαραγρ. Η1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α ́ 107) σύμφωνα με την οποία, η ίδρυση Πρατηρίου άρτου δεν επιτρέπεται σε κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία, ιχθυοπωλεία, περίπτερα και καταστήματα ψιλικών.Άρθρο 2

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών

1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (ERMIS−EUGO) τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος (Μέρος Α ́), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση−δήλωση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή − οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

β) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή, ελλείψει διαχειριστή ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή, ελλείψει κανονισμού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των συστεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων (εξαιρουμένων των ιδιοκτητών των λοιπών χώρων− καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και παύει η τυχόν ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος.

2. Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φωτοαντίγραφο της χορηγηθείσας προέγκρισης ή την βεβαίωση που χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως του, από το δήμο, η οποία εκδίδεται μετά την άπρακτη πάροδο των δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης ή αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος .............. (αναφέρεται το είδος του καταστήματος) στο Δήμο ............ με αριθμό πρωτ. .......... .

Επί της αιτήσεώς μου αυτής ο Δήμος δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά, και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».

3. Για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης στο δήμο, υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερομένου, του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού και του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου του Καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ανάλογα με την περίπτωση). Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

4. Δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο δήμο για την ίδρυση Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών εφόσον:

α) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

β) Πρόκειται για τις δραστηριότητες 18, 19 του άρθρου 1.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση με τη Διαδικασία ίδρυσης καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων.pdf

Τσατσάκης Γιάννης
agronews
Με 4 Υπεύθυνες Δηλώσεις Άνοιγμα Επιχειρήσεων Τροφίμων Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 6:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: