Παρατείνεται η υποβολή προτάσεων αναφορικά με εγγειοβελτιωτικά έργα στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020

Έως τις 20 Μαΐου παρατείνει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με εγγειοβελτιωτικά έργα, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020. Συγκε...


Έως τις 20 Μαΐου παρατείνει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με εγγειοβελτιωτικά έργα, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης που αφορά στην παράταση της προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων -μόνο ηλεκτρονικά- λήγει την Παρασκευή 20 Μαΐου (ώρα 23:59:59).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης -η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%- ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ και δικαιούχοι είναι οι δήμοι και οι Περιφέρειες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/έγγραφα.

Η επιλογή και ένταξη των πράξεων γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση ύστερα από εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγηση της κάθε αίτησης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής της Δράσης 4.3.1.

Δείτε αναλυτικά την τροποποίηση ΕΔΩ

ΠΗΓΉ:in.gr

Σχόλια