ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Διοικητική ισχύ 15 ετών θα έχει η άδεια οδήγησης & χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων


Η σχετική υπουργική απόφαση, παράλληλα, προβλέπει την προσωρινή αφαίρεση της άδειας για το χρονικό διάστημα που έχουν αφαιρέσει στο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Επιπλέον η εν λόγω απόφαση (ΦΕΚ 378/Β’/2016) προβλέπει νέες διατάξεις ως προς τις ιατρικές εξετάσεις του οδηγού και χειριστή αγροτικού μηχανήματος.


Αναλυτικότερα προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1

1. Η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος έχει διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την ημέρα της ανανέωσης της, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών του κατόχου της άδειας.

Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που ανανεώνεται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του εξηκοστού όγδοου (68ου) έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.

Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των ογδόντα (80) ετών, η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την ημέρα της ανανέωσής της.

Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που ανανεώνεται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα (80) ετών, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του ογδοηκοστού δεύτερου (82ου) έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα (80) ετών, η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσής της.

2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί, μετά από ιατρική εξέταση, να ορίζεται μικρότερος χρόνος ισχύος της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, για λόγους υγείας του κατόχου αυτής.

3. Η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος παύει να ισχύει, αυτοδικαίως, εφόσον:

α) λήξει η χρονική ισχύς της ή

β) ο ενδιαφερόμενος παύσει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας που προβλέπονται στις διατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012 ή

γ) το έντυπο της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, έχει φθαρεί ή έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος των στοιχείων του ή

δ) έχει γίνει προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και για όσο διάστημα ισχύει η αφαίρεση αυτή.

4. Εφόσον ο κάτοχος άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος χορηγείται ή ανανεώνεται χωρίς νέα ιατρική εξέταση, μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

5. Για την ιατρική επανεξέταση κατόχου άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, εφόσον υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για τη σωματική ή πνευματική του κατάσταση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ. 118317/872/26−9−1983 (Β΄ 578) κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Συγκοινωνιών.

6. Κάτοχος άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος εν ισχύ, που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν, όταν ζητάει την έκδοση ελληνικής άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος και εφόσον υποχρεούται σε ιατρική εξέταση, κρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους οδηγούς στις διατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012.

7. Όποιος οδηγεί ή χειρίζεται αγροτικό μηχάνημα, ενώ του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, τιμωρείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει.agronews
Διοικητική ισχύ 15 ετών θα έχει η άδεια οδήγησης & χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 8:21 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: