ΥπΑΑΤ: Οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών

Ο ΕΛΓΑ και Η  αγροτική ανάπτυξη στον Γεώργιο Στύλιο . Η αλιεία και η κτηνοτροφία στον Σίμο Κεδίκογλου Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και...


Ο ΕΛΓΑ και Η  αγροτική ανάπτυξη στον Γεώργιο Στύλιο . Η αλιεία και η κτηνοτροφία στον Σίμο Κεδίκογλου

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και την εποπτεία του ΕΛΓΑ αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων ο Γεώργιος Στύλιος, ενώ ο Σίμος Κεδίκογλου χρεώνεται την αλιεία και την κτηνοτροφία, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται οι αρμοδιότητες των νέων νέων υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Αναλυτικότερα, στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο του Δημοσθένη, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. Της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.

2. Από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών:

α) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:

αα) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,

αβ) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής,

αγ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών,

αδ) της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων,

β) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ),

γ) της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ).

3. Από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

α) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και

β) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Της εποπτείας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκογλου του Βασιλείου, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. Της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα (ΕΥΔΕΠ ΑλΘ) της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

2. Της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα:α) Της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής,

β) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας,

γ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών,

δ) από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:

δα) της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων,

δβ) της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων,

δγ) της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών.

3. Του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων.

Σχόλια