Με στόχο τη γεωργία ακριβείας δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της δράσης για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της δράσης για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς Στη βε...


Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της δράσης για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς

Στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας και τον εκσυγχρονισμό όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στοχεύει το υποέργο για τον «Εκσυγχρονισμό του Πρωτογενούς Τομέα», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 98.111.000 ευρώ.

Παράλληλα, στόχος του υποέργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία.

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε αγορά εξοπλισμού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και γεωργία ακριβείας, δαπάνες για δημιουργία αλυσίδων αξίας καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκατ. ευρώ και ο μέγιστος στα 10 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50% και στο 75% για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΜΜΕ) που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 23/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022
Η χρηματοδότηση

Το ποσό των 98.111.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

α) Ποσό 58.866.600 ευρώ (ποσοστό 60%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Συλλογικούς Φορείς.

β) Ποσό 39,244,400 ευρώ (ποσοστό 40%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από νομικές οντότητες.
Οι κατηγορίες των ενισχύσεων

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:
  • Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις
  • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
  • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
  • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
  • Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση
  • Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων».
  • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
  • Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή
  • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ

πηγή:in.gr

Σχόλια