Ζημίες για το 2021 παρά την αύξηση τζίρου για την γαλακτοβιομηχανία Εβροφάρμα

Καθαρές ζημίες κατέγραψε στη χρήση 2021 η Εβροφάρμα, παρά την αύξηση του τζίρου της κατά 8,2%, σε επίπεδο ομίλου. Πιο ειδικά, με βάση την ετ...


Καθαρές ζημίες κατέγραψε στη χρήση 2021 η Εβροφάρμα, παρά την αύξηση του τζίρου της κατά 8,2%, σε επίπεδο ομίλου.

Πιο ειδικά, με βάση την εταιρική ανακοίνωση, "για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 36.699 χιλ. έναντι € 33.909 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 8,2%, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 30.915 χιλ. έναντι € 28.687 χιλ. της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 7,8%. Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 14,6% έναντι 19,4% και το εταιρικό 14,7% έναντι 19,0% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου.


Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 5.371 χιλ. ευρώ και σε 4.550 χιλ. ευρώ έναντι 6.593 χιλ. ευρώ και 5.442 χιλ. ευρώ για ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.601 χιλ. (προσαρμοσμένο εκτός προβλέψεων ανέρχεται σε € 1.753 χιλ.) και € 564 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 2.799 χιλ. και € 1.498 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € (260) χιλ. ζημίες παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 1.174 χιλ. κέρδη. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € (904) χιλ. ζημίες μειωμένα σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 164 χιλ. κέρδη. 

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε ζημίες € (355) χιλ. έναντι κέρδους € 1.059 χιλ. της προηγούμενης χρήσης και το εταιρικό σε ζημίες € (912) χιλ. έναντι κέρδους € 83 χιλ., αντίστοιχα.

Η αύξηση των πωλήσεων, προήλθε κυρίως από τις εξαγωγές που ανήλθαν σε 3.192 χιλ. ευρώ έναντι 1.377 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση και αφορούν εξαγωγές στραγγιστού γιαουρτιού και φέτας. 

Το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου εξελίχθηκε ομαλά και ανήλθε στα € 3.394 χιλ. ευρώ για το 2021 και αφορούσε κυρίως την επέκταση του στραγγιστού γιαουρτιού. 

Στο β’ εξάμηνο του 2021 παρατηρήθηκαν απότομες ανατιμήσεις στις α’ ύλες, στην ηλεκτρική ενέργεια, στα καύσιμα που με την σειρά τους παρέσυραν προς τα πάνω το κόστος των προμηθειών με αποτέλεσμα να αυξηθεί τόσο το κόστος παραγωγής των προϊόντων, όσο και το κόστος διάθεσής τους. Ταυτόχρονα ανατιμήθηκαν υπέρμετρα οι τιμές των ζωοτροφών, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος παραγωγής γάλακτος της θυγατρικής Campus.

Η Εταιρεία κατέβαλε προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού κόστους και ταυτόχρονα μετακύλησης του υπερβάλλοντος κόστους παραγωγής στην τιμή του τελικού προϊόντος, ωστόσο αυτό δεν απέτρεψε το ζημιογόνο αποτέλεσμα του β’ εξαμήνου του 2021. 

Ήδη από τον Μάρτιο του 2022 πέρασαν αξιόλογες ανατιμήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στα αποτελέσματα.

Ωστόσο, το πληθωριστικό περιβάλλον που ήδη επιδεινώνεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, επηρεάζει σημαντικά τα κόστη των εισροών μας, όπως το νωπό γάλα, την ενέργεια και ειδικότερα τα μεταφορικά. 

Η διοίκηση διατηρεί συγκρατημένη στάση για τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Δημοσίευση την Παρασκευή 29/04/2022, μετά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ".


πηγή:  Capital

Σχόλια