Κολλέγια: Συνεχώς βήματα προς την ακαδημαϊκή ισοδυναμία

Με ταχείς ρυθμούς προωθείται η πανεπιστημιοποίηση των κολλεγίων. Πότε καλυμμένη με «φερετζέδες» και πότε ανοιχτά με νομικά άλματα και αυθαίρ...


Με ταχείς ρυθμούς προωθείται η πανεπιστημιοποίηση των κολλεγίων. Πότε καλυμμένη με «φερετζέδες» και πότε ανοιχτά με νομικά άλματα και αυθαίρετες ερμηνείες.

Το νομοσχέδιο Μητσοτάκη-Κεραμέως αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση και το «επιχείρημα» που επιστρατεύεται είναι η αναγκαιότητα «εκσυγχρονισμού» του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα «με κριτήρια διεθνή/ευρωπαϊκά». Καταρχάς σημειώνουμε ότι δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής και Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων. 

Η ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών που απονέμεται από ένα τέτοιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, που είναι ενταγμένο σε αυτό το Μητρώο, γίνεται πλέον αυτόματα, ενώ σε κάθε περίπτωση καταργείται η αξιολόγηση της ατομικής έκθεσης του ενδιαφερόμενου και εκείνο που αξιολογείται από τον ΔΟΑΤΑΠ είναι το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. 

Θετική αξιολόγηση σημαίνει ένταξη του πανεπιστήμιου της αλλοδαπής στο Μητρώο και αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών του ενδιαφερόμενου.

Έχουμε δηλαδή διαδικασίες fast track, που σε συνδυασμό με το ποια ιδρύματα της αλλοδαπής θεωρούνται ακαδημαϊκώς αναγνωρισμένα και εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο, οδηγούν στην υποβάθμιση των πανεπιστημιακών σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα εντάσσονται ιδρύματα της αλλοδαπής που απονέμουν τύπους τίτλων σπουδών ως εξής: ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο έξι (6) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης ή του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 180 μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (αντίστοιχα για τον δεύτερο κύκλο, τον μεταπτυχιακό, επίπεδο 7, για τον διδακτορικό επίπεδο 8).

Αυτό σημαίνει ότι εξισώνονται ντε φάκτο οι τριετείς σπουδές (180 μονάδες) με τις τετραετείς σπουδές που ισχύουν στην πλειοψηφία των ελληνικών ΑΕΙ (πενταετείς τα Πολυτεχνεία και το Γεωπονικό και 6ετείς οι Ιατρικές).

Σε αυτήν την κατεύθυνση οδηγεί επίσης η ίδρυση Τμημάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας (επαναφορά των ΤΕΙ) εντός των ΑΕΙ, διάρκειας σπουδών 7 εξαμήνων, που οι τίτλοι σπουδών τους αντιστοιχούν επίσης στο επίπεδο 6, όπως και οι τίτλοι σπουδών των ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης!

Μιλάμε για ένα παραπέρα βήμα στην υποβάθμιση των πανεπιστημιακών σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ, αφού ο ιδρυτικός νόμος του ΔΟΑΤΑΠ (Ν.3328/2005) προέβλεπε ότι «για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που αποκτώνται μετά από τριετή φοίτηση, όταν για τα αντίστοιχα προγράμματα της ημεδαπής προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» του πτυχίου αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται ‘’ισοτιμία’’ του μεταπτυχιακού διπλώματος».

Ωστόσο υπογραμμίζουμε ότι και στον ιδρυτικό νόμο του ΔΟΑΤΑΠ 3328/2005, την εποχή δηλαδή που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η περιβόητη Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προβλέπεται ότι «Η ‘’ισοτιμία’’ αναγνωρίζεται εφόσον… β) Ολο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί στο ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο…». Στη συνέχεια δε, η σχετική διάταξη τροποποιήθηκε ως εξής: « Η ‘’ισοτιμία’’ αναγνωρίζεται εφόσον… β) Ολο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος ή τα δύο έτη, σε περίπτωση που η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, έχει πραγματοποιηθεί στο Ιδρυμα που απονέμει τον τίτλο». 

Υπάρχει δηλαδή διάπλατα ανοιχτό το παράθυρο οι απόφοιτοι κολλεγίων, που το ½ των σπουδών τους ή τα δύο χρόνια σε περίπτωση πενταετών σπουδών, το διήνυσαν στο ξένο πανεπιστήμιο, να αποκτήσουν την ακαδημαϊκή ισοτιμία. Αλλωστε βήμα, βήμα οι ελληνικές κυβερνήσεις έχτιζαν την ανωτατοποίηση των κολλεγίων, παραβιάζοντας το άρθρο 16 του ελληνικού συντάγματος, απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κεφαλαίου των ιμπεριαλιστικών χωρών.

Στο Εθνικό Μητρώο εντάσσονται επίσης ιδρύματα που οι τίτλοι σπουδών τους μπορεί να μην έχουν αντιστοιχηθεί και καταταχθεί στα επίπεδα 6, 7, και 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, αρκεί τα προγράμματα σπουδών τους να έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένες αρχές πιστοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα απονομής του τίτλου σπουδών.

Για ξεκάρφωμα και μετά τον πολύ ντόρο που έχει γίνει για την πανεπιστημιοποίηση των κολλεγίων, η Κεραμέως στο νομοσχέδιο αναφέρει ότι:

Α) «Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών της ημεδαπής, εφόσον το σύνολο των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί εκτός Ελληνικής Επικράτειας ή μέρος αυτού έχει πραγματοποιηθεί εντός ελληνικής επικράτειας σε δημόσιο ίδρυμα».

Β) Τα ελληνικά ΑΕΙ και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα (άρθρο 293, παραγ. 4) «προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για τους σκοπούς: α) της αποδοχής αίτησης και εγγραφή για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, β) για την αποδοχή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» για την πρόσληψη είτε ως μέλος του τακτικού προσωπικού ή για την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση μόνιμου ερευνητή σε δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας, … δεσμεύονται από τα Μητρώα του παρόντος άρθρου. 

Το ημεδαπό πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 296 (σ.σ. κατάλογος τύπων τίτλων σπουδών με συμφωνία δικαιόχρησης), επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής… Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός εάν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Α.Ε.Ι.».

Όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι

α) ο λόγος των αρχών πιστοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα απονομής του τίτλου σπουδών, είναι πάνω απ’ όλα, ακόμη και στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών των ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν έχουν αντιστοιχηθεί και καταταχθεί στα επίπεδα 6, 7, και 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

β) τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, που έχουν συνάψει συμφωνίες δικαιόχρησης με τα εδώ κολλέγια και που είναι αυτά που τελικά χορηγούν και τα «πτυχία» και τους «τίτλους σπουδών», είναι αφύσικο να θέλουν να βγάλουν τα μάτια τους με τα ίδια τους τα χέρια, παραχωρώντας τις βεβαιώσεις τόπου σπουδών (που απαιτούνται στην περίπτωση που ο κάτοχος αυτού του τίτλου θέλει να κάνει μεταπτυχιακά ή διδακτορικά στην Ελλάδα ή να προσληφθεί σε θέση μόνιμου ερευνητή σε δημόσια ερευνητικά κέντρα), γι’ αυτό και είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιήσουν πολλά τερτίπια για να αποφύγουν μια τέτοια υποχρέωση, μεταξύ των οποίων και την προσφιλή και πάγια επίκληση των «προσωπικών δεδομένων»,

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα κολλέγια θα μπουν από την πίσω πόρτα στην ακαδημαϊκή ισοδυναμία. Αλλωστε, όλες αυτές οι «πρόνοιες» (οι βεβαιώσεις τόπου σπουδών), που τώρα μπαίνουν λόγω της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 16, που απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ στη χώρα μας, μπορούν κάλλιστα να απαλειφθούν σε έναν μελλοντικό χρόνο. Πετραδάκι, πετραδάκι κατεδαφίζεται το άρθρο 16 και δημιουργείται εκείνη η πραγματικότητα, που σε μια μελλοντική συνταγματική αναθεώρηση θα λειτουργήσει ως πολιορκητικός κριός για την κατάργησή του (δείτε εδώ και εδώ).

Οι απόφοιτοι κολλεγίων στο δημόσιο ως ΠΕ

Είναι εξοργιστικό και όμως αληθινό: οι απόφοιτοι κολλεγίων (για την εγγραφή στα οποία δεν απαιτούνται άλλες προϋποθέσεις πέρα από τη δυνατότητα της «τσέπης» τους, ενώ και η ποιότητα των σπουδών δεν έχει καμιά σχέση με τις σπουδές στα δημόσια ΑΕΙ), που έχουν συνάψει συμφωνίες διακιόχρησης με πανεπιστήμια του εξωτερικού, μπορούν πλέον να προσλαμβάνονται στο Δημόσιο ως υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ενώ και οι υπηρετούντες υπάλληλοι, που είναι απόφοιτοι κολλεγίων, μπορούν να μεταταγούν στην κατηγορία υπαλλήλων ΠΕ με τις ανάλογες, βεβαίως, αποδοχές και εξέλιξη. Η περίπτωση αυτή αφορά απόφοιτους κολλεγίων που έχουν αποκτήσει βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).

Ολα αυτά μετά την αποδοχή από τον Βορίδη της γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 66/2016 (Συνεδρίαση 22 Μαρτίου 2016), με πρόεδρο την Μεταξία Ανδροβιτσανέα, που εκκρεμούσε εδώ και 7 χρόνια.

Η γνωμοδότηση έγινε μετά από ερώτημα που υπέβαλε η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις 30-7-2015.

