Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Τα δικαιολογητικά και οι αλλαγές για την Αναγνώριση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών

 
της Λούσπα Καλλιόπης*

Γενικά

1 α) Ως Ομ.Π. αναγνωρίζονται αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών ή νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

β) Ως Ο.Π. αναγνωρίζονται αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών. Οι Ο.Π. προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισμού 1379/2013, μπορούν να αποτελούν και νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου.

γ) Ως Ε.Ο.Π. αναγνωρίζονται αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών.

2. α) Οι Ομ.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών, που μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου που ασκούν αποκλειστικώς αγροτική δραστηριότητα στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 1308/2013, καθώς και στον τομέα του βαμβακιού και διαθέτουν αγροτική εκμετάλλευση.

β) Οι Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών, που μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου που ασκούν αποκλειστικώς αγροτική δραστηριότητα στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 1308/2013, καθώς και στους τομείς του Κανονισμού 1379/2013, καθώς και στον τομέα του βαμβακιού και διαθέτουν αγροτική εκμετάλλευση.

γ) Οι Ε.Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών.

3. Οι Ομ Π., οι Ο.Π. και οι Ε.Ο.Π., μπορούν να συγχωνευτούν, εφόσον συγχωνευτούν ή απορροφηθούν τα νομικά πρόσωπα που αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Η νέα νομική οντότητα είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων ή απορροφούμενων νομικών οντοτήτων.».

Διαδικασία Αναγνώρισης των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

1. Για την αναγνώριση του ως ΟμΠ, ΟΠ και ΕΟΠ το νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του, αίτηση που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης και Ελέγχου. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία του ν.π., ο αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου καθώς και ο αριθμός του αντίστοιχου Μητρώου που τηρείται από τις αρμόδιες Αρχές, ανάλογα με τη νομική μορφή του ν.π., προκειμένου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων.

Η αίτηση για την αναγνώριση των Ομ.Π. και των Ο.Π. συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αναλυτική κατάσταση των μελών, φυσικών και νομικών προσώπων του ν.π. της Ομ.Π ή Ο.Π., με τον Α.Φ.Μ. τους και την ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής όπου απαιτείται.

β) Απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π..

γ) Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του ν.π., από το οποίο προκύπτει ότι καταρτίσθηκε/ψηφίστηκε το καταστατικό λειτουργίας.

αα) την υποχρέωση των παραγωγών-μελών της Ομ.Π ή Ο.Π. να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η Ομ.Π. ή Ο.Π. και τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των κανόνων αυτών, όπως καθορίζονται στο καταστατικό,την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Ομ.Π ή Ο.Π. και να διακινούν μέσω της Ομ.Π ή Ο.Π τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους. Για τα νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου, δεν απαιτείται η διακίνηση του 80% της παραγωγής».

δδ) την επιβολή κυρώσεων στα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π., σε περίπτωση παραβάσεων των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το Καταστατικό λειτουργίας,

εε) τους κανόνες για την αποδοχή νέων μελών, την οικειοθελή αποχώρηση μελών, τη διαγραφή μελών καθώς και την ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην Ομ.Π. ή Ο.Π. η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους.

στ) Πιστοποιητικό ότι το ν.π. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, το οποίο εκδίδεται αρμοδίως, ανάλογα με τη νομική μορφή του, εφόσον έχει συσταθεί ένα (1) τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ.Π. ή Ο.Π. που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.

Eάν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης συγκεκριμένα: όσον αφορά τις Ο.Π., η ελάχιστη εμπορευθείσα αξία παραγωγής να αποδεικνύεται με τιμολόγια πώλησης των μελών.

Για τον προσδιορισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της εμπορευθείσας αξίας παραγωγής των δύο (2) προηγούμενων ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ο.Π..

Ανάκληση ή αναστολή αναγνώρισης

Η αναγνώριση του νομικού προσώπου ως Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., υπόκειται σε ανάκληση

Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης της Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών, αναστέλλεται η αναγνώρισή της για ένα έτος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι τέσσερις (4) παραπάνω μήνες.

Εάν στο τέλος της περιόδου αναστολής, η Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. συνεχίζει να µην τηρεί τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1, ανακαλείται η αναγνώρισή της.

- Στην περίπτωση αποδεδειγμένου, με στοιχεία ΕΛΓΑ, καταστροφικού γεγονότος που επηρέασε την αξία εμπορευθείσας παραγωγής, η αποζημιωθείσα αξία της παραγωγής, συμπληρώνει την αποκλίνουσα της παρ. Β του άρθρου 6 αξία εμπορευθείσας παραγωγής για τη διατήρηση της αναγνώρισης.

Κριτήρια Αναγνώρισης

Α)Για την αναγνώριση των Ομ.Π. απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί. Ειδικά για τις Ομ.Π. φυτικής παραγωγής, απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί .

Β) Για την αναγνώριση Ο.Π απαιτούνται κατ΄ ελάχιστο είκοσι (20) μέλη. Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π καθορίζεται σε 250.000 ευρώ. Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π καθώς και των Ο.Π. που βρίσκονται σε νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας καθώς και σε ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην Οδηγία 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά, απαιτούνται κατ΄ελάχιστο δέκα (10) μέλη και ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 ευρώ.».

Γ) Για την αναγνώριση ΕΟΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες ΟΠ.

Δ) Οι Ομ.Π. και οι Ο.Π. που έχουν συσταθεί και αναγνωριστεί μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 μέχρι την λήξη του Επιχειρησιακού τους προγράμματος για τα οπωροκηπευτικά θα ισχύουν τα κριτήρια αναγνώρισης που ίσχυαν όταν εγκρίθηκε το Ε.Π. με αποδεκτή απόκλιση 10% σε όλα τα κριτήρια αναγνώρισής τους. Ενώ για την ελιά ισχύουν τα κριτήρια αναγνώρισης που ίσχυαν όταν εγκρίθηκε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους

Μητρώο Μελών

Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π, Ο.Π και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., για τα ίδια προϊόντα, εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή τους και για κάθε εγγραφή ή διαγραφή ενημερώνεται εγγράφως η τοπική ΔΑΟΚ η οποία αντίστοιχα ενημερώνει και το μητρώο. Η ετήσια επικαιροποίηση των στοιχείων στο μητρώο, θα πραγματοποιείται έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους και όχι ως 31 Δεκεμβρίου όπως ίσχυε.

Προνόμια ως Ομ. Π-Ο.Π.

-Συμμετοχή στο επιδοτούμενο Μέτρο 9 το οποίο επιδοτεί για 5 έτη ποσοστό στο τζίρο που ξεκινάει από 10% ανα έτος και μειώνεται κλιμακωτά κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για να φτάσει στο2% επιδότηση στο 50 έτος και σε αντιστοιχία χρηματικού ποσού εώς 100.000€ ανα έτος για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (άυλων δαπανών) της ομάδας. Η απόφαση του εν λόγω προγράμματος θα εκδοθεί μέχρι τέλος του μήνα ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει περί τα τέλη του έτους ενώ κατά την υποβολή αίτησης, οι υποψήφιες ομάδες θα πρέπει να είναι ήδη αναγνωρισμένες και εδώ να επισημάνουμε ότι η διαδικασία αναγνώρισης διαρκεί 60 ημέρες.

-Οι Ο.Π. μπορούν να υποβάλουν επιχειρησιακό πρόγραμμα Το ύψος της ετήσιας επένδυσης ενός Ε.Π. φτάνει μέχρι το 8,2% της αξίας της παραγωγής που διατέθηκε από την Ο.Π. δύο έτη πριν το έτος έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος και επιδοτείται στο 50% (8,2% :2=4,1%) και επιδοτεί συστήματα ποιότητας (agro2-1,2-2), μηχανήματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής,προωθητικές ενέργειες (διαφημιστικά φυλλάδια, ιστοσελίδες), επισιτιστική, δαπάνες συμβούλων, συμμετοχή σε εκθέσεις , εκπαιδευτικά σεμινάρια εκπαιδευτικές εκδρομές εξωτερικού, η υποβολή αιτήσεων είναι κάθε έτος μέχρι 15/9 , ενώ φέτος πήρε παράταση μέχρι 30/10 λόγω αλλαγής της εθνικής στρατηγικής.

-Τα μέλη μιας αναγνωρισμένης Ομ. Π ή Ο.Π. παίρνουν ποσοστό επιδότησης +10% στα σχέδια Βελτίωσης , δηλαδή από 50 σε 60% επιδότηση.


*Επιδοτούμενες Αγροπεριβαλλοντικές Μελέτες
ISO-AGRO-ΕΣΠΑ-Αγροτικές Μελέτες-KTEO ψεκαστικών
 
 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
 
Τα δικαιολογητικά και οι αλλαγές για την Αναγνώριση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 11:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.