Παράνομο το ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ «Μητρώο» Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΕ με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Αριθμός 1754/2021)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. ΤΕΛΟΣ Η ΚΑΠΗΛΕΙΑ του ΤΕΕ Παράνομο το «Μητρώο» Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΕ, με απόφασ...


ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. ΤΕΛΟΣ Η ΚΑΠΗΛΕΙΑ του ΤΕΕ

Παράνομο το «Μητρώο» Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΕ, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αριθμός 1754/2021

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Μαΐου 2021, με την εξής σύνθεση: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Ε. Αντωνόπουλος, Η. Μάζος, Ο. Παπαδοπούλου, Χ. Σιταρά, Σύμβουλοι, Χ. Μπολόφη, Ο. Νικολαράκου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ι. Παπαχαραλάμπους, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 20 Μαρτίου 2019 αίτηση: των:

1) ένωσης με την επωνυμία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ" (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)», που εδρεύει στην Αθήνα (Βερανζέρου 15),

2) Φ……. Κ………. Μ…… του Ε……, κατοίκου ………. και 3) Β…… Λ…….. του Γ…….., κατοίκου ……………….., οι οποίοι παρέστησαν με τη δικηγόρο Α……….. Μ……… (Α.Μ. …….), που την διόρισαν με πληρεξούσια,


Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν:

1) η υπ’ αριθμ. Α134/Σ39/2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, και

2) η υπ’ αριθμ. Α128/Σ17/2017 απόφαση της ίδιας ως άνω Επιτροπής και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Χρ. Σιταρά.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια των αιτούντων, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό πληρωμής 267642464959 0531 0018), εισάγεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την από 3.4.2019 πράξη της Προέδρου του Τμήματος.

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση α) της Α134/Σ39/2018 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) με θέμα «Ίδρυση Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ε» και β) της Α128/Σ17/2017 απόφασης της ως άνω Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με θέμα «Ίδρυση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε».

3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους ζήτησαν να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης, για δε το αίτημα αυτό καταβλήθηκε και παράβολο ποσού 50 ευρώ (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό πληρωμής 375589 480951 0708 0085), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄8), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4446/2016 (Α΄240) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4465/2017 (Α΄47). Το ως άνω αίτημα απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Κατόπιν αυτών πρέπει να επιστραφεί το εν λόγω παράβολο που κατέβαλαν οι αιτούντες υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

4. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση δεν προβάλλεται κανένας αυτοτελής λόγος ακυρώσεως κατά της ως άνω Α 128/Σ17/2017 πράξης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. Συνεπώς, για τον λόγο αυτό, προεχόντως, η πράξη αυτή προσβάλλεται απαραδέκτως με την κρινόμενη αίτηση.

5. Επειδή, κατά το άρθρο 47 του π.δ. 18/1989, το έννομο συμφέρον νομικού προσώπου για την προσβολή διοικητικής πράξης με αίτηση ακυρώσεως κρίνεται, κυρίως επί τη βάσει του σκοπού του νομικού προσώπου και του περιεχομένου της προσβαλλόμενης πράξης (ΣτΕ Ολομ. 1212/2010, 1909/2014, 1745/2016, 813/2019).

Η πρώτη αιτούσα Ένωση, σύμφωνα με το προσκομισθέν προαποδεικτικώς στο Δικαστήριο καταστατικό της, αποτελεί τον επιστημονικό και επαγγελματικό ενιαίο φορέα οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης (και ισοτίμων σχολών) ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους και τη νομική μορφή της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης (άρθρο 1 του καταστατικού). Σκοποί της αιτούσας είναι, μεταξύ άλλων, η προστασία και προώθηση των επιστημονικών και τεχνολογικών ενδιαφερόντων, των οικονομικών, ασφαλιστικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, η προάσπιση του επιστημονικού και του επαγγελματικού τους κύρους, η προάσπιση και η διασφάλιση, με όλα τα νόμιμα μέσα, της αυτόνομης και χωρίς περιορισμούς άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, με στόχο την εναρμόνισή του με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα επαγγελματικής δραστηριοποίησης και δεοντολογίας του μηχανικού και η προαγωγή και περαιτέρω θεσμική διεύρυνση της εκπροσώπησης των μελών της με τη συμμετοχή της σε συλλογικά όργανα της Πολιτείας, σε κάθε είδους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για ζητήματα επιστήμης, τεχνολογίας και εκπαίδευσης (άρθρο 2 του καταστατικού). Περαιτέρω, η αιτούσα, για την πραγματοποίηση των σκοπών της τηρεί, μεταξύ άλλων, μητρώο μελών, δηλαδή «γενικό αρχείο επαγγελματικής κατάστασης των μελών της, στο οποίο καταχωρείται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός μητρώου του μέλους και η ειδικότητά του με βάση τον τίτλο του πτυχίου, ο τίτλος και χρόνος λήψης του πτυχίου, το εκπαιδευτικό ίδρυμα χορήγησης του πτυχίου, λοιποί τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών, επαγγελματική δραστηριότητα κλπ» (άρθρο 3 του καταστατικού).

Με την κρινόμενη αίτηση η πρώτη αιτούσα Ένωση προβάλλει ότι η ως άνω 134/Σ39/2018 προσβαλλόμενη πράξη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. έχει προκαλέσει σύγχυση στους πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε.Ι., διότι τους έχει δημιουργήσει την εντύπωση ότι με την εγγραφή τους στο ιδρυόμενο με αυτήν μητρώο του Τ.Ε.Ε. καθίστανται μέλη του και ότι η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. δεν αποτελεί πλέον τον μοναδικό και αντιπροσωπευτικό φορέα για την προώθηση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων τους. Άρα, κατά την πρώτη αιτούσα, εξαιτίας της προσβαλλόμενης πράξης, αμφισβητείται και κλονίζεται η θέση της και υπάρχει κίνδυνος να μην εγγράφονται σε αυτήν νέα μέλη ή και να αποχωρήσουν από αυτήν ήδη εγγεγραμμένα μέλη με κίνδυνο να υποστεί σοβαρή ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία. Με τα δεδομένα αυτά, η πρώτη αιτούσα Ένωση έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης. Πρέπει, συνεπώς, να απορριφθούν οι ισχυρισμοί του καθ’ου Τ.Ε.Ε., με τους οποίους προβάλλεται το αντίθετο. Εξάλλου, ο δεύτερος και ο τρίτος από τους αιτούντες είναι πτυχιούχοι μηχανικοί Τ.Ε.Ι. και μέλη της αιτούσας Ένωσης και προβάλλουν ότι η προσβαλλόμενη πράξη τους δημιουργεί σύγχυση για τα δικαιώματα που θα έχουν με την εγγραφή τους στο ιδρυόμενο με αυτήν μητρώο και γενικότερα κίνδυνο διάσπασης του κλάδου τους. Όπως, όμως, προκύπτει από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης πράξης, που θα παρατεθεί σε επόμενη σκέψη, η εγγραφή των αιτούντων στο επίδικο μητρώο είναι προαιρετική, εφόσον λαμβάνει χώρα κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου ενώ, περαιτέρω, οι εγγραφόμενοι στο εν λόγω μητρώο πτυχιούχοι μηχανικοί αποκτούν, συνεπεία της εγγραφής τους, δικαιώματα και, συγκεκριμένα, τη δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζεται και λειτουργεί το Τ.Ε.Ε. και αφορούν τις οικοδομικές άδειες, τα αυθαίρετα, το κτηματολόγιο κ.λπ. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση δεν ασκείται με έννομο συμφέρον από τον δεύτερο και τον τρίτο από τους αιτούντες.

6. Επειδή, το π.δ. της 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α΄430) ορίζει στο άρθρο 1, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1486/1984 (Α΄161), ότι
«Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας” (Τ.Ε.Ε.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και έχει περιφερειακή διάρθρωση», στην παρ. 1 του άρθρου 2, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1486/1984 και η παρ. αυτή ακολούθως αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 2 του π.δ. 512/1991 (Α΄190), ότι «Ως τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας ή οι έχοντες την ιθαγένεια κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της Χώρας και των ισοτίμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. χωρίς ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διατηρούνται σε ισχύ», στο άρθρο 4, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1486/1984, ότι
«1.Το Τ.Ε.Ε. έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας.
2. Το Τ.Ε.Ε. στα πλαίσια του σκοπού του είναι τεχνικός σύμβουλος της κυβέρνησης και ιδιαίτερα: ...
3. Το Τ.Ε.Ε., σε σχέση με τα μέλη του ... τηρεί τα μητρώα των μηχανικών και επωνυμιών τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων ...», στην παρ. 1 του άρθρου 7, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1486/1984 ότι
«1. Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. είναι το ανώτατο όργανο του Τ.Ε.Ε., αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του και έχει αρμοδιότητα: α) ... β) τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων στα πλαίσια των οποίων κινούνται όλα τα όργανά του. γ) ...», στην παρ. 1 του άρθρου 8, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1486/1984 ότι «1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. είναι το ανώτατο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Τ.Ε.Ε. για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Αντιπροσωπεία.

Ειδικότερα η Διοικούσα Επιτροπή:
α) ...στ) αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα της αρμοδιότητας του Τ.Ε.Ε. που δεν χρειάζεται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία και σε εκείνα που της παραπέμπει η Αντιπροσωπεία, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των άλλων οργάνων του Τ.Ε.Ε. ζ)... ι) εισηγείται στην Αντιπροσωπεία για τα σχετικά θέματα. ια)...» και στο άρθρο 39 ότι
«1. Πας ο ασκών εν Ελλάδι οιασδήποτε φύσεως τεχνικόν επάγγελμα υποχρεούται όπως εντός εξ μηνών από της ενάρξεως των εργασιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου αγγείλη τούτο δια των κατά τόπους νομομηχανικών προς το Επιμελητήριον, σημειών το ονοματεπώνυμον και την κατοικίαν αυτού ή των μελών της εταιρίας ή των διοικητών της ανωνύμου εταιρίας, πρόκειται περί εταιριών, ως και πάσαν άλλην πληροφορίαν σχετιζομένην προς τας σπουδάς και την επιστημονικήν κατάρτισιν του αναγγελομένου, την τεχνικήν ή εταιρικήν επωνυμίαν υφ’ ην διεξάγεται η εργασία, την έδραν και το είδος της εργασίας, τους κλάδους αυτής, το διακριτικόν σημείον από άλλων ομοίων επωνυμιών, και προκειμένου περί εταιρίας τα κεφάλαια αυτής. 2. ... 4. Επί τη βάσει των κατά τα ανωτέρω αναγγελιών, το Επιμελητήριον τηρεί ίδιον βιβλίον των τεχνικών επωνυμιών, όπερ είναι τοις πάσι προσιτόν. Το βιβλίον τούτο περιέχει τον αριθμόν και την χρονολογία της εγγραφής και τα εν τω πρώτω εδαφίω του παρόντος άρθρου αναγραφόμενα στοιχεία. 5. Παραλειπομένης αναγγελίας τινός, το Επιμελητήριον προβαίνει εξ επαγγέλματος εις την εν τω οικείω βιβλίω καταχώρισιν της σχετικής επωνυμίας. 6. ...». Εξάλλου, η παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1486/1984, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν.4233/2014 (Α΄ 22), ορίζει ότι «Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δύναται να ιδρύει επιστημονικά ή επαγγελματικά Τμήματα, με σκοπούς σχετιζόμενους με το τεχνικό δυναμικό της χώρας, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τη μελέτη και αδειοδότηση των τεχνικών έργων και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Στα επιστημονικά και επαγγελματικά Τμήματα δύναται να συμμετέχουν μέλη του Τ.Ε.Ε. και αντεπιστέλλοντα μέλη, μη μέλη του T.E.E., που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο και το σκοπό του Τμήματος. Τα Τμήματα διατηρούν μητρώα μελών. Οι αποφάσεις των Τμημάτων δεσμεύονται από το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό τους που εγκρίνεται από τη Δ.Ε. του T.E.E., το αργότερο ένα μήνα μετά την υποβολή του. Τα Τμήματα λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους που έχει εγκριθεί από τη Δ.Ε. του T.E.E.. Με απόφαση της Δ.Ε. του T.E.E. δύναται να διεξάγονται ταυτόχρονα με τις εκλογές του T.E.E. και οι εκλογές των επιστημονικών του τμημάτων, με βάση τον κανονισμό εκλογών του επιστημονικού τμήματος». Περαιτέρω, ο Οργανισμός του καθ’ου Τ.Ε.Ε. που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης (π.δ. 295/2002, Α΄262) όριζε στο άρθρο 1 ότι «... Το T.E.E., σε σχέση με τα μέλη του ... τηρεί τα μητρώα των μηχανικών και επωνυμιών τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων ...», στην παρ. 2 του άρθρου 3 ότι «Οι διοικητικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. συγκροτούν Γενική Διεύθυνση και διαρθρώνονται κεντρικά με έδρα την Αθήνα και περιφερειακά ως εξής: 1. Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε.: α. ... ε. Διεύθυνση Επαγγελματικής Δραστηριότητας στ. ...» και στο άρθρο 9, με τίτλο «Διεύθυνση Επαγγελματικής Δραστηριότητας», ότι «1. Η Διεύθυνση έχει ως αντικείμενο τα εξής: ... - Την τήρηση μητρώου μελών Τ.Ε.Ε. καθώς και άλλων επαγγελματικών μητρώων, συναφών με τους τομείς δραστηριότητας του Τ.Ε.Ε. ...
2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α) ... β) Τμήμα Μητρώου Μελών, το οποίο έχει ως αντικείμενο: - Τη δημιουργία, ενημέρωση και τήρηση του μητρώου μελών του Τ.Ε.Ε. και άλλων επαγγελματικών μητρώων στους τομείς αρμοδιότητας του Τ.Ε.Ε. και την παροχή σχετικών διοικητικών υπηρεσιών. ...». Ήδη, ο ισχύων Οργανισμός του Τ.Ε.Ε. (π.δ. 12/2020, Α΄17) ορίζει στο άρθρο 17 με τίτλο «Διεύθυνση Επαγγελματικής Δραστηριότητας» ότι «1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας είναι: α) Η διοικητική διαχείριση του λογισμικού των ηλεκτρονικών συστημάτων που αφορούν στην εκτέλεση των ιδιωτικών έργων (αυθαίρετα, ψηφιακή ταυτότητα των κτιρίων, ηλεκτρονική υποβολή φακέλου αδειοδότησης στις υπηρεσίες δόμησης κ.λπ.). β) ... γ) Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των μητρώων του Τ.Ε.Ε. και η μέριμνα για την ανάπτυξή τους. 2. ... 3. Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Δραστηριότητας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) ... β) Τμήμα Μητρώων Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώων περιλαμβάνουν: αα) Θέματα μελών φυσικών προσώπων που αφορούν: 1) Την εγγραφή των προσώπων του άρθρου 2 π.δ. 27.11/14.12.1926 ... καθώς και κάθε προσώπου που ασκεί έργο μηχανικού στο μητρώο μελών του Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ... ββ) Θέματα μητρώου επιχειρήσεων που αφορούν: 1) την εγγραφή των τεχνικών επωνυμιών του άρθρου 39 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 σε ξεχωριστό μητρώο. ...».

7. Επειδή, στην Α128/Σ17/2017 πράξη της Διοικούσας Επιτροπής του καθ’ου Τ.Ε.Ε. με τίτλο «Ίδρυση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε.» προβλέπονται τα εξής: «Η Δ. Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. αφού ενημερώθηκε για την εισήγηση ... του ...προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ... που αφορά στην ίδρυση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα

α) στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν. 1486/84, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4233/2014 και β) στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4233/2014, αποφασίζει την ίδρυση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε., στο οποίο θα δύνανται να εγγράφονται απόφοιτοι ανώτατων σχολών και αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών του εξωτερικού με αντικείμενο μηχανικού και, θεωρώντας ότι η παρούσα απόφαση είναι μία γενική κατεύθυνση, δεσμεύεται να ζητήσει τη συζήτηση του θέματος στην 1η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. στην ενότητα του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης “Παιδεία-Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών”.


Το μητρώο τηρείται από το Τμήμα Μητρώου μελών του Τ.Ε.Ε. και θα διαθέτει τα αντίστοιχα στοιχεία με το μητρώο μελών του Τ.Ε.Ε. με ξεχωριστή ενιαία αρίθμηση αριθμού μητρώου. Τα στοιχεία που θα τηρούνται είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τα εξής: - Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο - Διεύθυνση – Ειδικότητα - Σχολή και χρονολογικά στοιχεία αποφοίτησης -Ιστορικά στοιχεία εγγραφής και τυχόν διαγραφής. Η συνδρομή κάθε μέλους στο μητρώο πτυχιούχων μηχανικών Τ.Ε.Ε. ορίζεται σε 55,00 ευρώ ετησίως και συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη συνδρομή στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών. Τέλος, εξουσιοδοτείται κατά πλειοψηφία η υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. να συντάξει και να δημοσιοποιήσει τα πρότυπα των απαιτούμενων αιτήσεων για την εγγραφή και τις μεταβολές στο μητρώο πτυχιούχων μηχανικών Τ.Ε.Ε. ...».

8. Επειδή, η ως άνω Α128/Σ17/2017 πράξη της Διοικούσας Επιτροπής του καθ’ου Τ.Ε.Ε., με το περιεχόμενο που προαναφέρθηκε δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα, όπως επιβεβαιώνεται και από την ανωτέρω από 10.6.2017 πράξη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., από την οποία προκύπτει ότι η δημιουργία τμήματος πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. στο Τ.Ε.Ε. αποτέλεσε απλώς αντικείμενο εξαγγελιών και συζητήσεων στα όργανα του Τ.Ε.Ε. Εξάλλου, το αναφερόμενο στις ως άνω 128/Σ17/2017 και από 10.6.2017 πράξεις της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας του καθ’ου Τ.Ε.Ε., αντιστοίχως, Τμήμα Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν ιδρύθηκε, όπως, άλλωστε, προβάλλει η αιτούσα Ένωση και συνομολογεί το Τ.Ε.Ε. στη 10791/28.4.2021 «συμπληρωματική έκθεση απόψεων» προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (σελ. 8 της έκθεσης αυτής).

Συνεπώς, το επίδικο μητρώο που, όπως αναφέρεται στην 134/Σ39/2018 προσβαλλόμενη πράξη, ιδρύθηκε «σε συνέχεια της Α128/Σ17/2017» απόφασης δεν μπορεί να βρει έρεισμα στην ως άνω διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1486/1984, η οποία, για τη δημιουργία μητρώου, προϋποθέτει την ίδρυση επιστημονικού ή επαγγελματικού τμήματος από το Τ.Ε.Ε.

Τούτο δε, ανεξαρτήτως αν το αναφερόμενο στις δύο ως άνω πράξεις των οργάνων του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μπορούσε να ιδρυθεί από το Τ.Ε.Ε. με βάση την εν λόγω διατάξη της παρ.6 του άρθρου 6 του ν. 1486/1984. Το επίδικο μητρώο, περαιτέρω, δεν μπορεί να βρει έρεισμα ούτε στο άρθρο 39 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, το οποίο επικαλείται η ως άνω 962/18.12.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δρατηριότητας του Τ.Ε.Ε. αλλά και το Τ.Ε.Ε. στις απόψεις του προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι η μεν παρ. 1 του ως άνω άρθρου που ορίζει, όπως έχει ήδη εκτεθεί, ότι

«Πας ο ασκών εν Ελλάδι οιασδήποτε φύσεως τεχνικόν επάγγελμα υποχρεούται όπως εντός εξ μηνών από της ενάρξεως των εργασιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου αγγείλη τούτο δια των κατά τόπους νομομηχανικών προς το Επιμελητήριον ...» συνιστά διάταξη μεταβατικού χαρακτήρα, ενώ το αναφερόμενο στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου «βιβλίον των τεχνικών επωνυμιών» αναφέρεται σε εταιρίες και όχι σε φυσικά πρόσωπα.

Δεν είναι δε κρίσιμη εν προκειμένω η προκύπτουσα από τις Γ27/Σ4/2007 και Α12/Σ6/2008 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του καθ’ ου Τ.Ε.Ε. τυχόν πρακτική της καταχώρισης, με βάση την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 39 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, σε ειδική βάση δεδομένων του βιβλίου τεχνικών επωνυμιών, και φυσικών προσώπων πτυχιούχων μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αυτό δε, διότι οι σημαντικές, κατά τα ανωτέρω, συνέπειες της εγγραφής πτυχιούχων μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης σε ειδικό μητρώο του Τ.Ε.Ε. και η παροχή, μέσω της εγγραφής αυτής,σε αυτούς της δυνατότητας να χρησιμοποιούν, διαρκώς διευρυνόμενη σειρά ηλεκτρονικών βάσεων, αναγκαίων ήδη για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, επιβάλλει τη ρητή πρόβλεψη της δημιουργίας του εν λόγω μητρώου σε ειδική διάταξη και όχι τη στήριξή του σε διάταξη που θεσπίσθηκε το 1926 και αφορούσε εταιρίες και όχι και φυσικά πρόσωπα.

Συνεπώς, για το λόγο αυτόν, που προβάλλεται βασίμως, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως προς την αιτούσα ένωση και η Α134/Σ9/2018 πράξη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. να ακυρωθεί. Κατόπιν αυτών, η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως καθίσταται αλυσιτελής.

9. Επειδή, κατόπιν αυτών, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί ως προς τον δεύτερο και τον τρίτο από τους αιτούντες, να γίνει δεκτή ως προς την πρώτη αιτούσα Ένωση και να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την αίτηση ως προς τον δεύτερο και τον τρίτο από τους αιτούντες.

Δέχεται την αίτηση ως προς την πρώτη αιτούσα Επαγγελματική- Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

Ακυρώνει την Α134/Σ39/2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στην πρώτη αιτούσα.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 3 Ιουνίου 2021

Η Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος
Μ. Καραμανώφ Ι. Παπαχαραλάμπους

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2021.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Η Γραμματέας
Ε. Αντωνόπουλος Φ. Παπαδοπούλου
./.

Σχόλια