Υπερπαραγωγή αλλά με αδιάθετες ποσότητες η ό­ψι­μη πα­τά­τα

Από την ΑΜΘ το 24% της πατάτας που παράγεται στην Ελλάδα – Υπερπαραγωγή με αδιάθετες ποσότητες .O­ι περ­σι­νές κα­λές τι­μές της ό­ψι­μη...


Από την ΑΜΘ το 24% της πατάτας που παράγεται στην Ελλάδα – Υπερπαραγωγή με αδιάθετες ποσότητες .O­ι περ­σι­νές κα­λές τι­μές της ό­ψι­μης πα­τά­τας που πή­ραν οι πα­ρα­γω­γοί δεν ά­φη­σαν πε­ρι­θώ­ρια για πολ­λές σκέ­ψεις με τη χει­μω­νι­ά­τι­κη καλ­λι­έρ­γεια. Το κα­λο­καί­ρι φύ­τε­ψαν με­γα­λύ­τε­ρες ε­κτά­σεις και πε­ρί­με­ναν ό­τι τη χει­με­ρι­νή πε­ρί­ο­δο θα έ­χουν τα ί­δια οι­κο­νο­μι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα. Ό­πως ό­λα δεί­χνουν, ό­μως, οι περ­σι­νές τι­μές ή­ταν μί­α σπί­θα σε μί­α βρα­δυ­φλε­γή καλ­λι­έρ­γεια, που εί­δε τις ε­κτά­σεις της να μει­ώ­νον­ται κα­τά 40% στα χρό­νια της κρί­σης. Το συ­νη­θι­σμέ­νο σε­νά­ριο, που ε­πα­να­λαμ­βά­νε­ται, εί­ναι η έλ­λει­ψη σχε­δια­σμού και ε­ναλ­λα­κτι­κών καλ­λι­ερ­γει­ών α­πό την πλευ­ρά των α­γρο­τών και η α­που­σί­α πο­λι­τεί­ας και μη­χα­νι­σμών ε­λέγ­χου.

Αυ­τήν τη στιγ­μή, η υ­περ­προ­σφο­ρά μοι­ραί­α ο­δη­γεί σε πολ­λές α­δι­ά­θε­τες πο­σό­τη­τες που φυ­σι­κά ε­πη­ρε­ά­ζουν αρ­νη­τι­κά την τι­μή των δι­α­θέ­σι­μων προ­ϊ­όν­των.

Η νέ­α καλ­λι­ερ­γη­τι­κή πε­ρί­ο­δος έ­χει ή­δη ξε­κι­νή­σει και η «Ύ­παι­θρος Χώ­ρα» κα­τα­γρά­φει τις ε­ξε­λί­ξεις α­πό τις κυ­ρι­ό­τε­ρες πε­ρι­ο­χές πα­ρα­γω­γής και την κα­τά­στα­ση που ε­πι­κρα­τεί σε αυ­τές.

patata2 pinakas kalliergeia 02 18 arxeio

Ξε­πού­λη­σαν την πα­τά­τα στο Νευ­ρο­κό­πι

Πε­ρί­που το 15% της φε­τι­νής πα­ρα­γω­γής έ­μει­νε α­δι­ά­θε­το στο Κά­τω Νευ­ρο­κό­πι Δρά­μας και οι πα­ρα­γω­γοί υ­πο­λο­γί­ζουν ό­τι θα που­λη­θεί μέ­χρι τις αρ­χές Μαρ­τί­ου. «Έ­χου­με πε­ρί­που 15 ε­κατ. κι­λά α­δι­ά­θε­τα» με­τα­φέ­ρει ο Θο­δω­ρής Ι­φό­γλου, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Α­γρο­τών Δή­μου Κά­τω Νευ­ρο­κο­πί­ου. Τε­ρά­στιο πλήγ­μα δέ­χθη­καν οι πα­ρα­γω­γοί α­πό την ε­ξευ­τε­λι­στι­κή τι­μή, που κι­νεί­ται στο μι­σό της περ­σι­νής, προ­κα­λών­τας α­πελ­πι­σί­α.

«Εί­ναι στο 40% έ­ως και 50% των περ­σι­νών τι­μών, ά­ρα οι πα­ρα­γω­γοί βγαί­νουν με ο­λι­κές ζη­μι­ές α­πό το χω­ρά­φι α­κό­μη κι αν υ­πάρ­ξει με­τα­στρο­φή. Ό­λοι δι­έ­θε­σαν πά­νω α­πό το 70% της πα­ρα­γω­γής» ε­ξη­γεί, ση­μει­ώ­νον­τας ό­τι κα­νείς δεν ρι­σκά­ρει τη δι­ά­θε­ση του προ­ϊ­όν­τος, α­πο­θη­κεύ­ον­τάς το με την προ­ο­πτι­κή α­νό­δου των τι­μών. Οι χα­μη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες ε­πι­τρέ­πουν την α­πο­θή­κευ­ση της πα­τά­τας και μά­λι­στα φέ­τος δεν χρει­ά­στη­κε να θερ­μά­νουν τις α­πο­θή­κες, που ό­μως δεν ε­παρ­κούν σε χρο­νι­ές ό­πως η περ­σι­νή, που σπάρ­θη­καν πε­ρισ­σό­τε­ρα στρέμ­μα­τα α­πό τον μέ­σο ό­ρο.
«Οι α­πο­θή­κες γέ­μι­σαν, πολ­λές πα­τά­τες δι­α­τέ­θη­καν πο­λύ γρή­γο­ρα και ί­σως ή­ταν α­πό τους λό­γους που ο­δή­γη­σαν σε πί­ε­ση των τι­μών προς τα κά­τω» α­να­φέ­ρει, ε­ξη­γών­τας ό­τι η έλ­λει­ψη α­πο­θη­κευ­τι­κού χώ­ρου ευ­νό­η­σε τους εμ­πό­ρους. Α­παν­τών­τας σε ε­ρώ­τη­ση για το εν­δε­χό­με­νο ε­νοι­κί­α­σης α­πο­θη­κών, α­να­φέ­ρει ό­τι υ­πάρ­χει το συ­σκευ­α­στή­ριο της Έ­νω­σης Α­γρο­τι­κών Συ­νε­ται­ρι­σμών Ν. Δρά­μας, με χω­ρη­τι­κό­τη­τα 6 ε­κατ. κι­λά σε ψυ­γεί­ο και 2 ε­κατ. κι­λά σε στε­γα­σμέ­νο χώ­ρο, αλ­λά φέ­τος δεν δι­α­τέ­θη­κε ο χώ­ρος.

Η μέ­ση τι­μή κι­νή­θη­κε στα 12 με 13 λε­πτά, κα­τρα­κυ­λών­τας έ­ως τα 9 λε­πτά, ε­νώ το κό­στος πα­ρα­γω­γής εί­ναι 20 λε­πτά! Αυ­τό συ­νε­πά­γε­ται συσ­σώ­ρευ­ση χρε­ών για τους πα­ρα­γω­γούς, που αν­τι­με­τω­πί­ζουν με α­παι­σι­ο­δο­ξί­α το μέλ­λον. «Κά­νου­με μια δου­λειά που ό­χι μό­νο δεν α­πο­δί­δει, αλ­λά υ­πο­θη­κεύ­ει και το μέλ­λον. Υ­πάρ­χει πι­κρί­α λό­γω της α­που­σί­ας κρα­τι­κής μέ­ρι­μνας. Πα­ρα­γω­γοί με νοι­κο­κυ­ρε­μέ­νες ε­πι­χει­ρή­σεις βρί­σκον­ται να έ­χουν χρέ­η, για­τί α­πο­πλη­ρώ­νουν υ­ψη­λές περ­σι­νές ει­σφο­ρές στην ε­φο­ρεί­α».

Στον Α­γρο­τι­κό Σύλ­λο­γο οι ζυ­μώ­σεις εί­ναι δια­ρκείς και ο κ. Ι­φό­γλου υ­πο­στη­ρί­ζει ό­τι για να εί­ναι βι­ώ­σι­μη η καλ­λι­έρ­γεια ε­πι­βάλ­λε­ται να γί­νει μια ο­μά­δα πα­ρα­γω­γών που θα στη­ρί­ξει α­κό­μη και ό­σους δεν εν­τα­χθούν «για να δι­α­πραγ­μα­τεύ­ε­ται κα­λύ­τε­ρες τι­μές και να ε­ξε­τά­σει α­γο­ρές και ε­κτός Ελ­λά­δος».

Πη­γή: Περισσότερα «ypaithros»

thrakikiagora.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter

Σχόλια