ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Επιφυλάξεις για τα Grecomaster από τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


Επιφυλάξεις για τα Integrated Master μηχανικών από τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Εκθόθηκε η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με τον ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) για τα τμήματα πενταετούς φοίτησης των ΑΕΙ.

Η γνωμοδότηση της οποίας εκκρεμεί η αποδοχή της από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, αναφέρει περιληπτικά τα εξής:

1) Υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν είναι δυνατή κατ' αναλογίαν επέκταση των αποτελεσμάτων τα οποία επέρχονται για τίτλους της ημεδαπής από την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει μετά το άρθρο 42 παρ.8 του ν. 4521/2018, περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα Τμήματος τουλάχιστον πενταετούς φοίτησης ημεδαπών ΑΕΙ, επί τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμοι ή ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους εν λόγω τίτλους της ημεδαπής (πλειοψ.).

2) Το ερώτημα το οποίο αφορά στην έκταση του αναδρομικού αποτελέσματος της προαναφερόμενης διαπιστωτικής ΥΑ για αποφοιτήσαντες από το οικείο Τμήμα ΑΕΙ πριν την ισχύ του ν. 4485/2017 και διατυπώνεται στη βάση ταύτισης ή διαφοροποίησης των προγραμμάτων σπουδών, ερείδεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση και παρουσιάζει αοριστία και ελλείψεις ως προς το διδόμενο πραγματικό. Το χρονικό σημείο στο οποίο ανατρέχει το παραπάνω αναδρομικό αποτέλεσμα συνδέεται με το νομικό πλαίσιο το οποίο εκάστοτε διέπει τη διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών, με τις σχετικές προβλέψεις των κανονισμών των οικείων ΑΕΙ, με το ποιες αναμορφώσεις επέφεραν διαφοροποίηση των προγραμμάτων και με το ίδιο το περιεχόμενο των προγραμμάτων και, τελικώς, ανάγεται σε ζήτημα πραγματικού. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών, το χρονικό αυτό σημείο θα έπρεπε να προσδιορίζεται στην διαπιστωτική ΥΑ. Με βάση το περιεχόμενο και τα στοιχεία του ερωτήματος δεν μπορεί να συναχθεί συνδρομή κενού νόμου ή αδιαμφισβήτητης και ουσιώδους ομοιότητας καταστάσεων, ώστε να δύναται να τεθεί ζήτημα αναλογικής εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προς εξέταση προγραμμάτων σπουδών παρεχόμενων πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου και διαφορετικών από εκείνο με βάση το οποίο εκδόθηκε η οικεία διαπιστωτική ΥΑ, αλλά θα απαιτείτο σχετική νομοθετική ρύθμιση (πλειοψ.).

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης από εδώ.

Αναφορικά με το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. απέστειλε επιστολή προς το ΤΕΕ, επισημαίνοντας την προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει για να μη γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο Παιδείας η γνωμοδότηση.

Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της επιστολής της Ομοσπονδίας:

Θέμα: Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (226/2019) περί Integrated Master.

Πρόεδρε και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

Σε συνέχεια προηγούμενων έγγραφων και προφορικών ενημερώσεων μας, επανερχόμαστε σχετικά με το φλέγον θέμα των Integrated Master. Μετά τη μοριοδοτική υποβάθμιση τους με το πρόσφατο Νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών (την οποία χάρη σε παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καταφέραμε να περιορίσουμε) ενημερώνουμε και επισήμως ότι εκδόθηκε η επισυναπτόμενη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (226/2019) με πολύ αρνητικές προβλέψεις.

Η Γνωμοδότηση – η οποία ακόμη δεν έχει γίνει δεκτή από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας – εξέτασε ζητήματα αναδρομικότητας της ρύθμισης καθώς και ζητήματα αναλογικής επέκτασης επί τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί ως ακαδημαϊκά ισότιμοι ή ισότιμοι και αντίστοιχοι προς υπαχθέντες τίτλους της ημεδαπής. Η σύνοψη της απόφασης αυτής είναι ότι:
“Υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν είναι δυνατή κατ’ αναλογίαν επέκταση των αποτελεσμάτων τα οποία επέρχονται για τίτλους της ημεδαπής από την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει μετά το άρθρο 42 παρ.8 του ν. 4521/2018, περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα Τμήματος τουλάχιστον πενταετούς φοίτησης ημεδαπών ΑΕΙ, επί τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμοι ή ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους εν λόγω τίτλους της ημεδαπής (πλειοψ.). 

2) Το ερώτημα το οποίο αφορά στην έκταση του αναδρομικού αποτελέσματος της προαναφερόμενης διαπιστωτικής ΥΑ για αποφοιτήσαντες από το οικείο Τμήμα ΑΕΙ πριν την ισχύ του ν. 4485/2017 και διατυπώνεται στη βάση ταύτισης ή διαφοροποίησης των προγραμμάτων σπουδών, ερείδεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση και παρουσιάζει αοριστία και ελλείψεις ως προς το διδόμενο πραγματικό. Το χρονικό σημείο στο οποίο ανατρέχει το παραπάνω αναδρομικό αποτέλεσμα συνδέεται με το νομικό πλαίσιο το οποίο εκάστοτε διέπει τη διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών, με τις σχετικές προβλέψεις των κανονισμών των οικείων ΑΕΙ, με το ποιες αναμορφώσεις επέφεραν διαφοροποίηση των προγραμμάτων και με το ίδιο το περιεχόμενο των προγραμμάτων και, τελικώς, ανάγεται σε ζήτημα πραγματικού. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών, το χρονικό αυτό σημείο θα έπρεπε να προσδιορίζεται στην διαπιστωτική ΥΑ. Με βάση το περιεχόμενο και τα στοιχεία του ερωτήματος δεν μπορεί να συναχθεί συνδρομή κενού νόμου ή αδιαμφισβήτητης και ουσιώδους ομοιότητας καταστάσεων, ώστε να δύναται να τεθεί ζήτημα αναλογικής εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προς εξέταση προγραμμάτων σπουδών παρεχόμενων πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου και διαφορετικών από εκείνο με βάση το οποίο εκδόθηκε η οικεία διαπιστωτική ΥΑ, αλλά θα απαιτείτο σχετική νομοθετική ρύθμιση (πλειοψ.). “

Η Γνωμοδότηση αυτή η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όσα διεκδικήσαμε την προηγούμενη περίοδο και ανοίγει επικίνδυνους δρόμους καθολικής αμφισβήτησης της ρύθμισης, πρέπει να μη γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο Παιδείας και σας καλούμε να συμβάλλεται σε αυτό. Τα ισότιμα και αντίστοιχα με πράξεις του Ελληνικού Δημοσίου (ΔΟΑΤΑΠ και ΔΙΚΑΤΣΑ) διπλώματα πρέπει να περιληφθούν στη ρύθμιση όπως και η αναλογική εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 46 του Ν.4485/17 στο σύνολο των αποφοιτησάντων της κάθε σχολής και να προβλεφθεί επιτέλους η μισθολογική αναγνώριση των Integrated Master.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
 
 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Επιφυλάξεις για τα Grecomaster από τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 10:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: