Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Πτυχία ΤΕΙ προ του νόμου 2916/2001 δεν αποτελούν «πτυχία ΑΕΙ»....

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Πτυχία ΤΕΙ προ του νόμου 2916/2001 δεν αποτελούν «πτυχία ΑΕΙ»... Κατά την έννοια της διάταξης του...


Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Πτυχία ΤΕΙ προ του νόμου 2916/2001 δεν αποτελούν «πτυχία ΑΕΙ»...
  • Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 3450/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4597/2019, η κατοχή πτυχίου από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 4485/2017 αποτελεί βασικό προσόν για την πρόσληψη σε θέση μέλους ΕΔΙΠ των ΑΕΝ, συνακολούθως δε και αναγκαία προϋπόθεση για τη μετατροπή θέσης μέλους ΕΤΠ σε θέση ΕΔΙΠ κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου του ν. 3450/2006, όπως αυτή προστέθηκε ειδικότερα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4597/2019.
  • Μεταξύ των πτυχίων αυτών περιλαμβάνονται τα πτυχία των ΤΕΙ, εφόσον όμως αυτά έχουν χορηγηθεί από ΤΕΙ μετά την «ανωτατοποίησή» τους με τον νόμο 2916/2001. Αντιθέτως, πτυχίο ΤΕΙ που αποκτήθηκε προ της νομοθετικής ένταξης των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση, δεν εμπίπτει στην έννοια του «πτυχίου ΑΕΙ» κατά τη διάταξη αυτή.
  • Επομένως, εφόσον κατά το διδόμενο ιστορικό, τα πτυχία των προαναφερομένων μελών ΕΤΠ χορηγήθηκαν από το ΤΕΙ Πειραιά το έτος 2000, ήτοι προ της «ανωτατοποίησης» των ΤΕΙ, οι αιτούντες Γ.Τ. και Χ.Μ. δεν διαθέτουν το αναγκαίο τυπικό προσόν του «πτυχίου ΑΕΙ» που ορίζεται ως προαπαιτούμενο για την μετατροπή της θέσης τους σε ΕΔΙΠ με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3450/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4597/2019 .

Την παραπάνω Γνωμοδότηση εξέδωσε,κατά πλειοψηφία, το Δ΄τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από το ακόλουθο ερώτημα του υπουργείου Ναυτιλας:Η Γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από το υπουργείο Ναυτιλίας.
 
esos.gr

Σχόλια