ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων διενεργεί Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης & υποβοήθησης της ΕΓΥ σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος»

Το κείμενο της ∆ιακήρυξης έχει ως εξής: 
ΦΟΡΕΑΣ : ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ/ΥΠΕΚΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ∆ΑΤΟΣ


Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων διενεργεί Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης & υποβοήθησης της ΕΓΥ σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος» O προϋπολογισμός είναι 558.894,82 ευρώ, ο χρόνος διάρκειας του έργου είναι 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 10/4/2014 και ώρα 
10.00 . 

  • Eιδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 
  • Η εγγύηση συμμετοχής είναι το 5% του προϋπολογισμού του έργου με ΦΠΑ. 
  • Η παράδοση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας 
  • Υδάτων, Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526 Αθήνα, 10ος όροφος. 
  • Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι εκατόν ογδόντα 
  • ημερολογιακές 180 ημέρες. 

∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι κατά 80% από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη και 20% από Εθνικούς Πόρους. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται τμηματικά κατόπιν σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.. Ε.Ε.Κ. την 27/2/2014 . 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.:210-6931298 και 6931262, fax: 210-6994355, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Γ. Παναγιωτοπούλου και Σ. Λιάκου, Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526 Αθήνα. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Χ. ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

geotee.gr
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων διενεργεί Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης & υποβοήθησης της ΕΓΥ σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος» Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: