Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

∆ελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για το Βαμβακι


∆ελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων (∆.Γ.Π.) καταρτίστηκε από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνεργασία µε το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Μαγνησίας. Απευθύνεται στους βαµβακοπαραγωγούς, µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για την αποτελεσµατική φυτοπροστασία της βαµβακοκαλλιέργειας.

Υφιστάµενη κατάσταση─ ∆ιαπιστώσεις.

1. Οι βαµβακοκαλλιέργειες κατά πλειοψηφία (εποχή σποράς 25 Απριλίου έως 5 Μαϊου) βρίσκονται στο στάδιο των 10-15 πραγµατικών φύλλων και σε ύψος 15-20 cm περίπου, επίσης βρίσκονται κοντά στο στάδιο της εµφάνισης των πρώτων χτενιών.

2. Οι σπορές στην Π.Ε. Βοιωτίας έγιναν σχεδόν κανονικά από 25 Απριλίου έως 5 Μαϊου και δεν έχουν αναφερθεί πρώιµες σπορές, δηλαδή γύρω στις 10 Απριλίου.

3.Γενικώς, η µέχρι τώρα εξέλιξη των βαµβακοφύτων δεν θεωρείται ικανοποιητική. ∆ιαπιστώνεται µεγάλη καθυστέρηση της ανάπτυξης των βαµβακοφύτων κατά τα πρώτα στάδια του φυτρώµατος, λόγω έντονων βροχοπτώσεων σποραδικών χαλαζοπτώσεων, χαµηλών θερµοκρασιών (κυρίως το βράδυ) και υψηλών ποσοστών υγρασίας (>50%) από τα τέλη του Μαϊου έως τα µέσα Ιουνίου και ύστερα καύσωνας. Επίσης κατά τα πρώτα στάδια του φυτρώµατος των βαµβακοφύτων ( 2 έως 4 πραγµατικά φύλλα) παρατηρήθηκαν έντονες προσβολές από θρίπες και τετρανύχους στις περισσότερες βαµβακοφυτείες, οι οποίες συνέβαλαν σηµαντικά σε περαιτέρω οψίµιση Συνεπώς, εκ των πραγµάτων αναµένεται οψίµιση των καλλιεργειών, µε όλα τα προβλήµατα που αυτή επιφέρει. Μεταξύ αυτών είναι και η αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης µεγάλων πληθυσµών τόσο του πράσινου, όσο και του ρόδινου σκουληκιού.

Συστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές :

Συστήνεται στους παραγωγούς και για όλη την καλλιεργητική περίοδο, να κάνουν ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασµάτων, καθώς επίσης και της άρδευσης, τόσο όσο ως προς την ποσότητα νερού ανά άρδευση, όσο και ως προς τον αριθµό των αρδεύσεων. Είναι γνωστό, ότι η υπερβολική αζωτούχος λίπανση και η υπερβολική άρδευση, ευνοούν τη βλάστηση και το ύψος των φυτών, σε βάρος της παραγωγής καρποφόρων οργάνων και ταυτόχρονα καθιστούν τους φυτικούς ιστούς ευαίσθητους σε προσβολές εντόµων και ασθενειών.

Επίσης, συνιστάται η εφαρµογή ρυθµιστών ανάπτυξης (όπως Pix, κ.α.), στις περιπτώσεις που για διαφόρους λόγους αυτό απαιτείται. Είναι γνωστό ότι αυτοί συµβάλλουν στην επιτάχυνση της ωρίµανσης των φυτικών ιστών, στην πρωιµότητα των φυτικών οργάνων, καθώς και στην ισόρροπη ανάπτυξή των φυτών.

Σε αυτή τη φάση, γενικά, δεν συνιστώνται καθόλου ψεκασµοί τόσο εναντίον του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, όσο και εναντίον άλλων εχθρών (αφίδες, θρίπες, τετράνυχοι κ.α.). Οι καλλιεργητές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην απόφαση για εφαρµογή ψεκασµών και καλό είναι να προβαίνουν σε εφαρµογές µόνο σε ακραίες περιπτώσεις και πάντα µε σκευάσµατα φιλικά προς το περιβάλλον.

Οι λόγοι είναι:

1) Οι πληθυσµοί των εχθρών είναι σε επίπεδα, που τα ωφέλιµα έντοµα (αρπακτικά και παρασιτοειδή) έχουν τη δυνατότητα να καταπολεµήσουν και συνεπώς η δράση τους δεν πρέπει να καταργηθεί από τη χρήση εντοµοκτόνων και κυρίως αυτών της κατηγορίας του ευρέως φάσµατος, όπως πυρεθροειδή και οργανοφωσφορούχα. Η εφαρµογή τέτοιων εντοµοκτόνων προκαλεί την εξολόθρευση των ωφέλιµων εντόµων, µε αποτέλεσµα την πληθυσµιακή έκρηξη άλλων εχθρών της καλλιέργειας, όπως αφίδων, θριπών και τετρανύχων, αλλά και του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

2) Τα βαµβακόφυτα, σε αυτή τη φάση ανάπτυξης είναι ακόµη σε θέση να αναπληρώνουν πλήρως την απώλεια των καρποφόρων οργάνων. Συνεπώς, χρήση πυρεθροειδών και οργανοφωσφορούχων εντοµοκτόνων αυτή την εποχή, µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στην καλλιέργεια και ταυτόχρονα να αυξήσει σηµαντικά το κόστος καλλιέργειας.

Επίσης για προφύλαξη από ενδεχόµενες προσβολές από µύκητες εδάφους οι καλλιεργητικές εργασίες είναι το καλύτερο µέτρο αντιµετώπισής τους (σκαλίσµατα µεταξύ των γραµµών, παραχώσεις κ.λ.π.).

Για τους παραπάνω λόγους και προκειµένου οι βαµβακοκαλλιεργητές να έχουν σαφή εικόνα του κινδύνου προσβολής των καλλιεργειών τους από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, συστήνεται ως απαραίτητο να επισκοπούν τις καλλιέργειές τους δύο (2) φορές την εβδοµάδα και συγκεκριµένα:

-Για το πράσινο σκουλήκι:

Μέχρι την πτώση των ανθέων και την έναρξη της καρπόδεσης, συνιστάται να προβαίνουν σε ψεκασµό µόνο όταν διαπιστώσουν πάνω από έξι (6) έως οκτώ (8) νεαρές προνύµφες (σκουλήκια µήκους µέχρι 1 εκ.) σε εκατό (100) φυτά, επιλεγµένα τυχαία από όλη την έκταση της φυτείας, ή εναλλακτικά, πάνω από µία (1) νεαρή προνύµφη, σε φυτά επί της γραµµής και σε µήκος ενός (1) µέτρου. Ακόµη και στην περίπτωση αυτή δεν συνιστάται η χρήση πυρεθροειδών και οργανοφωσφωρούχων εντοµοκτόνων. Συνιστάται η χρήση σκευασµάτων του εντοµοπαθογόνου βακίλου, diflubenzuron, spinosad, chlorantraniliprole και emamectin.

-Για το ρόδινο σκουλήκι:

Στο στάδιο της ανθοφορίας, συνιστάται η διενέργεια ψεκασµού µόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από είκοσι (20) προσβεβληµένα άνθη (ροζέτες), σε τυχαίο δείγµα εκατό (100) ανθέων, από πέντε (5) τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά σηµεία της φυτείας. Υπενθυµίζεται ότι: Οι βαµβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και µόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των επεµβάσεων, σχετικά µε τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τον τρόπο και το χρόνο εφαρµογής τους στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισµούς, που συµβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρµογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
∆ελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για το Βαμβακι Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 2:15 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: