Με προκήρυξη & τριετή διάρκεια οι άδειες παραγωγών στις λαϊκές

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση του νομοσχεδίου που θα διέπει τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου σε όλες του τις μορφές. Τις προη...


Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση του νομοσχεδίου που θα διέπει τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου σε όλες του τις μορφές. Τις προηγούμενες ημέρες, οι φορείς των πωλητών λαϊκών αγορών παρέλαβαν το προσχέδιο που αποτυπώνει τις προθέσεις της κυβέρνησης και το οποίο αναμένεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η «ΥΧ» παρουσιάζει τα βασικά σημεία και τις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο στη λειτουργία των λαϊκών αγορών. 


Μοριοδοτούνται οι τίτλοι σπουδών

Ειδικότερα, οι άδειες δραστηριοποίησης παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο χορηγούνται μέσω προκήρυξης, με μοριοδότηση των κριτηρίων. Στους παραγωγούς πωλητές μοριοδοτείται η ηλικία (40 μόρια κάτω των 30 ετών, 30 μόρια 30-35 ετών, 20 μόρια 36-41 ετών), η πολυτεκνία (30 μόρια 4 τέκνα και άνω, 20 μόρια 3 τέκνα) και οι τίτλοι σπουδών (τριτοβάθμια εκπαίδευση 20 μόρια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 10 μόρια και υποχρεωτική εκπαίδευση 5 μόρια).

Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντός της περιφέρειας στην οποία αιτείται θέση για λαϊκή αγορά ή/και πλανόδια δραστηριοποίηση ή εντός της περιφερειακής ενότητας σε δήμο της οποίας αιτείται θέση στο στάσιμο εμπόριο, λαμβάνει 10 μόρια. Για τους επαγγελματίες, τα κριτήρια είναι η ανεργία, η ηλικία, οι τίτλοι σπουδών και η πολυτεκνία.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας παραγωγών και πωλητών, κριτήριο για τη χορήγηση αποτελεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους με τον μεγαλύτερο τζίρο. Στην περίπτωση ισοβαθμίας επαγγελματιών πωλητών, προκρίνεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά. Οι άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις προκηρύσσονται από ένα μέχρι τρία χρόνια και μπορούν να δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας έλαβαν μέρος. Ο παραγωγός θα δραστηριοποιείται ως πωλητής μόνο για τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στη δήλωσή του στο ΟΣΔΕ και μέχρι εξαντλήσεως αυτών. Θα πρέπει, μάλιστα, να ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα για τις πωλούμενες ποσότητες, ανά προϊόν, σε μηνιαία βάση.

Προϋπόθεση για την επαναχορήγηση θέσης σε λαϊκές αγορές και στο στάσιμο εμπόριο, καθώς και πλανόδιας δραστηριοποίησης, θα είναι η πώληση του 70% τουλάχιστον της δηλωθείσας ποσότητας στο ΟΣΔΕ, που θα πιστοποιείται από το ΤΑΧΙS, μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΟΠΣΠΑ – ΟΣΔΕ – ΤΑΧΙS. Αν ο παραγωγός πωλητής είναι μέλος συνεταιρισμού, προϋπόθεση είναι να έχει πουλήσει το 25% της δηλωθείσας ποσότητας.
Στο e-Καταναλωτής οι τιμές

Τα στοιχεία, που αφορούν τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου συνολικά σε όλες τις μορφές του, τις χορηγούμενες άδειες και την ανανέωσή τους, τους ελέγχους και την υποβολή προστίμων, θα καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ). Στις προθέσεις του υπουργείου είναι στο πληροφοριακό σύστημα για το υπαίθριο εμπόριο να λειτουργεί ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα διαλειτουργεί με την πλατφόρμα e-Καταναλωτής. Σε αυτήν, ο κάθε πωλητής θα εισάγει καθημερινά έως τις 07:00 π.μ. τον αριθμό θέσης πωλητή, την τιμή εκκίνησης και τη διαθέσιμη ποσότητα ανά προϊόν.
Συμπράξεις με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς

Φορείς λειτουργίας και αρμόδιοι για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών ορίζονται οι δήμοι της χώρας, εκτός από τις λαϊκές αγορές στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, όπου αρμόδιες είναι οι περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Με απόφαση του δήμου ή της περιφέρειας, που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, μπορεί να ιδρύεται νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει στο σύνολό τους τις αρμοδιότητες του φορέα λειτουργίας στη διαχείριση και στη λειτουργία των λαϊκών αγορών ευθύνης του. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα να κάνουν συμπράξεις με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, σε διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις, δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιεχόμενο και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, προώθηση προϊόντων κ.λπ.
Delivery και e-shop

Οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στις λαϊκές μπορούν να συστήνουν νομικό πρόσωπο με ίδιο κωδικό αριθμό δραστηριοποίησης, καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες διανομής των προϊόντων τους με μέθοδο delivery. Ακόμη, οι επαγγελματίες πωλητές, που διαθέτουν χώρους αποθήκης στην έδρα τους, θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους και μέσω e-shop.

Επιπλέον, καθιερώνονται τρεις νέες υπαίθριες αγορές:


✱ H «υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου» – «Street Food Market», από σταθερά ή κινητά καταστήματα σε δημόσιους ή και ιδιωτικούς χώρους.

✱ H «πρότυπη λαϊκή αγορά», που στοχεύει στην ανάδειξη της ποιότητας των τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας.

✱ H «αγορά ειδικού σκοπού», για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η κάθε περιφέρεια, με επταήμερη λειτουργία και μεικτό χαρακτήρα πώλησης ειδών (εδώδιμα και μη προϊόντα).

Οι ενστάσεις των πωλητών

Από την πλευρά τους, έξι Ομοσπονδίες πωλητών λαϊκών αγορών έχουν ήδη υποβάλει τις ενστάσεις τους, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

✱ Ίδρυση ΝΠΙΔ με 15μελές ΔΣ για Αττική και Θεσσαλονίκη.

✱ Σύσταση επιτροπών για τις λοιπές περιφερειακές ενότητες.

✱ Να εξακολουθούν να υφίστανται οι άδειες του παραγωγού, οι οποίες υποβαθμίστηκαν σε «θέσεις δραστηριοποίησης».

✱ Η έκδοση άδειας παραγωγού να πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή υποβάλλεται αίτηση, όπως γίνεται εδώ και 90 χρόνια και η ισχύς της να είναι επί την επικράτεια όπως μέχρι τώρα.

✱ Να καταργηθεί ως κριτήριο το εκκαθαριστικό σημείωμα για την περίπτωση ισοβαθμίας.

✱ Να καταργηθούν τα πρόστιμα που έχουν ουσιαστικά εκδικητικό χαρακτήρα.

✱ Σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής ή ανωτέρας βίας, να δίνεται στον παραγωγό η δυνατότητα να αγοράζει με νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια) προς πώληση το 1/3 των δηλωθέντων από τη δήλωση ΟΣΔΕ.

✱ Να καταργηθεί η καθημερινή αποστολή του SMS.

✱ Η φυσική αναπλήρωση του παραγωγού να γίνεται από συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας. 


Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα» που κυκλοφόρησε εκτάκτως την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

ypaithros.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

Σχόλια