Τι πρέπει να προσέξουν οι αμπελουργοί αυτή την περίοδο

Αμπέλι – Τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί αυτή την περίοδο Η πτήση του εντόμου ευδεμίδα βαίνει μειούμενη παρόλο που καταγράφονται, ως σήμ...


Αμπέλι – Τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί αυτή την περίοδο
Η πτήση του εντόμου ευδεμίδα βαίνει μειούμενη παρόλο που καταγράφονται, ως σήμερα, ικανοί αριθμοί συλλήψεων σε επιμέρους περιοχές του δικτύου φερομονικών παγίδων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

Έτσι επειδή κατά τόπους (σε κάποιες κυρίως μεσοόψιμες περιοχές) εξακολουθεί να καταγράφεται ένας σημαντικός αριθμός συλλήψεων εντόμων και, ως εκ τούτου, να υφίσταται κίνδυνος για την ηρτημένη εσοδεία των αμπελώνων.

Στα πλαίσια αυτά λόγω και του σταδίου στο οποίο βρίσκονται οι αμπελώνες, αφενός μεν είναι σκόπιμο να αποφευχθεί ένας γενικός ψεκασμός με σκοπό την αντιμετώπιση του εντόμου, αφετέρου απαιτείται η καλή επισκόπηση των αμπελώνων (όπου δεν έχει λάβει χώρα ο τρυγητός) προκειμένου να εξετασθεί η τυχόν, κατά περίπτωση, ανάγκη επέμβασης κατά της ευδεμίδας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις που υφίσταται ήδη προσβολή ευδεμίδας στα σταφύλια, η οποία για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχει αντιμετωπισθεί με πλήρη επιτυχία, ως σήμερα.

Τονίζεται, επίσης, ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση διενέργειας ψεκασμού σε αμπελώνες (επειδή επίκειται ο τρυγητός) αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι η αυστηρή τήρηση του χρονικού ορίου ημερών τελευταίας εφαρμογής κάθε σκευάσματος πριν την συγκομιδή (phi).

Συνιστάται να χρησιμοποιούνται μόνο σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας ή/και εντομοκτόνα με βάση τον βάκιλο Θουριγγίας (Bacillus thuringiensis). Συνιστάται, επίσης, ο όποιος ενδεχόμενος ψεκασμός κατά της ευδεμίδας, αυτή την εποχή, να κατευθύνεται μόνο στην ζώνη των σταφυλιών και να λαμβάνεται μέριμνα για την καλή κάλυψη αυτών.
Ωίδιο

Στους αμπελώνες όπου έχει ολοκληρωθεί ο τρυγητός προτείνεται η διενέργεια ενός ψεκασμού με βρέξιμο θείο ώστε να περιοριστεί η «ποσότητα» του μύκητα που διαχειμάζει.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν υφίσταται αναγκαιότητα διενέργειας ψεκασμού κατά του ωιδίου.
Περονόσπορος

Στις υγρές περιοχές και στους αμπελώνες όπου έχει ολοκληρωθεί ο τρυγητός προτείνεται η διενέργεια ενός ψεκασμού με χαλκούχο σκεύασμα, ώστε να περιοριστεί η «ποσότητα» του μύκητα που διαχειμάζει.

Επιπλέον είναι απαραίτητο όλοι οι αμπελουργοί να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε:

• όλα τα παραγόμενα σταφύλια να μην έχουν καμία επιβάρυνση από δραστικές ουσίες σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πέραν των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία,

• α τηρούν όσα υλοποιούνται, προβλέπονται από τις προαιρετικές πιστοποιήσεις, οι οποίες κατά περίπτωση

•να καταπολεμούν, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, τα παθογόνα των ασθενειών και τους εχθρούς ώστε τα παραγόμενα (επιτραπέζια) σταφύλια να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα προς τους καταναλωτές αποφεύγοντας π.χ. την πρόκληση στιγμάτων στην επιφάνεια των ραγών

• να τηρούν τις εξειδικευμένες οδηγίες που παρέχονται στα πλαίσια της συνταγογράφησης.

Σχόλια