Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης: Θετικά τα αποτελέσματα... ορατός ο κίνδυνος

  Η αλλαγή προσήμου στα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΒΖ σκιάζεται από τις παρατηρήσεις του ορκωτή λογιστή, που περιλαμβάνονται στα οικ...

 
Η αλλαγή προσήμου στα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΒΖ σκιάζεται από τις παρατηρήσεις του ορκωτή λογιστή, που περιλαμβάνονται στα οικονομικά αποτελέσματα. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και οι διαπραγματεύσεις με την Πειραιώς.

Για ολική ανατροπή θα μπορούσε να κάνει λόγος κάποιος, βλέποντας τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00%) για τη χρήση 1/7/2016-30/6/2017. Ωστόσο, παρά τις θετικές εξελίξεις και τη μετάβαση από μεγάλες ζημίες σε κέρδη για τον Όμιλο, το μέλλον του είναι αβέβαιο, κάτι που καταγράφεται ευκρινώς στην έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν χθες προκύπτει ότι στην προαναφερόμενη χρήση, η EBΖ κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 52,78%, ο οποίος ανήλθε σε 176,777 εκατ. ευρώ έναντι 115,71 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Στην ίδια χρήση, τα EBITDA ανήλθαν σε 20,232 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 19,695 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Συνεχίζοντας στις θετικές πτυχές των οικονομικών καταστάσεων, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων παρουσίασαν κέρδη 4,617 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 41,79 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2016, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη 2,508 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 42,748 εκατ. ευρώ της χρήσης 2016. Τέλος, τα συνολικά καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν κέρδη 3,296 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 42,040 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χάρη στις επιδόσεις των σερβικών θυγατρικών καθώς η μητρική εμφάνισε ζημίες. Ειδικότερα παρά τη μείωση στους μισθούς η EBΖ είχε ζημίες σε επίπεδο μικτών κερδών (3,1 εκατ. ευρώ), ζημίες EBITDA 12,3 εκατ. και ζημίες μετά από φόρους 22,3 εκατ. ευρώ.

Ζημιογόνος, όμως, αναμένεται να είναι και η φετινή χρήση (σ.σ. κλείνει στις 30/6/2018) για την EBΖ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκησή της στην έκθεση, που συνοδεύει τα αποτελέσματα χρήσης 2017.

Ο όμιλος έκλεισε την περασμένη χρήση ( 2016-17) με αρνητική καθαρή θέση 78 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μητρικής, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 115,3 εκατ. ευρώ.

Οι ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ανήλθαν την 30/6/2017 σε 165,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου έφθασαν στα 230,47 εκατ. ευρώ.

Αν προστεθεί η αδυναμία ταμειακού προγραμματισμού πέραν του προσεχούς Ιουνίου, είναι απολύτως λογικό που ο ορκωτός εκφράζει αδυναμία διατύπωσης.
Οι «φόβοι» του ορκωτού λογιστή

Παρά όμως τα θετικά αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χρήσης, όπως παρατηρεί ο ορκωτός ελεγκτής, «υπάρχουν μια σειρά παράγοντες, οι οποίοι υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας».

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στις 30/06/2017, οι ληξιπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας ανέρχονταν σε 165,40 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό 173,15 εκατ. ευρώ και 198,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Στο ίδιο κεφάλαιο, ο ορκωτός λογιστής υπογραμμίζει ότι η αναχρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων και η επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του ομίλου και της εταιρείας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δεν μπορεί να διασφαλιστεί και εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την πιστώτρια τράπεζα.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι «το υπάρχον επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας είναι σε στάδιο αναθεώρησης, ενώ ο ταμειακός προγραμματισμός, που τέθηκε υπόψη μας, εκτείνεται έως τον Ιούνιο του 2018 και αναμένεται να επεκταθεί για τους επόμενους 12 μήνες κατά την οριστικοποίηση του αναθεωρημένου επιχειρησιακού της σχεδίου. Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση των προϋποθέσεων υλοποίησης του αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας και κατ’ επέκταση της ικανότητας της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της».

