Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Στρατηγικό παιχνίδι η ΚΑΠ


 
 
Του Δημήτρη Μελά *

Η πρόταση της επιτροπής για την επόμενη περίοδο της ΚΑΠ, παρουσιάζεται ως μεγάλη ευκαιρία για την εφαρμογή μιας στρατηγικής που θα θέτει βάσεις για υγιή, βιώσιμη, αειφορική ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα της χώρας μας αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει 1-2 κινδύνους για την Ελλάδα.

Πριν αναφερθώ εκτενώς στα θέματα της κυκλικής οικονομίας και του περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν και τους κύριους στόχους της νέας περιόδου, θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις για το σύνολο του σχεδιασμού της ΚΑΠ υπό το πλαίσιο της οποίας άλλωστε καλούμεθα να εφαρμόσουμε πρωτοβουλίες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Ξεκινώντας από τα βασικά, επισημαίνεται ότι η συμπληρωματικότητα των δύο πυλώνων δεν είναι πλέον ευχή αλλά υποχρέωση, αφού καταγράφεται στο ίδιο το κανονιστικό Πλαίσιο. Και αυτό έχει σημασία διότι πλέον συζητάμε για ένα συνολικό σχεδιασμό και όχι για διακριτές παρεμβάσεις σε κάθε Πυλώνα .

Δηλωτικό αυτής της προσέγγισης είναι π.χ. ότι η εφαρμογή του συστήματος Γεωργικών συμβουλών, που αποτελεί μεγάλη εκκρεμότητα της χώρας μας στην τρέχουσα περίοδο, καταγράφεται πλέον στα πρώτα άρθρα του κανονισμού πριν αρχίσει η διάκριση των παρεμβάσεων που αφορούν τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ. Θεωρώ αυτονόητο ότι οι γεωργικές συμβουλές θα λειτουργήσουν πριν την εφαρμογή της επόμενης ΚΑΠ.

Αναφορικά με τη βασική ενίσχυση, θέλω να επισημάνω ότι δεν είναι δυνατόν χωρίς στοιχεία, ανάλυση και τεκμηρίωση οποιοσδήποτε από μας να παίρνει θέση για το τι πρέπει να γίνει. Φαίνεται ότι η περιφεριοποίηση με αγρονομικά κριτήρια που εφαρμόστηκε από το 2014 είναι σωστή και βιώσιμη στη βασική της δομή. Συνεπώς, πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να παρουσιαστούν αναλύσεις από το υπουργείο, ώστε να μπορούμε όλοι μας να δούμε με ποιο τρόπο θα στηρίξουμε τα ευαίσθητα τμήματα του πληθυσμού της υπαίθρου μέσω της βασικής ενίσχυσης επιτελώντας άλλωστε το στόχο για τον οποίο δίνεται αυτή. Είναι όμως ευχάριστο το γεγονός ότι στην επόμενη περίοδο έχουμε περισσότερα εργαλεία.

Η πιο ευέλικτη αναδιανεμητική ενίσχυση, και η μείωση των ενισχύσεων για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, μας επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή στόχευση της βασικής ενίσχυσης. Η μεγαλύτερη ελευθερία αποφάσεων στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, μέσω των οποίων μπορούν να στηριχθούν ορισμένα αλλά σημαντικά προιόντα, καθιστούν το νέο Πλαίσιο μία ευκαιρία για αποτελεσματική στήριξη των αγροτών που τη χρειάζονται περισσότερο.

Για τους νέους αγρότες, οι νέες ρυθμίσεις είναι επίσης ευνοϊκότερες και αν σχεδιάσουμε σοβαρά μέτρα που να στηρίζονται στην αφοσίωση και στην αποφασιστικότητα των νέων, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης αλλά και της παροχής ενισχυμένης χρηματοδότησης, μπορούμε να φέρουμε την ηλικιακή ανανέωση που τόσο πολύ επιθυμούμε.

Περνάω τώρα στο βασικότερο σημείο, αυτό που έχει να κάνει με τα θέματα περιβάλλοντος. Τι παρουσιάζει λοιπόν ο νέος κανονισμός
μία ενισχυμένη πολλαπλή συμμόρφωση με την ονομασία αιρεσιμότητα, που συμπεριλαμβάνει και κάποια από τα θέματα που μέχρι τώρα καλύπτονταν από το πρασίνισμα,
το νέο πρασίνισμα θα αφορά όλους τους αγρότες χωρίς εξαιρέσεις. Τα χρήματα που θα διατεθούν για το πρασίνισμα θα λαμβάνονται από τους γεωργούς εφόσον αυτοί εφαρμόζουν κάποια ή κάποιες από τις δράσεις που θα υπάρχουν διαθέσιμες για τους αγρότες. Το νέο πρασίνισμα θα είναι πλέον υποχρεωτικό για όλους αλλά με προϋπολογισμό και μέτρα που θα καθορίζονται από το κράτος μέλος
τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα του Δεύτερου πυλώνα, που πλέον μπορούν να είναι πολύ φιλόδοξα.

Κατά την άποψή μου, αυτή η διάρθρωση καθιστά σχεδόν αυτονόητη την παρακάτω προτεραιοποίηση στο σχεδιασμό των μέτρων:
τα μέτρα του νέου πρασινίσματος θα πρέπει να είναι μικρά, ευέλικτα και κατά προτίμηση ετήσια. Το Σχέδιο πρέπει να παρέχει μια βεντάλια δράσεων εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ενώ κάθε γεωργός θα μπορεί να επιλέξει ποια είναι αυτά που ταιριάζουν στην εκμετάλλευση του. Θα πρέπει, επίσης, να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει πάνω από μία τέτοια δράση και η πληρωμή να είναι προσθετική για την κάθε δράση. Με αυτό τον τρόπο, οι περιβαλλοντικά ενεργοί αγρότες οι οποίοι έχουν διάθεση να κάνουν πράγματα θα βρίσκουν και το λόγο να τα κάνουν . Επιπλέον, εάν μία δράση δεν αποδίδει όπως θα ήθελαν θα έχουν τη δυνατότητα την επόμενη χρονιά να εφαρμόσουν διαφορετικές δράσεις. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνεται ο δεσμός των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων με το δευτερογενή χαρακτήρα της εισοδηματικής στήριξης.

Έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα με μεγαλύτερη φιλοδοξία, πιο πολύπλοκα και πιο καινοτόμα και για μεγαλύτερη διάρκεια Σε αυτό το πλαίσιο βλέπω εκτός από τα παραδοσιακά μέτρα να εφαρμόζονται νέα καινοτόμα μέτρα:
  • κυκλικής οικονομίας,
  • ανακύκλωσης αποβλήτων και υποπροϊόντων,
  • παραγωγής ενέργειας,
  • περιβαλλοντικής εξυγίανσης,
  • Επανένταξης εκτάσεων που έχουν καταστεί μη παραγωγικές,
  • και άλλα που θα προταθούν και θα περιγράφουν στο στρατηγικό σχέδιο.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την επόμενη περίοδο.

Πολύ σημαντική κρίνεται η απαίτηση του άρθρου 94, δηλαδή ότι τα κράτη πρέπει να εμπλέξουν τους τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους στο σχεδιασμό των μέτρων της πολιτικής για την επόμενη περίοδο. Σύμφωνα με την απαίτηση αυτή το κεντρικό κράτος θα πρέπει να έχει οργανωμένη εταιρική σχέση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η εταιρική αυτή σχέση περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους:

α) αρμόδιες δημόσιες αρχές·

β) οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι·

γ) αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και αρμόδια όργανα υπεύθυνα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Μία ακόμα σημαντική πτυχή του νέου κανονισμού είναι η υποχρέωση παρακολούθησης της εφαρμογής του Πρώτου και του Δεύτερου πυλώνα αλλά και η αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων τόσο εσωτερικά στο κράτος-μέλος όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ερμηνεία που δίνω προσωπικά στο πλαίσιο αυτό, τη δεδομένη χρονική στιγμή και χωρίς να διαθέτουμε τεχνικές μελέτες για την υποστήριξη των αποφάσεων που πρέπει να λάβουμε, είναι η εξής:

Θεωρώ ότι ο σχεδιασμός της πρωτοβουλίας leader πρέπει να ξεκινήσει από την πρώτη κιόλας μέρα και να αποτελέσει οδηγό για το στρατηγικό σχεδιασμό της αγροτικής ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία αυτή ακόμα δεν έχει δουλέψει στο τρέχον πρόγραμμα, με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του ΥΠΑΑΤ, όμως οι περιφέρειες έχουν σχεδιάσει ήδη τα προγράμματά τους κι ενώ υπάρχουν πολύ σοβαρές προτάσεις υπάρχει έλλειμμα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Leader. Για αυτό το λόγο, εκτιμώ ότι αν ξεκινήσουμε πρώτα από το σχεδιασμό του Leader θα έχουμε μία συνολικότερη σχεδιαστική θεώρηση καθώς ότι δεν καλύπτεται από αυτό θα μπορούμε να το εντάξουμε στο γενικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ενώ μέσα από αυτή την παρέμβαση θα ξέρουμε ποιες είναι οι τοπικές και περιφερειακές ανάγκες Όπως άλλωστε γνωρίζουμε, οι ανάγκες που καταγράφονται στα προγράμματα leader μετά από διαβούλευση είναι στην ουσία επενδυτικές προτάσεις σχεδόν έτοιμες για υλοποίηση.

Αυτός ο σχεδιασμός θα αποτελέσει και τη βάση για το χτίσιμο της εταιρικής σχέσης που απαιτείται και από τον κανονισμό μεταξύ κεντρικού προγράμματος και των τοπικών και περιφερειακών αρχών και της κοινωνίας της υπαίθρου.

Οι τοπικές παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και το νέο πρασίνισμα. Είναι δυνατόν δηλαδή να υπάρχουν δράσεις που θα προταθούν από τις περιφέρειες και τις περιφερειακές ενότητες και οι οποίες θα ταιριάζουν στις συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες.

Με βάση τα παραπάνω, καταδεικνύεται η εξαιρετική κρισιμότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για την σύνταξη ενός ολιστικού Εθνικού Σχεδίου, με πλήρη και απρόσκοπτη συνεργασία του ΥΠΑΑΤ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικά των φορέων των αγροτών, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη συναίνεση στο στόχο της ανασυγκρότησης της ελληνικής γεωργίας και της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων της επερχόμενης ΚΑΠ.

Η επόμενη ΚΑΠ θα είναι ένα στρατηγικό παιχνίδι με πολλές χρηστικές δυνατότητες και διαφορετικές διαδρομές για να πετύχεις τους στόχους. Η σοβαρή ιδιαιτερότητα που το διακρίνει, όμως, είναι ότι παρέχεται χωρίς κανόνες τους οποίους καλείσαι να τους διαμορφώσεις εσύ (το κράτος-μέλος) και να τους τηρήσεις αυστηρά με ποινή τις αναστολές της χρηματοδότησης. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτή την πρόκληση;

*Του Δημήτρη Μελά, υποψήφιου ευρωβουλευτή με τη ΝΔ, πρώην Γεν. Γραμματέα και Υπηρεσιακού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
 
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Στρατηγικό παιχνίδι η ΚΑΠ Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 12:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: