Σε ΦΕΚ η απόφαση για καλλιέργεια εκτάσεων σε αγρανάπαυση για το 2022

Πήρε ΦΕΚ η απόφαση που επιτρέπει την καλλιέργεια στις εκτάσεις υπό αγρανάπαυση για το 2022, με τον αστερίσκο ωστόσο πως αν καλλιεργηθούν αυτ...


Πήρε ΦΕΚ η απόφαση που επιτρέπει την καλλιέργεια στις εκτάσεις υπό αγρανάπαυση για το 2022, με τον αστερίσκο ωστόσο πως αν καλλιεργηθούν αυτές οι εκτάσεις τότε οι παραγωγοί δεν θα εισπράξουν τυχόν συνδεδεμένη ενίσχυση. 

Κατά παρέκκλιση για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, η γη υπό αγρανάπαυση μπορεί να θεωρηθεί ως χωριστή καλλιέργεια ακόμη και αν έχει βοσκηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί σε αυτή συγκομιδή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργηθεί με εαρινές καλλιέργειες.

Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, σε τροποποιητική υπουργική απόφαση που αφορά τις εκτάσεις υπό αγρανάπαυση για το 2022 και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β’, 2087).

Οι εν λόγω εκτάσεις εξαιρούνται ωστόσο από τη χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων. Από την παρέκκλιση αποκλείονται όσα αγροτεμάχια είναι ενταγμένα σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020.

Επίσης, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, η γη υπό αγρανάπαυση μπορεί να θεωρηθεί ως περιοχή οικολογικής εστίασης, με τον ίδιο συντελεστή στάθμισης, ως ήτο αγρανάπαυση, ακόμη και αν έχει βοσκηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί σε αυτή συγκομιδή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργηθεί με εαρινές καλλιέργειες. Στις εν λόγω εκτάσεις επιτρέπεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για σκοπούς παραγωγής ή καλλιέργειας.

Οι σχετικές τροποποιήσεις αναλυτικά παρακάτω:

Τροποποιείται η υπ’ αρ 104/7056/21-01-2015 υπουργική απόφαση (Β’ 147) ως εξής:

Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:

Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, η γη υπό αγρανάπαυση μπορεί να θεωρηθεί ως χωριστή καλλιέργεια ακόμη και αν έχει βοσκηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί σε αυτή συγκομιδή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργηθεί με εαρινές καλλιέργειες. Οι εν λόγω εκτάσεις εξαιρούνται από τη χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων όπως καθορίζονται στο άρθρο 33 της παρούσας. Από την παρέκκλιση αποκλείονται όσα αγροτεμάχια είναι ενταγμένα σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020».

Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, η γη υπό αγρανάπαυση μπορεί να θεωρηθεί ως περιοχή οικολογικής εστίασης, με τον ίδιο συντελεστή στάθμισης όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Χ του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, ως ήτο αγρανάπαυση, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, ακόμη και αν έχει βοσκηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί σε αυτή συγκομιδή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργηθεί με εαρινές καλλιέργειες. Στις εν λόγω εκτάσεις επιτρέπεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για σκοπούς παραγωγής ή καλλιέργειας».

 πηγή:thessaliatv.gr

Σχόλια