Στη συγκεκριμένη σημείωση αναφέρεται ότι η εταιρεία είναι σε νέο στάδιο συζητήσεων με την πιστώτρια τράπεζα (σ.σ. Πειραιώς) για το σχήμα αναδιάρθρωσης του δανεισμού της. Οι συζητήσεις με την πιστώτρια τράπεζα είναι σε εξέλιξη, αλλά μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει γραπτή οριστική συμφωνία για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού, καθώς και για το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην εταιρεία μετά την αναδιάρθρωση αυτή, συνθήκες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για τη θεμελίωση της έκφρασης συμπεράσματος.
Ρυθμιστής η Τράπεζα Πειραιώς

Κάθε σχέδιο για το μέλλον της εταιρείας εξαρτάται από την αναδιάρθρωση του δανεισμού προς την Πειραιώς. Προσπάθειες έχουν γίνει στο παρελθόν, αλλά καμία δεν ευδοκίμησε. Με βασικό λόγο την αθέτηση των συμφωνηθέντων από πλευράς της εταιρείας. Η μεγαλύτερη ευκαιρία όμως χάθηκε από την κήρυξη του διαγωνισμού για την πώληση τω θυγατρικών στη Σερβία ως άγονου. Αν και προϋπόθεση για την πώληση των δύο μονάδων ήταν η ελάχιστη καταβολή τιμήματος 25 εκατ. ευρώ, το τίμημα που προσέφερε η σερβική MK Group άγγιξε τα 60 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η διοίκηση της εταιρείας τον χαρακτήρισε άγονο, προσβλέποντας σε ένα νέο διαγωνισμό, που θα προσέφερε μεγαλύτερο ποσό...
Το ιστορικό με την τράπεζα

Η εταιρία είχε αναθέσει σε εταιρία συμβούλων την εκπόνηση νέου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και την εκπόνηση μελέτης αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2015 παρουσιάστηκε στην Τράπεζα το επιχειρηματικό σχέδιο με βασικούς άξονες την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων με ικανοποιητικό δείκτη κερδοφορίας και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και βελτίωση των υφιστάμενων οικονομικών μεγεθών (π.χ. κόστος παραγωγής), έχοντας ως στόχο αφενός την υλοποίηση συμφωνίας για την αναδιάρθρωση των δανείων και αφετέρου τη μετάβαση σε κερδοφορία με σταθερό θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα και παράλληλη συνέχιση της πρωτογενούς παραγωγικής δραστηριότητας, εξυπηρετώντας τη σχετική εθνική στρατηγική.
Τι συμφωνήθηκε...

Τον Φεβρουάριο του 2016 κατατέθηκε νέο επιχειρηματικό σχέδιο προς την Τράπεζα Πειραιώς, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πρόσφατα δεδομένα στοιχεία που μεσολάβησαν, δεδομένου ότι κάθε καθυστέρηση στην εύρεση λύσης επιδεινώνει το πρόβλημα ρευστότητας και βιωσιμότητας της εταιρείας, το οποίο και επικαιροποιήθηκε στις 29/7/2016. Στις 31/3/2016 η πιστώτρια τράπεζα κοινοποίησε στην εταιρεία σχήμα αναδιάρθρωσης δανεισμού, αιτούμενη την έγγραφη αποδοχή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 20/07/2016 ομόφωνα αποφάσισε την πλήρη αποδοχή του προτεινόμενου από την πιστώτρια τράπεζα Σχήματος Δανειακής Αναδιάρθρωσης. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε και από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 26/08/2016.

