ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Τροποποιήθηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Με Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 4255/10-08-2022, τροποποιείται η προηγούμενη με αριθμό 163/13692/25.01.2018 (Β' 26...


Με Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 4255/10-08-2022, τροποποιείται η προηγούμενη με αριθμό 163/13692/25.01.2018 (Β' 267, Β' 590 διόρθωση σφάλματος) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».


Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ορίζεται αρμόδια αρχή για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του Σ.Π.Σ.Γ.Ε.».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 6, όπως ισχύει με την υπ' αρ. 1583/335048/30-11-2020 απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής: «Η πιστοποίηση των εγγεγραμμένων Γ.Σ. στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων είναι αορίστου χρόνου τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση» (Β' 5538).

3. Η παρ. 9 του άρθρου 10, αντικαθίσταται ως εξής:

«Να καταβάλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ετήσια συνδρομή για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμένοι στα σχετικά Μητρώα, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ για το κόστος διαχείρισης και λειτουργίας του μητρώου. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 6».


ΠΗΓΗ:agro24.gr

Σχόλια