Νέα ΚΑΠ: Η Διαβούλευση του Ελληνικού στρατηγικού σχεδίου του ΥπΑΑΤ & τι περιλαμβάνει

Η Διαβούλευση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ  & τι περιλαμβάνει.  Στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την ελληνική γεωργία και ευ...


Η Διαβούλευση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ  & τι περιλαμβάνει.  Στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την ελληνική γεωργία και ευρύτερα τον αγροδιατροφικό τομέα που εδράζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίκαιο γεωργικό εισόδημα στον παραγωγό και είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις – προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής με μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας παρέχοντας παράλληλα στον καταναλωτή ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα επιχειρεί να σηματοδοτήσει μέσω των παρεμβάσεων το Ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο.

Το παραπάνω περιλαμβάνεται στο κείμενο διαβούλευσης του στρατηγικού σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023 – 2027, που δόθηκε στην δημοσιότητα. Το Ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο της περιόδου 2023-2027 αποτελεί το βασικό κείμενο πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και των αγροτικών περιοχών της χώρας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο ενσωματώνει τη μεγάλη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που αποφασίσθηκε μετά από έναν τριετή διάλογο μεταξύ Κρατών-Μελών (ΚΜ), Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωκοινοβουλίου που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 20211. Βασικά σημεία της μεταρρύθμισης αποτελούν:

(i) η ενσωμάτωση των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) που αποτελεί την βασική αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σαν στόχο να καταστεί η Ευρώπη με χρονικό ορίζοντα το 2050 η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος, επιτυγχάνοντας το στόχο για μηδενισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που αποτελούν την γενεσιουργό αιτία της κλιματικής αλλαγής,

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία συγκροτείται από μια σειρά φιλόδοξων στόχων που αφορούν σε όλους τους οικονομικούς τομείς με διακριτές αναφορές στη φυτική την ζωική παραγωγή και την δασοκομία.

– Η Κοινή Γεωργική Πολιτική ενσωματώνει πλήρως τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που εκφράζονται στην Πράσινη Συμφωνία και εξειδικεύονται μέσω των στρατηγικών «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και την «Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα»

– Με την ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων για τους γεωργούς για να λάβουν τις ενισχύσεις

– Με την ανάπτυξη νέων οικολογικών προγραμμάτων για το κλίμα και το περιβάλλον (οικολογικά προγράμματα) για την υλοποίηση των οποίων θα κατανέμεται υποχρεωτικά από τα ΚΜ ποσοστό τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων σε ετήσια βάση (Πυλώνας I)

– Με τη δέσμευση ποσοστού τουλάχιστον 35% των συνολικών πόρων για την Αγροτική Ανάπτυξη (Πυλώνας ΙΙ) για φίλο -περιβαλλοντικές δράσεις

– Προωθώντας μέτρα σημαντικής μείωσης της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών και την αύξηση των εκτάσεων της βιολογικής γεωργίας

– Συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία, στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, στην προώθηση της βιο-οικονομίας μέσω της αξιοποίησης παραπροϊόντων/υποπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής, στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα από τη γεωργία και τα δάση, στην προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας.

(ii) Η κατάρτιση ενός ενιαίου προγραμματικού εγγράφου που περιλαμβάνει τους στόχους της χώρας για την περίοδο 2023-2027 που θα επιτευχθούν μέσω των παρεμβάσεων /μέτρων του πρώτου και δεύτερου Πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (οι παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων, οι παρεμβάσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη και οι τομεακές παρεμβάσεις (οπωροκηπευτικά, ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά, οίνος, μελισσοκομία).

(iii) Τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που βασίζεται στην επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων ως προϋπόθεση για την απρόσκοπτη απορρόφηση των διατιθέμενων πόρων

(iv) Τη δέσμευση των Κρατών Μελών για τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι

σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή με την προώθηση της «γεωργίας ακριβείας» αλλά και στη διαχείριση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με έμφαση στην ψηφιοποίηση, με στόχο την μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και την απλούστευση των διαδικασιών

Η χρηματοδότηση

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΓΠ 2023-2027 θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ε.Ε. (Κοινοτικός Προϋπολογισμός) για την περίοδο 2021-2027 θα εισρεύσουν στην Ελλάδα συνολικά 19,362 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 14,529 δισ. € για τις Άμεσες Ενισχύσεις 4,021 δισ. € για την Αγροτική Ανάπτυξη και 440 εκατ. € για τα μέτρα αγοράς (τομεακά προγράμματα, στήριξη Μικρών Νησιών Αιγαίου). Συμπληρωματικά θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης 365,3 εκατ. € για δράσεις ενίσχυσης του Πρωτογενή τομέα.

Την περίοδο 2023 – 2027 η Κοινή Γεωργική Πολιτική διαρθρώνεται γύρω από τρεις γενικούς στόχους που εξειδικεύονται σε εννέα ειδικούς και ένα οριζόντιο στόχο (Διάγραμμα 1). Οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας τα Κράτη Μέλη της ΕΕ θα καταρτίσουν τα Στρατηγικά τους Σχέδια (ΣΣ).

 

Οι στόχοι αυτοί είναι:

• η εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους γεωργούς

• η αύξηση της ανταγωνιστικότητας

• η εξισορρόπηση της ισχύος στην αλυσίδα τροφίμων

• η δράση για την κλιματική αλλαγή

• η προστασία του περιβάλλοντος

• η διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας

• η ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών

• η τόνωση των αγροτικών περιοχών

• η προστασία της υγείας και της ποιότητας των τροφίμων

• Ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα με την προώθηση και τη διάδοση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση υιοθέτησης τους. Βασικά κεφάλαια του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 αποτελούν:

• Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της ελληνικής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών της (SWOT ανάλυση) για τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών κα κινδύνων που αντιμετωπίζουν με βάση το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζονται και ιεραρχούνται οι ανάγκες τις οποίες θα αντιμετωπίσουν οι παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου3

• Η περιγραφή των παρεμβάσεων, το χρηματοδοτικό πλάνο (χρηματοδοτικοί πίνακες) και το πλάνο των επιδόσεων (τιμές στόχοι των κοινών δεικτών αποτελέσματος)

• Η περιγραφή του Γεωργικού Συστήματος για τη Μεταφορά Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) Το Στρατηγικό Σχέδιο υπόκειται σε εκ των προτέρων αξιολόγηση και συνοδεύεται από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Δείτε αναλυτικά το Κείμενο Διαβούλευσης ΕΔΩ

 

πηγή: in.gr

Σχόλια