Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Συντάσσεται με τις συντεχνίες ΤΕΕ & ΓΕΩΤΕΕ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου;


Με τις συντεχνίες του ΤΕΕ & του ΓΕΩΤΕΕ συντάσσεται η νέα υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Mαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου καθώς με εγκύκλιο της αποδέχθηκε την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί προβαδίσματος των κατόχων GRECOMASTER  ( integrated masters..)  στην επιλογή προισταμένων στον Δημόσιο Τομέα και ζητά την εφαρμογή της....

Η κυρία Mαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου θα έπρεπε πριν στείλει την συγκεκριμένη εγκύκλιο ικανοποιώντας τις συντεχνίες να γνώριζε ότι:

  1. Η γνωμοδότηση του Ν.Σ. δεν είναι νόμος, δεν έχει ισχύ και η εφαρμογή της χωρίς την νομοθετική ρύθμιση από το υπουργείο για την μοριοδότηση και επανυπολογισμό του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για τους πτυχιούχους μόνο των Ελληνικών Πολυτεχνείων και Γεωπονικών Πανεπιστημιακών Σχολών, είναι παράνομη και παράτυπη. 
  2. Εκτός αυτού θα πρέπει να γίνει χρήση της τετραετούς διάρκειας του προπτυχιακού στα Πολυτεχνία για τα επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα διότι ο μεταπτυχιακός κύκλος δεν προσδίδει επαγγελματικό δικαίωμα αλλά εξειδίκευση σε ένα επιμέρους υποτομέα.
  3. Και επιπλέον, οποιαδήποτε απόφαση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας για μοριοδότηση των πενταετών πτυχίων, αποτελεί μεροληπτική στάση υπέρ αυτών και σε βάρος των κατόχων διετών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τετραετούς βασικής φοίτησης, και συνολικού χρόνου σπουδών έξη ετών, δηλαδή 12 εξαμήνων τουλάχιστον. 
  4. Αποφασίζετε ότι προϊστάμενοι στον δημόσιο τομέα μπορούν να κριθούν κατά προτεραιότητα μόνο υπάλληλοι κάτοχοι πενταετών τίτλων σπουδών, παραβλέποντας ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι υπάλληλοι που επί χρόνια δεν έχουν ασχοληθεί με μεταπτυχιακές σπουδές de facto.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ecopress.gr:

Τα μάστερς των Πολυτεχνείων και των Γεωπονικών Σχολών προκαλούν αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση. Ανατρέπεται ο χάρτης των υποψηφιοτήτων για τη στελέχωση των θέσεων προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων του Δημοσίου. Ενώ η διαδικασία επιλογής είναι σε εξέλιξη, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου αποδέχθηκε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία:-Θα μοριοδοτηθούν οι κάτοχοι integrated masters (όπως είναι ο διεθνής ακαδημαϊκός όρος για τους ενιαίους αδιάσπαστους τίτλους μεταπτυχιακού επιπέδου που αντιστοιχούν σε σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 10 εξαμήνων), εφ’ όσον οι σχετικές διαπιστωτικές αποφάσεις του υπουργού Παιδείας έχουν δημοσιευθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία κάθε φορά προκήρυξη.

– Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να προσκομίσουν τη σχετική διαπιστωτική υπουργική απόφαση στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού-Προσωπικού, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο προσωπικό τους μητρώο.

-Για να λάβουν υπόψη τους τα Συμβούλια Επιλογής τη μείωση του χρόνου της βαθμολογικής προαγωγής των υπαλλήλων-υποψηφίων «στο βαθμό που συνάπτεται με την κατοχή εκ μέρους τους τίτλου σπουδών επιπέδου integrated master», απαιτείται η προηγούμενη έκδοση των οικείων διοικητικών πράξεων.

– Η συνάφεια των integrated masters εξετάζεται με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στη βάση, όμως, του αδιάσπαστου των εν λόγω τίτλων, δηλαδή του συνολικού τους περιεχομένου».

Με εγκύκλιό της η Μ. Ξενογιαννακοπούλου διαβιβάζει στις δημόσιες υπηρεσίες την αριθ. 174/2018 ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για να ενημερωθούν εγκαίρως τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων.

Η εγκύκλιος με θέμα «Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated masters)», αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Προς ενημέρωσή σας και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, διαβιβάζεται η αριθ. 174/2018 ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και συναφώς σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύει, ορίζουν ότι:

«1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, «επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,» αν στο πρόγραμμα σπουδών: α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται: αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,
γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, 

β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές».

(Σημειώνεται εδώ ότι η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ έχει προαναγγείλει τη δικαστική προσβολή της παραπάνω ρύθμισης κατά το μέρος που αυτή αφυδατώθηκε από μισθολογικές μεταβολές).

Β. Συμφώνως με τα οριζόμενα στην παρ. 2 ανωτέρω, έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές αποφάσεις, με τις οποίες ορίζεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών σε συγκεκριμένα Τμήματα Α.Ε.Ι. οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα των Τμημάτων αυτών, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Γ. Ενόψει του γεγονότος ότι η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., είναι σε εξέλιξη, η Υπηρεσία μας, με το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2807/οικ.36290/09-10-2018 έγγραφό της, απηύθυνε ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επί των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017, όσον αφορά στην κρίση περί του παραδεκτού της αίτησης υποψηφιότητας και της μοριοδότησης της συνάφειας του εν λόγω τίτλου με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και στο πότε θεωρείται κάποιος κάτοχος του εν λόγω αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Δ. Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων, εκδόθηκε η αριθ. 174/2018 ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

«α) Για τους δημοσίους υπαλλήλους-υποψήφιους κατάληψης θέσεων Γενικών Διευθυντών ή Διευθυντών σε οργανικές μονάδες της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα άρθρα 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύουν, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4485/2017, όσον αφορά την κρίση για το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας, δηλαδή τον συνυπολογισμό των τυχόν επερχόμενων βαθμολογικών μεταβολών των υπαλλήλων από την κατοχή του υπόψη τίτλου σπουδών κατά τα άρθρα 80 και 82 του Υ.Κ., καθώς και τη μοριοδότησή τους, θεωρούνται ως κάτοχοι του εν λόγω τίτλου σπουδών, από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου, διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία κάθε φορά προκήρυξη. Περαιτέρω, για τη λήψη υπόψη από τα οικεία Συμβούλια Επιλογής της μείωσης του χρόνου της βαθμολογικής προαγωγής των υπαλλήλων-υποψηφίων, στο βαθμό που συνάπτεται με την κατοχή εκ μέρους τους τίτλου σπουδών επιπέδου integrated master, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση των οικείων διοικητικών πράξεων.

β) Η συνάφεια του ως άνω τίτλου σπουδών εξετάζεται με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στη βάση, όμως, του αδιάσπαστου του εν λόγω τίτλου, δηλαδή του συνολικού του περιεχομένου».

Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου να την κοινοποιήσουν άμεσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στα οικεία Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.),

στους υπαλλήλους αρμοδιότητας τους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να προσκομίσουν τη σχετική διαπιστωτική υπουργική απόφαση στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού-Προσωπικού, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο προσωπικό τους μητρώο.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Πίνακας Αποδεκτών

H απόφαση που υπογράφει η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία-Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου έχει αποδέκτες:

Όλα τα Υπουργεία , Γενικές και Ειδικές Γραμματείς, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού, Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού, Όλες τις Περιφέρειες Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού, Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) 1ο Τμήμα , 2ο Τμήμα, 3ο Τμήμα, Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για ενημέρωση των υπαλλήλων του Υπουργείου για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων»

με πληροφορίες από: ecopress.gr
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Συντάσσεται με τις συντεχνίες ΤΕΕ & ΓΕΩΤΕΕ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου; Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: