Θεσμοθετούν ''Νέα ΤΕΙ'' εντός των Πανεπιστημίων χωρίς την δυνατότητα Διδακτορικού (''3ετή Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών & Τεχνολογίας''...)

Τη θεσμοθέτηση τριετών Τμημάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας στα Πανεπιστήμια προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποί...


Τη θεσμοθέτηση τριετών Τμημάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας στα Πανεπιστήμια προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα το Σχέδιο Νόμου ορίζει τα εξής:

1. Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δύνανται να οργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου προσανατολισμού εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας, που έχουν ως στόχο την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την ανάπτυξη συστηματικών μεθοδολογιών με επαγγελματικό προσανατολισμό.

2. Τα προγράμματα σπουδών εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας πρώτου κύκλου κατ’ εξαίρεση δύνανται να έχουν διάρκεια επτά (7) ακαδημαϊκών εξαμήνων και οι εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε διακόσιες δέκα (210) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στα προγράμματα σπουδών του παρόντος προβλέπεται η διεξαγωγή υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των φοιτητών συνολικής διάρκειας έξι (6) ημερολογιακών μηνών, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η επιτυχής ολοκλήρωση προγραμμάτων σπουδών του παρόντος οδηγεί στην απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου έξι (6) σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων κατά το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α ́254).

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να προσκαλούνται επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες, με εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών, για τη συμμετοχή στην οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο.

4. Τα Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας των Α.Ε.Ι. δύνανται να οργανώνουν προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Θ’, αλλά δεν δύνανται να οργανώνουν προγράμματα τρίτου κύκλου σπουδών.


πηγή: esos.gr

Σχόλια