Νέες διατάξεις για την αναγνώριση των πτυχίων από το ΔΟΑΤΑΠ

Διατάξεις για την αναγνώριση των πτυχίων από το ΔΟΑΤΑΠ, προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίο τέθηκε  σε δημόσια διαβούλευση. Ει...


Διατάξεις για την αναγνώριση των πτυχίων από το ΔΟΑΤΑΠ, προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίο τέθηκε  σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα το Σχέδιο Νόμου ορίζει τα εξής:

Άρθρο 294 Ακαδημαϊκή ισοδυναμία-Συνέπειες

Η ακαδημαϊκή αναγνώριση συνίσταται στην πιστοποίηση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής η οποία είναι απαραίτητη για τις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 293 ή για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην ημεδαπή.

Άρθρο 295
Προϋποθέσεις ακαδημαϊκής ισοδυναμίας

1. Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών της ημεδαπής, εφόσον το σύνολο των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί εκτός Ελληνικής Επικράτειας ή μέρος αυτού έχει πραγματοποιηθεί εντός ελληνικής επικράτειας σε δημόσιο ίδρυμα ως ακολούθως:

α) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο έξι (6) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης ή του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα (180) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών,

β) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών δεύτερου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο επτά (7) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων,

γ) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών τρίτου κύκλου εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο οκτώ (8) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2. Οι τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής που δεν έχουν αντιστοιχηθεί και καταταχθεί στα επίπεδα έξι (6), επτά (7) ή οκτώ (8) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης ή του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ή δεν είναι γνωστός ο αριθμός των μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι της ημεδαπής, εφόσον τα προγράμματα αξιολογούνται ή πιστοποιούνται από αναγνωρισμένες αρχές πιστοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα απονομής του τίτλου σπουδών, ως ακολούθως:

α) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής εφόσον αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα (180) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα άλλων χωρών και οδηγούν σε δεύτερο κύκλο σπουδών στη χώρα απονομής,

β) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών δεύτερου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αντιστοιχούν κατ ́ ελάχιστον σε εξήντα (60) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα άλλων χωρών και οδηγούν σε τρίτο κύκλο σπουδών στη χώρα απονομής,

γ) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών τρίτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αναγνωρίζονται ως τέτοιοι στη χώρα απονομής και οδηγούν σε θέση καθηγητή Πανεπιστημίου ή θέση ερευνητή σε αναγνωρισμένο Ερευνητικό Κέντρο στη χώρα απονομής.

3. Η ακαδημαϊκή ισοδυναμία τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχουν αντιστοιχηθεί και καταταχθεί στα επίπεδα έξι (6), επτά (7) ή οκτώ (8) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης ή του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ή δεν είναι γνωστός ο αριθμός των μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών, και τα προγράμματα σπουδών δεν αξιολογούνται ή πιστοποιούνται από αναγνωρισμένες αρχές πιστοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην χώρα απονομής του τίτλου σπουδών, αναγνωρίζεται ως ακολούθως:

α) η ακαδημαϊκή ισοδυναμία πρώτου κύκλου σπουδών εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη χώρα απονομής, αποκτάται μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον τριών (3) ετών και οδηγεί σε σπουδές δευτέρου ή τρίτου κύκλου στη χώρα απονομής,

β) η ακαδημαϊκή ισοδυναμία δεύτερου κύκλου σπουδών, εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη χώρα απονομής, αποκτάται μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός (1) έτους και είτε οδηγεί σε σπουδές τρίτου κύκλου στη χώρα απονομής είτε όχι,

γ) η ακαδημαϊκή ισοδυναμία τρίτου κύκλου σπουδών, εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη χώρα απονομής, αποκτάται μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον δύο (2) ετών.

4. Ως σύνολο σπουδών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου νοούνται η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης.

Άρθρο 296
Κατάλογος τύπων τίτλων σπουδών με συμφωνία δικαιόχρησης

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τηρεί και επικαιροποιεί κατάλογο των τύπων τίτλων σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα. Για τη σύνταξη και επικαιροποίηση του καταλόγου συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντλεί σχετικά στοιχεία από το αρχείο του και κάθε πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 297
Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών

1. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών συνίσταται στην έκδοση απόφασης αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης: α) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, β) τουλάχιστον μονοετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και γ) τουλάχιστον διετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών.
Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών σύμφωνα με το παρόν είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σπουδών πραγματοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας, εκτός εάν οι σπουδές που έγιναν στην ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.).

2. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός της περίπτωσης β) της παραγράφου 4 του άρθρου 293.

3. Για την εγγραφή του στον οικείο επαγγελματικό φορέα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών. Ο επαγγελματικός φορέας υποχρεούται να τον εγγράψει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, καθώς και την υποβολή ή τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων που απαιτούνται.

Άρθρο 298 Όργανα

1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων είναι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν έγγραφα καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ορίζεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

2. Αρμόδιο όργανο να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σπουδών είναι ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης του Προέδρου εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή ή την περιέλευση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή γραπτή δοκιμασία, εκδίδεται εντός της ίδιας προθεσμίας απόφαση της αρμόδιας αρχής, που ορίζει τα σχετικά με την πρακτική άσκηση ή τη γραπτή δοκιμασία. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης σε αυτή.

Άρθρο 299
Διαδικασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης

1. Η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατόπιν της διαδικασίας του παρόντος.

2. Η υποβολή αίτησης αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η ανάρτηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών που καθορίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεών του. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα για ελλείποντα έγγραφα, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης.

Η αίτηση, ο τύπος της οποίας καθορίζεται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των πραγματικών γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν.

Με την αίτηση υποβάλλονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα ή στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα τα εξής έγγραφα:

α) επίσημο αντίγραφο του τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης,

β) επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης, ενυπόγραφο και με σφραγίδα του Ιδρύματος, το οποίο αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου,

γ) αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μπορεί να ζητά πρόσθετα στοιχεία και να καλεί τον ενδιαφερόμενο για συμπληρωματικές επεξηγήσεις. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Το ύψος του παραβόλου αυτού καθορίζεται και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Σε περίπτωση που υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη αναγνωρίσεως όμοιων τίτλων, ο φάκελος εισάγεται στον Πρόεδρο, αρμόδιο να εκδώσει τη σχετική απόφαση αναγνωρίσεως ή μη αναγνωρίσεως.

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη αναγνωρίσεως όμοιων τίτλων για την κρίση της ύπαρξης ουσιωδών διαφορών, ο Πρόεδρος δύναται να αναθέτει το φάκελο του κάθε αιτούντος, σε έναν (1) αξιολογητή του ίδιου ή συναφούς κλάδου από τον κατάλογο του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών, ο οποίος οφείλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών να υποβάλει στον Πρόεδρο γραπτή εισήγηση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, η αίτηση ανατίθεται σε άλλον αξιολογητή του ίδιου ή συναφούς κλάδου από τον κατάλογο του Εθνικού Μητρώου, ο οποίος οφείλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών να υποβάλει στον Πρόεδρο γραπτή εισήγηση. Αν κατά τη διαδικασία του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υποβληθεί μία (1) τουλάχιστον εισήγηση και τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Αν κατά τη διαδικασία του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου δεν υποβληθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία μία (1) εισήγηση στον Πρόεδρο, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή εισήγηση και το Δ.Σ. εκδίδει απόφαση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Ο Πρόεδρος δύναται κατ ́ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ. Η τελική πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

5. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται μόνον για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου. Για τα προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου, ο φάκελος εισάγεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας, ο οποίος εισηγείται στον Πρόεδρο την αναγνώριση ή μη του τίτλου με βάση τα Μητρώα του άρθρου 293. Ο Πρόεδρος δύναται κατ’ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ.

6. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τον τίτλο και το περιεχόμενο των σπουδών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επαληθεύει με το σημείο επαφής ή με τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου:

α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την εκπαίδευση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος καταγωγής του τίτλου,

β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος καταγωγής του τίτλου και γ) εφόσον πρόκειται για ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην ημεδαπή, κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης οδηγούν στα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα απονομής.

7. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ζητεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους απονομής επιβεβαίωση του γνησίου των υποβαλλόμενων εγγράφων και των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος.

8. Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με την αναγνώριση ή μη του τίτλου ή με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων στον αιτούντα, εντός μηνός από την υποβολή των εισηγήσεων και πάντως εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης και του πλήρους φακέλου. Εφόσον επιβάλλονται αντισταθμιστικά μέτρα, ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλου, εάν τα επιβληθέντα μέτρα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον αιτούντα, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των σχετικών αποδεικτικών επιτυχούς ολοκλήρωσης.

9. Η διαδικασία εξέτασης αίτησης ακαδημαϊκής αναγνώρισης ισοδυναμίας τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

10. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ αίτηση επανεξέτασης ενώπιον του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης ή της παράλειψης έκδοσης της απόφασης της παρ. 1 εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.

11. Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης της παρ. 11 του παρόντος άρθρου ή η μη έκδοσή της, δύναται να προσβληθεί με ένδικα μέσα ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 300 Αντισταθμιστικά Μέτρα

1. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά τη διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου, πλην τίτλων ιατρικής και οδοντιατρικής που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης του ενδιαφερόμενου, μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για αντισταθμιστικά μέτρα που περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία ή πρακτική άσκηση ή συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης, μπορεί να εκδώσει απόφαση για αντισταθμιστικά μέτρα, εφόσον από την εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.

3. Η γραπτή δοκιμασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα - μαθήματα που καθορίζει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. λαμβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο, που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής όπου επιθυμεί να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο και υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει υποχρεωτικά ειδική άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ή της σχολής των συγκεκριμένων αντικειμένων. Παράλειψη της υποχρεώσεώς τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος. Αν το γνωστικό αντικείμενο - μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτική εργαστηριακή παρακολούθηση, με την άδεια του τέταρτου εδαφίου δίνεται και η δυνατότητα της παρακολούθησης στον ενδιαφερόμενο. Μετά την εξέταση, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσματος, με ένδειξη “επιτυχώς” ή μη και με βαθμολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν με την προηγούμενη απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4. Για λόγους εφαρμογής του παρόντος, νοούνται ως «τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τομείς των οποίων η γνώση, οι αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητες είναι απαραίτητες για ακαδημαϊκή αναγνώριση και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο σε σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα.

5. Η πρακτική άσκηση για την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων, διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή από δημόσια αρχή ή από Α.Ε.Ι., άλλως ο φορέας αυτής ορίζεται με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η πρακτική άσκηση διενεργείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διενεργείται για τους φοιτητές των ημεδαπών Α.Ε.Ι.

6. Η απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση. Ειδικότερα, στον αιτούντα πρέπει να γνωστοποιούνται οι ουσιαστικές διαφορές που αναφέρονται στην παρ. 4 και οι λόγοι για τους οποίους οι εν λόγω διαφορές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των σπουδών του.

7. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να δέχονται, μέσα στις δύο (2) επόμενες από την υποβολή στο ίδρυμα της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου εξεταστικές περιόδους, υποψηφίους που παραπέμπονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα ή σε πρακτική άσκηση σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Παράλειψη της υποχρεώσεώς τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο 301
Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται ύστερα από εξετάσεις σε μαθήματα όπως ορίζεται στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή και υπαγωγή στον κανόνα του άρθρου 300 πραγματοποιούνται με ειδικά αιτιολογημένες αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διεθνούς κύρους με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Επίσης εξαιρούνται από τη διαδικασία της αναγνώρισης οι τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, που ελήφθησαν από χώρες του εξωτερικού μετά την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διενεργούνται δύο (2) φορές κάθε έτος σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Οι εξετάσεις διεξάγονται με σύστημα που να διασφαλίζει απολύτως το αδιάβλητο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, γραπτά ή ηλεκτρονικά, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους δημόσιους φορείς ή αναγνωρισμένους επιστήμονες ή ερευνητές, το σύστημα, η διαδικασία, τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, η εξεταζόμενη ύλη, το παράβολο και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τις εξετάσεις αυτές και τη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση, μπορεί το σύστημα εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τμήματα και να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης Σχολής ή Τμήματος. Με όμοια απόφαση, μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων για τη δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων για τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Άρθρο 302 Αίτηση επανεξέτασης

Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ασκούνται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο και εξετάζονται από την τριμελή Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία αποτελείται από τρεις (3) αξιολογητές του ίδιου ή συναφούς κλάδου από το Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 292 με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το θέμα και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις ειδικές επιτροπές επανεξέτασης δεν συμμετέχουν αξιολογητές που εξέτασαν αρχικά το συγκεκριμένο θέμα. Το Δ.Σ. αποφαίνεται το ταχύτερο και πάντως εντός τριών (3) μηνών και πληροφορεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 303
Διακρατικές συμφωνίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Τα αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και οι ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών με τους τίτλους σπουδών της ημεδαπής που απονέμουν δύναται να καθορίζονται και με διακρατικές συμφωνίες.


πηγή:esos.gr

Σχόλια