Πώς παίρνουν πινακίδες κυκλοφορίας τα αγροτικά μηχανήματα

Τα αγροτικά μηχανήματα, όπως είναι τα τρακτέρ, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές κ.α., προκειμένου να ταξινομηθούν και να απογραφούν, δηλαδή να π...


Τα αγροτικά μηχανήματα, όπως είναι τα τρακτέρ, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές κ.α., προκειμένου να ταξινομηθούν και να απογραφούν, δηλαδή να πάρουν άδεια κυκλοφορίας, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του τύπου αυτού (εθνική έγκριση τύπου).

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται από τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ενώ η έγκριση απογραφής χορηγείται κατά περίπτωση είτε από την παραπάνω αναφερόμενη Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, και μόνο στις περιπτώσεις όπου το μηχάνημα προορίζεται για γεωργική χρήση, δηλαδή για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, καθώς και την εξυπηρέτηση μεταφορών σύμφωνα με τον ν. 760/1978 (Α΄ 37).

Επίσης, η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγεί έγκριση απογραφής σε αγροτικά μηχανήματα, που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες ως εξής:


Σε μεταχειρισμένα αγροτικά μηχανήματα τα οποία έχουν πάρει έγκριση τύπου ή άδεια κυκλοφορίας ως μηχανήματα έργου ή ως αυτοκίνητα οχήματα από άλλους φορείς, όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και έχουν διαγραφεί από τα μητρώα αυτών.


Σε μεταχειρισμένα αγροτικά μηχανήματα τα οποία έχουν τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και πρόκειται να εισαχθούν στη χώρα και δεν είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων της φάσης Ι τουλάχιστον.


Σε καινούρια αγροτικά μηχανήματα, με έγκριση τύπου Ε.Ε. η οποία έχει παύσει να ισχύει, τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί, διατεθεί στην αγορά ή τεθεί σε κυκλοφορία, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις περί «διάθεσης στην αγορά, ταξινόμησης ή θέσης σε κυκλοφορία οχημάτων τέλους σειράς».


Σε καινούρια αγροτικά μηχανήματα που παράγονται σε μικρές σειρές και έχουν λάβει σχετική εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών από την εγκρίνουσα αρχή άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 «Εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών» του Κανονισμού (ΕΕ) 167/2013.

Η έκδοση απόφασης έγκρισης απογραφής προϋποθέτει το εκάστοτε αγροτικό μηχάνημα να είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και με τις λοιπές διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων (όπως μέγιστο όριο ταχύτητας, μέγιστα ρυμουλκούμενα φορτία κ.λπ.).

Ο ενδιαφερόμενος για να λάβει την έγκριση απογραφής συγκεκριμένου μηχανήματος υποβάλλει στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων του ΥΠΑΑΤ αίτηση, η οποία συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από διαφορετικά δικαιολογητικά.

Αναλυτικά τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΦΕΚ 2490/Β/2019.

Πηγή:troxoikaitir.gr

 

Σχόλια