Στα 150 ευρώ καθορίστηκε με ΚΥΑ το ποσό,για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Αγροδιατροφή»

Στα 150 ευρώ καθορίστηκε με ΚΥΑ το ποσό, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Αγροδιατροφή...


Στα 150 ευρώ καθορίστηκε με ΚΥΑ το ποσό, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, για το 2022.

Συγκεκριμένα, από τα 150 εκατ. ευρώ των ενισχύσεων, τα 75 εκατ. ευρώ αφορούν την φορολογική απαλλαγή και τα 75 εκατ. ευρώ την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών σχεδίων της παραγωγής βάμβακος και των δραστηριοτήτων εκκοκκισμού, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις και της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης

α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των 75.000.000 ευρώ, και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι:

i. Για το τρέχον έτος (2022) δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων καθώς ούτε και απώλεια φορολογικών εσόδων,

ii. για τo επόμενο έτος (2023) θα προκύψει δαπάνη 20.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων,

iii. για τα επόμενα τρία έτη (2024, 2025, 2026) θα προκύψει δαπάνη 55.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 45.000.000 ευρώ και

iv. για τα έτη 2027 έως 2040 θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 30.000.000 ευρώ.


ΠΗΓΉ:in.gr

Σχόλια