Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021: Ταυτόχρονα εξισωτική & ενεργοποίηση – Τι να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Σε εξέλιξη η διαδικασία τόσο για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυση, όσο και για την εξισωτική αποζημίωση Μέσω της εφαρμο...


Σε εξέλιξη η διαδικασία τόσο για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυση, όσο και για την εξισωτική αποζημίωση

Μέσω της εφαρμογής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 καλούνται οι αγρότες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την εξισωτική αποζημίωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η διαδικασία για την εξισωτική αποζημίωση 2021 θα ακολουθείται παράλληλα με την ενεργοποίηση των αιτήσεων της ενιαίας ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «βάσει της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β’/13-05-2019) Απόφασης του ΥπΑΑΤ περί “Εφαρμογής του Μέτρου 13: Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του ΠΑΑ 2014-2020”, όπως τροποποιημένη ισχύει κάθε φορά, προτίθεται να προκηρύξει το εν λόγω Μέτρο για το έτος 2021.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται παρακάτω στο κεφάλαιο 2, καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης/πληρωμής στο πλαίσιο των Υποµέτρων 13.1, 13.2 και 13.3 του Μέτρου 13 για το έτος 2021, μέσω της εφαρμογής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ως προς τους δικαιούχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία: «Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013. Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των προβλεπόμενων περιοχών. Και είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα».

Ύψος ενίσχυσης

Παρακάτω, για το ύψος της ενίσχυσης αναφέρονται τα εξής: «Η ενίσχυση έχει τη μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών του κεφαλαίου 1 της παρούσας ανακοίνωσης και καθορίζεται από την υπ’ αριθ. 562/93601/25-04- 2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β’/13-05-2019 – ΑΔΑ 786Ψ4653ΠΓ-ΙΥΕ) Υπουργική Απόφαση, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει. Και στα τρία Υπομέτρα, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

– Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 200 στρέμματα: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,

– Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 200 στρέμματα έως και 250 στρέμματα: χορηγείται 80% της ενίσχυσης,

– Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 250 στρέμματα έως και 300 στρέμματα: χορηγείται 50% της ενίσχυσης,

– Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 300 στρεμμάτων δε χορηγείται ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 300 στρεμμάτων, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 300 στρέμματα, ως ανωτέρω».

Δεσμεύσεις των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση : 1) να διατηρούν την εκμετάλλευση µε την οποία εντάσσονται στα υπομέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης, 2) ανάλογα µε τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου έτους της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Ε.) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014, και της 1791/74062/02.07.2015 Υ.Α., 3) να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα.


Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης/πληρωμής

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021. Για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης και έως 25 ημερολογιακές ημέρες, μετά η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. Η αίτηση στήριξης/πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι: 1) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (µόνο για φυσικά πρόσωπα), 2) αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, 3) για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης (άνω των 67 ετών), το σχετικό έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει την εν λόγω παράταση. Η υποβολή τους δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές.

Ένταξη πράξεων

Επί του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης διενεργείται διοικητικός έλεγχος, ο οποίος διεξάγεται μηχανογραφικά και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. ΟΣΔΕ, ΑΑΔΕ, ΟΠΣΚ, κ.ά.), δεδομένου ότι, εφόσον είναι δυνατόν, η αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητεί απευθείας από την πηγή πληροφόρησης τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης. Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

– το εμπρόθεσμο της υποβολής,

– την πληρότητα της αίτησης,

– την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας,

– τον προσδιορισμό του αιτούμενου ποσού ενίσχυσης για όλη την περίοδο της δέσμευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, η Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ προβαίνει στην ένταξη των πράξεων για τις παραδεκτές αιτήσεις, με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις που έχουν επιλεγεί προς στήριξη.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο και τον τόπο υποβολής των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής και δικαιολογητικών, το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης του Μέτρου για το έτος 2021, τα ύψη ενίσχυσης ανά υπομέτρο και τη διαδικασία χορήγησής της, την ακριβή προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, τους ελέγχους, τις εφαρμοζόμενες μειώσεις-κυρώσεις και τη διαδικασία υπολογισμού πληρωμής και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών θα καθοριστούν επακριβώς στην Πρόσκληση του Μέτρου 13».

 

gargalianoionline.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

Σχόλια