Δυνατότητα πριµοδότησης σε νέους αγρότες, νεοεισερχόµενους & σύσταση νέων µη αγροτικών επιχειρήσεων στο ΠΑΑ 2023-2027

Νεοεισερχόμενοι άνω των 40 ετών όπως και μικρές εξωγεωργικές επιχειρήσεις στο πριμ πρώτης εγκατάστασης Σε τρία υποµέτρα δύναται να χωριστεί ...


Νεοεισερχόμενοι άνω των 40 ετών όπως και μικρές εξωγεωργικές επιχειρήσεις στο πριμ πρώτης εγκατάστασης

Σε τρία υποµέτρα δύναται να χωριστεί το καινούργιο Μέτρο 6 του ΠΑΑ 2023-2027, προσφέροντας τη δυνατότητα πριµοδότησης σε νέους αγρότες, νεοεισερχόµενους (new farmers) και τη σύσταση νέων µη αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται όµως µε την γεωργική δραστηριότητα (π.χ µαγαζί αγροεφοδίων) σύµφωνα µε το πλάνο τοπικής ανάπτυξης της κάθε περιοχής. 

Αντίθετα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για στήριξη των πολύ µικρών αγροτικών επιχειρήσεων (το γνωστό «14χίλιαρο»), όπως έγινε στην τρέχουσα περίοδο, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς.

Η πριµοδότηση µπορεί να πάρει τη µορφή είτε εφάπαξ ενίσχυσης, είτε χρηµατοδοτικού εργαλείου, είτε να υπάρξει ο συνδυασµός αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση δεν µπορεί να ξεπερνά τα 100.000 ευρώ και µπορεί να διαφοροποιηθεί σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια που θα επιλέξει το κράτος-µέλος. Μάλιστα, στη νέα προγραµµατική περίοδο θα υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον συνδυασµό χρηµατοδοτικών εργαλείων και επιδοτήσεων από το ΠΑΑ, εξασφαλίζοντας για τον δικαιούχο παράλληλα επιδότηση, τεχνική υποστήριξη υλοποίησης, µειωµένο επιτόκιο δανεισµό και εξασφάλιση εν µέρη των εγγυήσεων. Μάλιστα, στις 14 Σεπτεµβρίου διοργανώνεται ειδική ηµερίδα από το επίσηµο συµβουλευτικό όργανο fi-compass της ΕΕ, για τον προγραµµατισµό των χρηµατοδοτικών εργαλείων στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ.

Ο ορισµός των νεοεισερχόµενων

Πέρα λοιπόν από το γνωστό πριµ νέων αγροτών που προβλέπει το καινούργιο Μέτρο, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στη βοήθεια εγκατάστασης νεοεισερχόµενων αγροτών άνω των 40 ετών που στην κοινοτική διάλεκτο τους ονοµάζουν «new farmers». H Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να δώσει έναν σαφή ορισµό για το ποιος θα θεωρείται «νεοεισερχόµενος» που εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως αρχηγός µίας αγροτικής εκµετάλλευσης, ο οποίος θα πρέπει να διαφοροποιείται από τον νέο αγρότη. Στον ορισµό θα πρέπει να υπάρξουν και επιπλέον κριτήρια όσων αφορά την κατάλληλη κατάρτιση ή/και δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν.

Από την άλλη, για τον ορισµό του νέου αγρότη τα κράτη-µέλη µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε ηλικιακά όρια 35-40 ετών. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, στη χώρα µας δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή, τουλάχιστον όσον αφορά την ηλικία, για τον ορισµό του νέου αγρότη (αγρότες έως 40 ετών).

Οι παραπάνω δύο ορισµοί, θα χρησιµοποιηθούν και για το Εθνικό Απόθεµα, καθώς οι νεοεισερχόµενοι και οι νέοι αγρότες θα έχουν υποχρεωτικά προτεραιότητα στη λήψη δικαιωµάτων από αυτό.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως η πριµοδότηση σύστασης µη αγροτικών επιχειρήσεων µέσω του Μέτρου 6, είχε προβλεφθεί να προκηρυχθεί και την τρέχουσα περίοδο (Μέτρο 6.2 Υποστήριξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων και κατοίκων της υπαίθρου για εκκίνηση νέων µη γεωργικών δραστηριοτήτων. 

Ωστόσο, τελικά ακυρώθηκε, ύστερα από τις τροποποιήσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς οι διαχειριστικές αρχές υποστήριξαν ότι την ανάγκη αυτή κάλυψαν οι προκηρύξεις των δράσεων στα πλαίσια του LEADER.

πηγή:agronews.gr

Σχόλια