ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Μόνο Grecomaster Γεωτεχνικοί ΠΕ (Μέλη ΓΕΩΤΕΕ) στο ''Σώμα Ειδικών Επιμετρητών'' - Και η ''επιμέτρηση'' θέλει τον εξειδικευμένο συντέχνη...


Ενεργοποιείται Σώμα Ειδικών Επιμετρητών - Ποιοι πτυχιούχοι, διπλωματούχοι έχουν δικαίωμα εγγραφής . Eκτός οι Γεωπόνοι ΤΕ...!!!

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2046/6-6-18) με την οποία συστήνεται Σώμα Ειδικών Επιμετρητών (Σ.Ε.Ε.) δημοσίων και ιδιωτικών έργων για την υποβοήθηση διενέργειας των απαραίτητων κατά τις κείμενες διατάξεις επιμετρήσεων και συναφών προς αυτέςυπηρεσιών δημοσίων έργων. Δικαίωμα εγγραφής στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών έχουν: 
α) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. 
β) Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και διαθέτουν βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος(Γεωτεχνικοί ΠΕ μέλη ΓΕΩΤΕΕ). 
γ) Οι πτυχιούχοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ισοτίμων σχολών. (μόνο Μχανικοί ΤΕ)
Απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής των ανωτέρω στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών είναι: 
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ ή στο Μητρώο Μελετητών 
β) να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σχετικά σεμινάρια. Πειθαρχικός έλεγχος των Ειδικών Επιμετρητών Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Υ.Α: «Όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο των Ειδικών Επιμετρητών διατάξεων, είναι για τα δημόσια έργα πέραν των θεσμοθετημένων Επιμελητηρίων για τα μέλη τους και τα πειθαρχικά όργανα του ΜΕΚ και του Μητρώου Μελετητών, όπως ο νόμος ορίζει.» 
Σύμφωνα με το Άρθρο 10 (για τα ιδιωτικά έργα): «Όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο των Ειδικών Επιμετρητών διατάξεων, είναι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα των Επιμελητηρίων, όπως ο Νόμος ορίζει.» 
Για την αποφυγή “παρερμηνειών” των διατάξεων αυτών επισημαίνουμε τα εξής: για τους Επιμετρητές δημοσίων έργων τα θεσμοθετημένα επιμελητήρια είναι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για την επιβολή κυρώσεων στα μέλη τους (δηλαδή Διπλωματούχους Μηχανικούς και Γεωτεχνικούς), για τους Επιμετρητές ιδιωτικών έργων αρμόδια πειθαρχικά όργανα είναι τα Επιμελητήρια όπως ο Νόμος ορίζει (δηλαδή για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και για τους Γεωτεχνικούς ΠΕ μέλη ΓΕΩΤΕΕ). 
Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. Φ.4/290/11-01-2017 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσια Διοίκησης αρμόδια για τον πειθαρχικό έλεγχο των Μηχανικών Τ.Ε.Ι είναι η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. καλεί τα μέλη της, σε περίπτωση που κληθούν για πειθαρχικό έλεγχο από οποιοδήποτε άλλο όργανο, πλην του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, να επικοινωνήσουν άμεσα με τα Κεντρικά Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

foititikanea.gr
  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter

Ενεργοποιείται σώμα Ειδικών Επιμετρητών - Ποιοι πτυχιούχοι, διπλωματούχοι έχουν δικαίωμα εγγραφής FoititikaNea Newsroom | 16:50 - Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 PDF AddThis Sharing Buttons Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedInShare to GmailShare to More σχόλια 0 Ενεργοποιείται Σώμα Ειδικών Επιμετρητών - Ποιοι πτυχιούχοι, διπλωματούχοι έχουν δικαίωμα εγγραφής Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2046/6-6-18) με την οποία συστήνεται Σώμα Ειδικών Επιμετρητών (Σ.Ε.Ε.) δημοσίων και ιδιωτικών έργων για την υποβοήθηση διενέργειας των απαραίτητων κατά τις κείμενες διατάξεις επιμετρήσεων και συναφών προς αυτέςυπηρεσιών δημοσίων έργων. Δικαίωμα εγγραφής στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών έχουν: α) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. β) Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και διαθέτουν βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος. γ) Οι πτυχιούχοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ισοτίμων σχολών. Απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής των ανωτέρω στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών είναι: α) να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ ή στο Μητρώο Μελετητών β) να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σχετικά σεμινάρια. Πειθαρχικός έλεγχος των Ειδικών Επιμετρητών Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Υ.Α: «Όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο των Ειδικών Επιμετρητών διατάξεων, είναι για τα δημόσια έργα πέραν των θεσμοθετημένων Επιμελητηρίων για τα μέλη τους και τα πειθαρχικά όργανα του ΜΕΚ και του Μητρώου Μελετητών, όπως ο νόμος ορίζει.» Σύμφωνα με το Άρθρο 10 (για τα ιδιωτικά έργα): «Όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο των Ειδικών Επιμετρητών διατάξεων, είναι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα των Επιμελητηρίων, όπως ο Νόμος ορίζει.» Για την αποφυγή “παρερμηνειών” των διατάξεων αυτών επισημαίνουμε τα εξής: για τους Επιμετρητές δημοσίων έργων τα θεσμοθετημένα επιμελητήρια είναι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για την επιβολή κυρώσεων στα μέλη τους (δηλαδή Διπλωματούχους Μηχανικούς και Γεωτεχνικούς), για τους Επιμετρητές ιδιωτικών έργων αρμόδια πειθαρχικά όργανα είναι τα Επιμελητήρια όπως ο Νόμος ορίζει (δηλαδή για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και για τους Γεωτεχνικούς). σύμφωνα με το υπ΄αριθ. Φ.4/290/11-01-2017 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσια Διοίκησης αρμόδια για τον πειθαρχικό έλεγχο των Μηχανικών Τ.Ε.Ι είναι η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. καλέι τα μέλη της, σε περίπτωση που κληθούν για πειθαρχικό έλεγχο από οποιοδήποτε άλλο όργανο, πλην του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, να επικοινωνήσουν άμεσα με τα Κεντρικά Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Πηγή: Foititikanea.grhttp://www.foititikanea.gr/%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/12395-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9,-%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82
Μόνο Grecomaster Γεωτεχνικοί ΠΕ (Μέλη ΓΕΩΤΕΕ) στο ''Σώμα Ειδικών Επιμετρητών'' - Και η ''επιμέτρηση'' θέλει τον εξειδικευμένο συντέχνη... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:15 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: