Υπουργείο Οικονομικών :Κρυφά «bonus» και φοροαπαλλαγές – έκπληξη για 350.000 αγρότες

Ευρύτερα κίνητρα και απαλλαγές φόρου για συνέργειες και συγχωνεύσεις, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και αποκλεισμούς, δίνει το υπουργείο Οικο...


Ευρύτερα κίνητρα και απαλλαγές φόρου για συνέργειες και συγχωνεύσεις, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και αποκλεισμούς, δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους αγρότες.

Εν συγκρίσει με τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις, το νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών προσφέρει σε τουλάχιστον 350.000 αγρότες, έκπτωση φόρου:

· έως 50% αντί 30% που δίνει στις επιχειρήσεις,

· για πάντα, χωρίς να ορίζει “μέχρι 9 χρόνια” μετά τη συγχώνευση

· και για υφιστάμενες συνέργιες ή σχήματα, και όχι μόνον “για μετασχηματισμούς των οποίων η διαδικασία αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής”

Διευρύνεται έτσι το πεδίο εφαρμογής και η περίμετρος των ωφελουμένων, αφού δεν έχει ημερομηνία λήξεως στα 9 χρόνια όπως για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων, ούτε αποκλείει και όσους έχουν ήδη συνεταιρισθεί από το παρελθόν και μέχρι τώρα.

Στο υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν σε τουλάχιστον 335.000 τους αγρότες που πληρούν ήδη τα κριτήρια, ενώ αναμένεται ο αριθμός τους να αυξηθεί άμεσα όταν προστεθούν όσοι άλλοι θα θελήσουν να επωφεληθούν.

Όπως τόνισε μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο που κατέθεσε, ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος:

· για πρώτη φορά χορηγείται απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών από την άσκηση της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

· η γενναία αυτή μείωση του φόρου εισοδήματος χορηγείται σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μέλη συλλογικών σχημάτων, δηλαδή συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, καθώς και σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που συνάπτουν έγγραφη σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας με την έννοια της δέσμευσης απορρόφησης των προϊόντων τους από συγκεκριμένη επιχείρηση – αγοραστή.

· και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διάθεση στον συνεταιρισμό ή στην επιχείρηση – αγοραστή ποσοτήτων ίσων με το 75% των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του αγρότη.

· τα κίνητρα αυτά θα εφαρμόζονται ήδη από το τρέχον φορολογικό έτος και για τα επόμενα έτη.

Ειδικότερα, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή:

1. Απαλλαγή από τον φόρο χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, επί των κερδών τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) είναι αγρότες μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α΄52) και προμηθεύουν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με ποσότητες προϊόντων ίσες με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή

β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένη επιχείρηση – αγοραστή, με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, με την οποία δεσμεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

2. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται για τα κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής (χωρίς χρονικό όριο λήξεως).

3. Ειδικά για τη Συμβολαιακή γεωργία, ορίζεται ότι αφορά την μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων μεταξύ παραγωγών και αγοραστών που συμφωνείται με ιδιωτικές έγγραφες συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας.

Οι συμβάσεις, που καταρτίζονται, καταχωρούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «my AADE».

Οι συμβάσεις αφορούν:

α) το είδος, η καλλιεργούμενη έκταση και η ποσότητα των προς πώληση αγροτικών προϊόντων,

β) την ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος, και

γ) η τιμή του προϊόντος.

Διευκρινίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής και τον έλεγχο των προϋποθέσεων» ή και «να ορίζονται και άλλες πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στις συμβάσεις (…) και να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών ανά γεωργικό προϊόν».
πηγή:  newmoney

Σχόλια