Με βάση τα τιμολόγια το αγροτικό πετρέλαιο και με βάση την δήλωση ΟΣ∆Ε του 2021

Με ανώτατο όριο θα προσδιοριστούν οι προβλεπόµενες ποσότητες κατανάλωσης πετρελαίου ανά στρέµµα ή εκτροφή µε βάση τις οποίες θα υπολογιστεί ...


Με ανώτατο όριο θα προσδιοριστούν οι προβλεπόµενες ποσότητες κατανάλωσης πετρελαίου ανά στρέµµα ή εκτροφή µε βάση τις οποίες θα υπολογιστεί η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου, που περιµένουν τις επόµενες µέρες οι αγρότες.

Μέχρι και το 2016 οπότε και καταργήθηκε η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου, ο σχετικός πίνακας προέβλεπε ετήσια κατανάλωση (πχ. 16 λίτρα ανά στρέµµα στο σιτάρι), ενώ τώρα γίνεται λόγος για εξαµηνιαία κατανάλωση. Μένει να φανεί λοιπόν πως θα διαµορφωθούν οι σχετικοί συντελεστές και το λογικό είναι να µην υπάρχει µια διαίρεση δια δύο στα νούµερα που προβλέπονται (βλ. πίνακα) ενώ πρέπει να γίνει σαφές ότι ο πίνακας αυτός εξυπηρετεί το ανώτατο όριο.
Από ‘κει και πέρα, σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά το καταβλητέο ποσό θα υπολογίζεται µε βάση το σύνολο του κόστους για την αγορά πετρελαίου από την αρχή του έτους έως και τις 30 Ιουνίου 2022 και µε ανώτατο όριο συντελεστή ανά στρέµµα για κάθε καλλιέργεια ή εκτροφή, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί στη δήλωση ΟΣ∆Ε του 2021. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι να έχει υποβληθεί δήλωση ΟΣ∆Ε και για το έτος 2022 από τους δικαιούχους, ώστε να διασφαλισθεί ότι υπάρχει καλλιέργεια και κατά την τρέχουσα περίοδο. Να σηµειωθεί ότι το κόστος του µέτρου στήριξης, εκτιµάται στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ περί τα τέλη Νοεµβρίου αναµένεται να ακολουθήσει νέος υπολογισµός για την επιστροφή του ΕΦΚ, που θα αφορά την αγορά αγροτικού πετρελαίου από τον Ιούνιο και µετά.

Εν τω µεταξύ, από το µέτωπο των πληρωµών, µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται να τακτοποιηθεί η εκκρεµότητα προς τους κτηνοτρόφους µε το 2% του τζίρου για όσους δεν πληρώθηκαν και µε την προϋπόθεση ότι προχώρησαν στην εγγραφή τους στο ΜΑΑΕ µέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά και η α’ δόση των 8.462 Νέων Αγροτών σε οχτώ Περιφέρειες της χώρας, µετά την έγκριση πίστωσης των 223,37 εκατ. ευρώ.

Μετά από αυτά, οι αγρότες έχουν να περιµένουν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, που δροµολογείται για µετά τα µέσα Σεπτεµβρίου και τη δεύτερη εκκαθάριση για τα προγράµµατα που γίνεται τον Οκτώβριο κατά το σύνηθες και πριν την πληρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης της νέας χρονιάς. Αντίστοιχα, µετά το καλοκαίρι και έως τον Οκτώβριο δροµολογούνται οι πληρωµές για εκείνους τους Νέους Αγρότες που θα δικαιωθούν από τις ενστάσεις.

Στο τρίµηνο η σύµβαση µε τον σύµβουλο για τα Βιολογικά

Οδηγίες για τις συµβάσεις µε συµβούλους που υποχρεούνται να προσκοµίσουν εντός τριµήνου από την απόφαση ένταξης όλοι οι δικαιούχοι Βιολογικής Γεωργίας του 2022, εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ. Στη σχετική εγκύκλιο, ενηµερώνονται συγκεκριµένα οι δικαούχοι πως:

Οφείλουν κατ’ έτος να καλύπτονται από νόµιµη σύµβαση µε σύµβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η σύµβαση θα πρέπει να συναφθεί και να κατατεθεί στις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω του ΠΣ, συνοδευόµενη από την Έναρξη Επιτηδεύµατος/Εργασιών του συµβούλου εντός τριών (3) µηνών:

α) Από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων µετά την ολοκλήρωση της πρόσκλησης για τους αρχικούς δικαιούχους

β) Από την ηµεροµηνία έκδοσης Τροποποιητικής Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τους νέους δικαιούχους που εκδίδεται µετά από µεταβίβαση τεχνικού δελτίου σε αυτούς.

Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί αντίγραφο της σύµβασης ή το επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου του κατά περίπτωση, στο φάκελο δικαιούχου και να την προσκοµίζει όπου του ζητηθεί.
Κάθε σύµβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 µηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος εφαρµογής, εξαιρουµένου του πρώτου έτους, όπου δίνεται η δυνατότητα η σύµβαση του δικαιούχου µε το σύµβουλο να συναφθεί εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων.


πηγή:agronews.gr

Σχόλια