Ανταποδοτικό τέλος για το πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων

Με ποιον τρόπο θα γίνεται η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους/ηλεκτρονικό παράβολο.Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ανά ζωντανό ζώο, με το οποίο...


Με ποιον τρόπο θα γίνεται η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους/ηλεκτρονικό παράβολο.Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ανά ζωντανό ζώο, με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης (ΕΠΣΥΔ) των νεκρών βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας καθώς και ο τρόπος πληρωμής και είσπραξης αυτού καθορίστηκε με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με αυτό το ετήσιο τέλος ανέρχεται σε 1.5€ για κάθε βοοειδές, σε 0.4€ για κάθε χοίρο, σε 0.2€ για κάθε πρόβατο ή αίγα.

Παράλληλα, καθορίζεται ετήσιο ανταποδοτικό τέλος σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής – Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).

Το τέλος εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της κάθε Περιφέρειας που ανήκει ο κάτοχος. Οι Περιφέρειες της χώρας, για την είσπραξη του e-παράβολου με σκοπό τη χρηματοδότηση του ΕΠΣΥΔ, υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικό λογαριασμό, ο οποίος συνδέεται με τον 5ψήφιο κωδικό κάθε Περιφέρειας.

Ο τρόπος καταβολής ανταποδοτικού τέλους/ηλεκτρονικό παράβολο

Κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ο κάτοχος ενημερώνεται για την υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικού τέλους για τη συλλογή και διαχείριση νεκρών ζώων, μέσω του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Tο ηλεκτρονικό παράβολο με δ.τ. «Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για ΕΠΣΥΔ Περιφέρειας…» εκδίδεται μέσα από την υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) ξεχωριστά για κάθε Περιφέρεια. Το e-παράβολο υπολογίζεται για κάθε εκμετάλλευση του κατόχου, μέσα από την ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) «Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» που βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ. Στη συνέχεια και μετά την πληρωμή του ποσού, το e- παράβολο δεσμεύεται μέσω της ίδιας ψηφιακής υπηρεσίας.

Η καταβολή του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους πραγματοποιείται εντός τριμήνου από την έναρξη της αναγγελίας πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους, με την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου από τον κάτοχο του οφειλόμενου ποσού και τη δέσμευση του παραβόλου, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέρ της Περιφέρειας που ανήκει η κάθε εκμετάλλευση του κατόχου, κατά περίπτωση.

Διαδικασία υπολογισμού, πληρωμής και είσπραξης του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους

Ο κάτοχος, εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία «Υπολογισμός και δέσμευση e- παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους κωδικούς ΤΑΧΙS. Το ηλεκτρονικό σύστημα εμφανίζει κατά σειρά τις εκμεταλλεύσεις, το είδος ζώου και τον αριθμό των ζώων ανά εκμετάλλευση, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο ΟΠΣΚ και γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού ανά εκμετάλλευση. Ο κάτοχος δύναται να εκτυπώσει την κατάσταση με τις εκμεταλλεύσεις και τα οφειλόμενα ποσά ώστε να προβεί στην έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παράβολου για κάθε εκμετάλλευση που κατέχει.

Στη συνέχεια, ο κάτοχος εισέρχεται στην υπηρεσία του e-παράβολου της ΓΓΠΣΔΔ, εκδίδει το ηλεκτρονικό παράβολο για κάθε εκμετάλλευση που κατέχει και το πληρώνει σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη Τράπεζα.

Μετά την πληρωμή του/των παράβολου/ων, ο κάτοχος εισέρχεται και πάλι στην ψηφιακή υπηρεσία «Υπολογισμός και δέσμευση e-παράβολου για ΕΠΣΥΔ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταχωρεί τον αριθμό παράβολου ανά εκμετάλλευση και δεσμεύει το παράβολο ανά εκμετάλλευση.

Το e-παράβολο δεσμεύεται από την ψηφιακή υπηρεσία, εφόσον έχει εκδοθεί και πληρωθεί από τον κάτοχο των εκμεταλλεύσεων και το καταβληθέν ποσό ανά εκμετάλλευση είναι ακριβώς το ποσόν που έχει υπολογισθεί αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ΑΦΜ κατόχου ή/και καταβληθέντος ποσού ανά εκμετάλλευση, δεν γίνεται η δέσμευση του e-παράβολου από την ψηφιακή υπηρεσία και ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο κάτοχος.


πηγή: ot.gr

Σχόλια