Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τα Πανεπιστήμια - Θα ολοκληρωθεί στις 12/06/22

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ, 345 άρθρων - Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00. Σε δημόσια ...


Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ, 345 άρθρων - Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00


Το σχέδιο νόμου εισάγει ένα σύνολο νέων ρυθμίσεων που αφορά στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τον εκσυγχρονισμό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και κωδικοποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο που αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις ιδίως για τα εξής ζητήματα:

Ι) Ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας των ΑΕΙ:

– Εισαγωγή νέου μοντέλου διακυβέρνησης στα ΑΕΙ με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της συλλογικότητας στη λήψη αποφάσεων, της αυτονομίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου των ΑΕΙ.

– Θέσπιση αναπτυξιακών εργαλείων για την αναβάθμιση των ΑΕΙ, όπως η σύνταξη πολυετούς σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού, σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης, σχεδίου ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ΑΕΙ, η υλοποίηση των οποίων θα παρακολουθείται συστηματικά.
– Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών Δ.Ε.Π. με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας κατά τη διαχείριση ερευνητικών έργων.

– Νέο πλαίσιο για το πειθαρχικό δίκαιο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και λοιπού διδακτικού προσωπικού.

ΙΙ) Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ

– Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου και προαγωγή της διεπιστημονικότητας μέσω της παροχής πρόσθετων δυνατοτήτων: ίδρυση κοινών και διπλών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και Ιδρυμάτων αλλοδαπής, διοργάνωση περισσοτέρων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ανά Τμήμα εφόσον έχουν διαθέσιμους πόρους και υλικοτεχνική υποδομή, διοργάνωση προγραμμάτων σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degrees), αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία.

– Πιστοποίηση όλων των προγραμμάτων σπουδών πριν την έναρξη λειτουργίας τους και περιοδική πιστοποίηση στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με στόχο την προαγωγή της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της παραγόμενης έρευνας.

– Κινητικότητα των φοιτητών, παροχή δυνατοτήτων παρακολούθησης μαθημάτων από άλλα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι. με στόχο τη διεύρυνση των οριζόντων των φοιτητών και την προαγωγή της διεπιστημονικότητας.

– Εισαγωγή νέου συστήματος εκλογής και εξέλιξης Μελών Δ.Ε.Π. με στόχο τη θωράκιση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αριστείας, την αντιμετώπιση παθογενειών που αναδείχτηκαν από την εφαρμογή του έως σήμερα ισχύοντος πλαισίου, αλλά και την επιτάχυνση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης.

– Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει ερευνητικό και διδακτικό έργο μέσω της δημιουργίας νέων επιλογών απασχόλησης για Επισκέπτες Καθηγητές, Επισκέπτες Ερευνητές, Ερευνητές επί θητεία, Συνεργαζόμενους Καθηγητές, Εντεταλμένους Διδάσκοντες, σύσταση θέσεων για ερευνητές που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council/ERC) με στόχο την αναβάθμιση του παραγόμενου διδακτικού και ερευνητικού έργου από τις ακαδημαϊκές μονάδες και τις λοιπές ερευνητικές και ακαδημαϊκές δομές των ΑΕΙ και την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της αλλοδαπής

ΙΙΙ) Προώθηση της σύνδεσης με την κοινωνία:

– Εισαγωγή ολοκληρωμένου πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και αναβάθμιση του ρόλου των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με στόχο τη συνεισφορά προς την κοινωνία αλλά και την προσέλκυση πρόσθετων εσόδων για τα Πανεπιστήμια.

– Εισαγωγή ρυθμίσεων για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και υποστήριξη για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων φοιτητών (start-ups), την εισαγωγή νέου πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι.

IV) Εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ

– Νέο πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ που στοχεύει στην απλοποίηση της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πανεπιστημίων και του πολίτη σε θέματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής.πηγή: esos.gr
 

Σχόλια