Το εν λόγω σχήμα περιελάμβανε α) τη χρηματοδότηση 12 εκατ. ευρώ προς κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης υπό προϋποθέσεις, β) τη μεταβίβαση των μη παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στην Τράπεζα συμπεριλαμβανόμενης της πώλησης των σερβικών θυγατρικών εταιρειών σε τρίτους προς απομείωση των δανειακών υπολοίπων και γ) μελλοντική διαγραφή μέρους του χρέους υπό προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα χρηματοδότηση των 12 εκατ. ευρώ θα χορηγούνταν στην εταιρεία εφόσον είχε επιτευχθεί αξία πώλησης των θυγατρικών εταιρειών στη Σερβία τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση που το τελικά διαμορφωμένο προσφερόμενο τίμημα υπολείπεται των 25 εκατ. ευρώ, το ύψος της χρηματοδότησης θα μειωνόταν ισόποσα με τη διαφορά μεταξύ των 25 εκατ. ευρώ και του τελικά διαμορφωμένου προσφερόμενου τιμήματος. Η εκταμίευση των 12 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιούνταν σε τρεις φάσεις. Η εταιρεία έχει λάβει την πρώτη εκταμίευση των 5 εκατ. ευρώ

Η ρύθμιση του εναπομείναντος δανεισμού περιλαμβάνει νέο 10ετές ομολογιακό δάνειο, στη λήξη του οποίου θα διαγραφεί η τελευταία δόση, ύψους 54,6 εκατ. ευρώ.

Η πώληση των μη παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει:

α. Πώληση εργοστασίου Λάρισας (συμπεριλαμβανομένου και του μηχανολογικού εξοπλισμού), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 8.000.000 ευρώ, όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

β. Πώληση εργοστασίου Ξάνθης (συμπεριλαμβανομένου και του μηχανολογικού εξοπλισμού), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 7.800.000 ευρώ, όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

γ. Πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στην Αθήνα (οδός Σκουφά 52), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 260.000 ευρώ, όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

δ. Πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στη Θεσσαλονίκη (οδός Κουντουριώτου 9), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 2.900.000 ευρώ, όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

ε. Πώληση γραφείων στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 34, έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 2.730.000 ευρώ, όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

στ. Πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

ζ. Πώληση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών εταιρειών CRVENKA και SAJKASKA που εδρεύουν στη Σερβία, έναντι τιμήματος τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ και για τις δύο εταιρείες, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.
... και τι υλοποιήθηκε

Από όλα τα παραπάνω, το μόνο που έγινε, ήταν η διενέργεια δύο διαγωνισμών τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017, κατά τους οποίους επικυρώθηκε η πώληση των γραφείων στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 34, έναντι τιμήματος 2.800.000 ευρώ και του επιχειρηματικού ακινήτου στη Θεσσαλονίκη (οδός Κουντουριώτου 9), έναντι τιμήματος 4.330.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα ακίνητα θα μεταβιβασθούν στην Τράπεζα Πειραιώς, με αξία ίση των ενδεικτικών τιμών που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Τα συμφωνητικά μεταβίβασης όλων των ανωτέρω ακινήτων δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.
Τι απομένει

Μετά τα παραπάνω, τον περασμένο Σεπτέμβριο άλλαξε το διοικητικό συμβούλιο της της EBΖ και το οποίο έχει αποφασίσει να ξεκινήσει την επαναδιαπραγμάτευση του σχήματος δανειακής αναδιάρθρωσης με την πιστώτρια τράπεζα και της σύμβασης αναδιάρθρωσης χρέους και να διερευνήσει χρηματοδοτικές λύσεις μέσω στρατηγικού επενδυτή για τον όμιλο, διότι κρίθηκε ότι η βιωσιμότητα της ΕBΖ διασφαλίζεται μόνο με την προϋπόθεση της συνοχής και της λειτουργίας του ομίλου ως ενιαίου συνόλου στις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η επαναδιαπραγμάτευση και η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή είναι, όμως, απλώς αποφάσεις του Δ.Σ.

Με δεδομένο ότι στις παρούσες συνθήκες, η ΕBΖ χρειάζεται άμεση ρευστότητα, ο κίνδυνος που επισημαίνει ο ορκωτός λογιστής είναι παραπάνω από ορατός...

Σταμάτης Ζησίμου
s.zisimou@euro2day.gr 
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter

Σχόλια