Με ψηφιακή υποβολή φακέλων η πρόσκληση για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών από 29 Οκτωβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021

Από 29 Οκτωβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ένταξης για το Μέτρο 6.1 «Νέοι Αγρότες», σύμφωνα με την 3η πρόσκληση ε...Από 29 Οκτωβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ένταξης για το Μέτρο 6.1 «Νέοι Αγρότες», σύμφωνα με την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ως ποσό στήριξης ορίζονται οι 35.000 ευρώ. 

Το ποσό αυτό μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι και 5.000 ευρώ, ως εξής: Κατά 2.500 όταν ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει μόνιμη κατοικία σε περιοχή ορεινή ή μειονεκτική ή σε νησί με πληθυσμό μέχρι και 3.100 κατοίκους. 

Κατά 2.500 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στη μελλοντική κατάσταση έχουν πτηνοκτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση (όχι όμως μεικτή). 

Παράλληλα, στις δεσμεύσεις των Νέων Αγροτών, προβλέπεται πως ο δικαιούχος, 

α) από το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του στο υπομέτρο, πρέπει να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με το 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο και 

β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, πρέπει να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηματικού σχεδίου με την πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το μέτρο. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά κι όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να «μαζευτούν» ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του υποψηφίου σε καμία δημόσια υπηρεσία.

πηγή: eleftheria.gr

Σχόλια