Η ομόφωνη απόφαση του ΝΣΚ είναι η εξής:

«Οι κάτοχοι τίτλων τυπικής ανωτάτης εκπαίδευσης που απονέμονται από ιδρύματα τυπικής ανωτάτης εκπαίδευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μετά από σπουδές πραγματοποιηθείσες εν όλω ή εν μέρει στους αναφερομένους στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008 παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων (τίτλων) έχει αναγνωριστεί η επαγγελματική ισοδυναμία προς τίτλους τυπικής ανωτάτης εκπαίδευσης ημεδαπών ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), δύνανται τόσο να διοριστούν σε θέσεις του δημόσιου τομέα, κατηγορίας ΠΕ, όσο και να μεταταγούν σε αντίστοιχη θέση κλάδου κατηγορίας ΠΕ. Ωστόσο, δεν τεκμαίρεται ότι έχουν άριστη γνώση ξένης γλώσσας, εκτός εάν πρόκειται για πτυχία ξένης γλώσσας και φιλολογίας ή ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας».

Η «επιχειρηματολογία» που επιστρατεύεται από το ΝΣΚ είναι γελοία και αποδεικνύει ότι αυτό εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία.

Η αναφορά που γίνεται στο άρθρο 16 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται», μπαίνει απλώς για ξεκάρφωμα, αφού γίνονται αποδεκτές τελικά οι διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008, που προβλέπουν ότι τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις που χορηγούν τα κολλέγια που έχουν συνάψει συμφωνίες πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με πανεπιστήμια της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν (πρώτο πτυχίο-bachelor για σπουδές τριετούς διάρκειας) ή τα κολλέγια που τα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, «δύνανται να τύχουν αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης…».

Όλη αυτή η κάλπικη «επιχειρηματολογία» είναι κυριολεκτικά στον αέρα, αφού η κατάταξη στην κατηγορία ΠΕ για μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις: πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και όχι επαγγελματικά προσόντα.

Στη Γνωμοδότηση γίνεται επίσης αναφορά στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ και σε όλες τις μετέπειτα Οδηγίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και στην ενσωμάτωσή τους στην «εθνική νομοθεσία», καθώς και στην υποχρέωση του κράτους μέλους υποδοχής «να αναγνωρίσει δίπλωμα που χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους μολονότι με το δίπλωμα αυτό πιστοποιούνται σπουδές που έχουν πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει στο κράτος μέλος υποδοχής και οι οποίες κατά τη νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους δεν αναγνωρίζονται ως σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι οδηγίες δεν αφορούν την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών αλλά μόνον τα επαγγελματικά προσόντα…».

Κοντολογίς, επιστρατεύεται το «επιχείρημα» ότι άλλο πράγμα είναι η ακαδημαϊκή αναγνώριση και άλλο πράγμα είναι τα επαγγελματικά προσόντα. Πρόκειται για τη γνωστή ιστορία του διαχωρισμού του πανεπιστημιακού πτυχίου από τα επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, εξ ου και έγινε η κατάργηση του ΔΙΚΑΤΣΑ και ιδρύθηκαν ο ΔΟΑΤΑΠ και το ΣΑΕΠ.

Η Γνωμοδότηση 66/2016 επικαλείται στο σκεπτικό της μια άλλη Γνωμοδότηση (αρ. 276/2015, συνεδρίαση 24 Νοεμβρίου 2015) του Ε΄ Τμήματος του ΝΣΚ με την ίδια πρόεδρο, που έγινε μετά από ερώτημα της ίδιας Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών στις 19-1-2015 (σημειώνουμε ότι τα ερωτήματα τίθενται στο ΝΣΚ μετά από έγκριση του αρμόδιου υπουργού της συγκεκριμένης Διεύθυνσης ή του ΓΓ, που και στις δύο περιπτώσεις ήταν την περίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ).

Η ομόφωνη Γνωμοδότηση αναφέρει τα εξής: «Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του ν. 4024/2011».

Είναι δε άκρως προκλητική η «επιχειρηματολογία» που επιστρατεύεται ότι προκαλείται «άνιση μεταχείριση» στους κατόχους τίτλων που έχουν αναγνωριστεί ως επαγγελματικά ισοδύναμοι σε σχέση με τους υπαλλήλους-κατόχους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού που έχουν ακαδημαϊκή ισοτιμία, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης βαθμολογικού πλεονεκτήματος!

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιστός υπηρέτης των αφεντικών -ξένων και ντόπιων- και υπέρμαχος των επιχειρηματικών συμφερόντων σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στην εκπαίδευση, έκανε δεκτά (μέσω ΑΣΕΠ) και τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά των κολλεγίων για τον διορισμό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση!

Το νέο έγκλημα σε βάρος των δημόσιων ΑΕΙ έγινε με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με αυτές:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α’ 80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού , κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
[παρ. 5, άρθ.54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4653/2020(Α’ 12)].

Θυμίζουμε ότι η Κεραμέως έδωσε το δικαίωμα στους απόφοιτους κολλεγίων να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση, εφόσον

1) Είναι απόφοιτοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

2) Κατέχουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

3) Κατέχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας «επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής, για πρόσληψη ή διορισμό ως εκπαιδευτικοί, έχουν κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού ανεξάρτητα από τον τόπο φοίτησης» (περισσότερα εδώ).


Γιούλα Γκεσούλη


πηγή: Eksegersi.gr

Σχόλια