Οι προϋποθέσεις για έναν πετυχημένο φάκελο στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Οι νέοι αγρότες που υπέβαλαν πρώτη φορά φέτος ΟΣΔΕ υπερβαίνουν τους 34.000  Τέλη Σεπτεµβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα προκηρυχθούν οι Νέοι Αγρότε...


Οι νέοι αγρότες που υπέβαλαν πρώτη φορά φέτος ΟΣΔΕ υπερβαίνουν τους 34.000 
Τέλη Σεπτεµβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα προκηρυχθούν οι Νέοι Αγρότες 2021 ύψους 420 εκατ. ευρώ µε τη σχετική υπουργική απόφαση να βρίσκεται προς υπογραφή, σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Στύλιος στα πλαίσια εκδήλωσης για τον πρωτογενή τοµέα κατά τη διάρκεια της ∆ΕΘ. Όπως σηµειώθηκε πάνω από 10.000 φάκελοι θα εγκριθούν, ενώ στόχος είναι οι εγκρίσεις στη φετινή πρόσκληση να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τον Φεβρουάριο, ώστε να µπει και το 70% του πριµ των 35.000-40.000 ευρώ. Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι µετράµε αντίστροφα για την προκήρυξη, παρουσιάζονται τα 15 βασικά σηµεία του Μέτρου µε τις προϋποθέσεις ένταξης και τις βασικές δεσµεύσεις των δικαιούχων.

1. Ηλικία, εγκατάσταση
Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης και είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρµογής του µέτρου.

2. Σύζυγος με ΟΣΔΕ
∆εν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και γ) Είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.

3. Πρώτη εγκατάσταση
∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης. Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

4. Απασχόληση
∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, δεσµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο µέτρο.

5. Παλαιά Μέτρα
∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2020, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.

6. Επιχειρηματικό σχέδιο
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία έτη και µεγαλύτερη από τέσσερα. Η έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός εννέα µηνών από την απόφαση ένταξης. Μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού σχεδίου ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελµατία γεωργού για τέσσερα έτη.

Πηγή: agronews.gr


Σχόλια