Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τον «Πράσινο Αγροτουρισμό» που χρηματοδοτείται με το ποσό των 49 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τον «Πράσινο Αγροτουρισμό» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το ποσό των 49 εκα...


Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τον «Πράσινο Αγροτουρισμό» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το ποσό των 49 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 30 Μαΐου και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι νομικά πρόσωπα, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες.

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν: ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών, δημιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή, προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων, συμβουλευτική.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκατ. ευρώ για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 12,5 εκ. ευρώ. Το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ ανέρχεται στο 50%.

Σχόλια