Όλα όσα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας του ενδιαφερόμενου για τα αρδευτικά σχέδια

Τεκμηρίωση του εύλογου κόστους υλοποίησης της επένδυσης, νόμιμη κατοχή ακινήτων εγκατάστασης επενδύσεων και χωροθέτηση επενδύσεων, καθώς και...


Τεκμηρίωση του εύλογου κόστους υλοποίησης της επένδυσης, νόμιμη κατοχή ακινήτων εγκατάστασης επενδύσεων και χωροθέτηση επενδύσεων, καθώς και υποβολή ΕΑΕ έτους 2020 αποτελούν τρεις από τις βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη ενός υποψηφίου στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020.

Η πρόσκληση για την υποβολή της αίτησης στήριξης έχει ανοίξει, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τον φάκελο υποψηφιότητας, όπως αυτός παράγεται από το Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) έως και τις 15 Ιουλίου 2021.


Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στην οικεία ΔΑΟΚ.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει:

1. Αίτηση στήριξης, όπως εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο ΠΣΚΕ, υπογεγραμμένη (με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος, όσο και από τον συντάκτη του φακέλου υποψηφιότητας.

2. Επιχειρηματικό σχέδιο συμπληρωμένο, όπως εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ και υπογεγραμμένο.

3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να τεκμηριώνουν:

● Την επιλεξιμότητα του υποψηφίου:

✱ Αντίγραφο, των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κ.ά.

✱ Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

✱ Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον κύριο φορέα ασφάλισης σε ισχύ κατά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

✱ Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.

✱ Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από το οποίο προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος.

✱ Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος στήριξης από νέο γεωργό του Υπομέτρου 6.1, η ΕΥΕ ΠΑΑ είναι αρμόδια για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποψηφίου. Για την τεκμηρίωση της ανώτατης έντασης στήριξης δικαιούχου που εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής την τελευταία πενταετία, αλλά δεν έχει ενταχθεί σε μέτρο Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία, προσκομίζονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τις περιόδους από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και από 1/1/2015 έως 31/12/2015 από τα οποία να προκύπτει για κάθε έτος ότι τα ατομικά γεωργικά του εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα, δεν είναι μεγαλύτερα από τα πάσης φύσης ατομικά εξωγεωργικά. Η ηλικία τεκμηριώνεται από το δικαιολογητικό ταυτοποίησης.

● Την επιλεξιμότητα της εκμετάλλευσης του υποψηφίου:

✱ Όταν η εκμετάλλευση διατηρεί ζωικό κεφάλαιο, βεβαίωση από τη ΔΑΟΚ του τόπου της μόνιμης κατοικίας/έδρας του υποψήφιου δικαιούχου ότι οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εκτροφής στο πλαίσιο της ίδιας εκμετάλλευσης, η βεβαίωση προσκομίζεται για κάθε μία από τις επιμέρους εκτροφές. Εξαιρούνται οι νέοι γεωργοί του Μέτρου 6.1, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης τους εγκατάστασης.

● Την επιλεξιμότητα των αιτούμενων επενδύσεων:

✱ Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης αρδευτικών συστημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων άρδευσης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση αντικατάστασης συστήματος άρδευσης με άλλο σύστημα διαφορετικού τύπου, απαιτούνται οι ΕΑΕ 2020, άδεια χρήσης ύδατος για το σημείο υδροληψίας που αφορά την επένδυση, μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης κατανάλωσης ύδατος, χάρτης κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή κ.ά., στα οποία θα παρουσιάζεται το σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84, τα περιγράμματα του/των αγροτεμαχίου/ων και τις συντεταγμένες όπως αυτές αναφέρονται στο χαρτογραφικό υπόβαθρο, για τους κλειστούς αγωγούς μεταφοράς νερού, την όδευση και τις συντεταγμένες της αρχής και του τέλους του έργου σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84.

✱ Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων εγγείων βελτιώσεων (γεωτρήσεις/πηγάδια-φρέατα, ομβροδεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους): Νόμιμη κατοχή και χωροθέτηση π.χ. στην περίπτωση μισθωμένου ακίνητου απαιτείται αντίγραφο μεταγραμμένου μισθωτηρίου συμβολαίου διάρκειας 12 ετών.

✱ Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων σε εξοπλισμό προϋπολογισμού άνω των 1.000 ευρώ που ενσωματώνεται σε γεωργικές εγκαταστάσεις (εξοπλισμός ολοκληρωμένων λύσεων άρδευσης, ομβροδεξαμενές που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση, εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων, εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης).

✱ Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων αγοράς λοιπού εξοπλισμού και μηχανημάτων προϋπολογισμού άνω των 1.000 ευρώ που δεν ενσωματώνονται σε γεωργικές
εγκαταστάσεις.
Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία της αίτησης στήριξης προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου βαθμολόγησης. Προκειμένου μια αίτηση στήριξης να θεωρηθεί παραδεκτή, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων, πρέπει να βαθμολογείται, κατ’ ελάχιστο, με 30 βαθμούς. Σημειώνεται ότι οι τιμές κάθε κριτηρίου βαθμολόγησης τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προτιμηθούν οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα νέων γεωργών του Υπομέτρου 6.1 (προσκλήσεις ετών 2016 ή νεότερες) και εν συνεχεία οι αιτήσεις με τον χαμηλότερο αιτούμενο προϋπολογισμό.

Ειδικά για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθούν έναντι των υπολοίπων οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα νέων γεωργών του Υπομέτρου 6.1, έπειτα οι αιτήσεις στήριξης της περιοχής της λίμνης Κορώνειας και εν συνεχεία οι αιτήσεις με τον χαμηλότερο αιτούμενο προϋπολογισμό.
Υπενθυμίζεται ότι προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που:

✱ Επιτυγχάνουν μεγαλύτερη δυνητική εξοικονόμηση μέσω υλοποίησης υποδομής άρδευσης ή/και έχουν εγκατεστημένο υδρομετρητή πριν από την υλοποίηση της επένδυσης (κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης) ή/και εξοικονομούν υδατικούς πόρους μέσω υλοποίησης υποδομής εγγείων βελτιώσεων ή υποδομής για ανακύκλωση νερού.

✱ Υλοποιούνται σε καλλιέργειες που απαιτούν υψηλές ποσότητες αρδευτικού νερού για την
καλλιέργειά τους.

✱ Υλοποιούνται σε περιοχές όπου η κατάσταση των υδάτων έχει χαρακτηριστεί ως λιγότερο από καλή για ποσοτικούς λόγους ή που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα (περιοχή λίμνης Κορώνειας).

Η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως τα 150.000 ευρώ, ενώ, για τις συλλογικές επενδύσεις, η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέλθει έως τα 200.000 ευρώ.
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια