ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων : ΠΡΟΣΟΧΗ - Αιτήσεις για πιστοποίηση στο πεδίο 9 εκ νέου λόγω αλλαγής προτύπου (AGRO 2) έως 30.09.2021

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο πεδίο 9 των Γεωργικών συμβούλων ότι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκ νέου αίτη...


Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο πεδίο 9 των Γεωργικών συμβούλων ότι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκ νέου αίτηση πιστοποίησης για το συγκεκριμένο πεδίο λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα σειράς AGRO 2).

Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλεται η πιστοποίηση των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων στο εν λόγω πεδίο (πεδίο 9) έως την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ :

2η πρόσκληση ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων

Σας επισυνάπτουμε την 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων ως Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) και το σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ.


  1. Για να πιστοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο ως Γ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής.
  2. Δυνατότητα πιστοποίησης έχουν και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή απασχολούμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) καθώς και τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι-Α.Τ.Ε.Ι.).
  3. Οι συμβουλές που θα παρέχουν πρέπει να είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται και σχετίζεται με τον αγροτικό χώρο.
  4. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις http://agroadvisors.elgo.gr από 27.07.2021 έως 30.09.2021 και ώρα 23:59.


Δείτε τα επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα :

Συνημμένα αρχεία:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ :
  • ΑΙΚ.ΑΛΕΞΑΚΗ ΤΗΛ. 210-8392141
  • Α.ΠΑΠΑΡΟΚΑ ΤΗΛ.8392142
  • Μ.ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΟΥ ΤΗΛ.2108392145


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.


πηγή:pepteg.gr

Σχόλια