Η πρώτη ατομική ψηφιακή ταυτότητα μελισσοκόμου

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παραδόθηκε συμβολικά, η πρώτη ατομική ψηφιακή ταυτότητα μελισσοκόμου προς τον πρόεδρο της Ομ...


Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παραδόθηκε συμβολικά, η πρώτη ατομική ψηφιακή ταυτότητα μελισσοκόμου προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας κο Ποντίκη, σηματοδοτώντας την έναρξη των αποστολών των φυσικών καρτών στους δικαιούχους μελισσοκόμους.


Η μελισσοκομική ταυτότητα αποτελεί επίσημο κρατικό έγγραφο και περιέχει τα στοιχεία που τηρούνται σε ψηφιακή μορφή στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο. Η αναγνώριση γίνεται μέσω του γνωστού σκαναρίσματος στον κωδικό «QR», ο οποίος είναι εκτυπωμένος στην Β' ΟΨΗ της κάρτας και είναι μοναδικός για κάθε ενεργό μελισσοκόμο.

Χρησιμότητα μελισσοκομικής ταυτότητας

Η μελισσοκομική ταυτότητα και τα στοιχεία του κάθε ενεργού μελισσοκόμου, χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ελέγχου και λαμβάνονται υπόψη όποτε κριθεί απαραίτητο, από τις αρμόδιες ελεγκτικές δομές του ΥΠΑΑΤ, των συναρμόδιων Υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ), την Ελληνική Αστυνομία, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αρμόδια ελεγκτική δομή ή αρχή.Ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε φωτογραφία της κάρτας με τις δύο όψεις της και με την εικόνα της πλατφόρμας όταν γίνει το σκανάρισμα. Αυτές τις πληροφορίες θα βλέπει ο ελεγκτής κάθε φορά που θα σκανάρει την κάρτα μας

Υποχρεώσεις μελισσοκόμων

Κάθε ενεργός μελισσοκόμος ή ο «υπεύθυνος μελισσοκομείου», κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/και όταν εμπορεύεται μελισσοκομικά προϊόντα, αναπαραγωγικό υλικό ή/και παραφυάδες παραγωγής του και εν γένει κατά την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας, οφείλει να φέρει, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή και να επιδεικνύει, όποτε του ζητηθεί από αρμόδια θεσμικά ελεγκτικά όργανα και αρχές, τη μελισσοκομική του ταυτότητα.

Κάθε ενεργός μελισσοκόμος, ο οποίος αιτείται επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, λόγω αλλαγής των εκτυπωμένων στοιχείων ή λόγω φθοράς οφείλει να παραδώσει την παλιά μελισσοκομική ταυτότητα στην οικεία ΔΑΟΚ.

Επανέκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας

Η μελισσοκομική ταυτότητα παραμένει σε ισχύ για όσο χρόνο τα στοιχεία που είναι εκτυπωμένα στο σώμα της δεν τροποποιούνται. Εάν τα εκτυπωμένα στοιχεία τροποποιηθούν, ο μελισσοκόμος οφείλει να αιτηθεί εντός δύο μηνών την επανέκδοσή της προς την οικεία ΔΑΟΚ. Στη συνέχεια η αρμόδια ΔΑΟΚ διαβιβάζει το αίτημα αρμοδίως στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και ολοκληρώνεται η επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μελισσοκόμου, ενώ παράλληλα ενημερώνεται η πύλη GOV.GR με τα νέα στοιχεία για την έκδοση της ηλεκτρονικής – άυλης μελισσοκομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της μελισσοκομικής ταυτότητας, ο κάτοχός της αιτείται άμεσα την αντικατάστασή της προς την οικεία ΔΑΟΚ, στην οποία δηλώνεται ο λόγος υποβολής του αιτήματος έκδοσης νέας ταυτότητας. Στη συνέχεια η αρμόδια ΔΑΟΚ διαβιβάζει το αίτημα αρμοδίως στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ. Στην περίπτωση αυτή, εάν έχουν παρέλθει δέκα (10) έτη από την προηγούμενη έκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, μέχρι την υποβολή του αιτήματος για επανέκδοση, η νέα μελισσοκομική ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική μορφή χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μελισσοκόμου. Εάν το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη έκδοση μέχρι την υποβολή του αιτήματος για επανέκδοση, είναι μικρότερο ή ίσο των δέκα (10) ετών, τότε η νέα μελισσοκομική ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική μορφή με αντίτιμο πέντε (5) Ευρώ για τον μελισσοκόμο, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 3.

Εάν ο μελισσοκόμος εκδώσει και κάνει χρήση της νέας μελισσοκομικής ταυτότητας αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής η οποία είναι σε σύνδεση με τη θυρίδα του πολίτη στην πύλη GOV.GR, δεν επιβαρύνεται οικονομικά.

Ύστερα από την υποβολή αιτήματος για επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 και μέχρι την παραλαβή της νέας μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, ο μελισσοκόμος εφόσον δεν κάνει χρήση της ηλεκτρονικής μελισσοκομικής ταυτότητας, λαμβάνει σχετική βεβαίωση με ισχύ δύο (2) μηνών, την οποία φέρει κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/και κατά τη διαδικασία εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων, παραφυάδων και αναπαραγωγικού υλικού παραγωγής του και την επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από αρμόδια όργανα και αρχές. Μέχρι την επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, η παραπάνω βεβαίωση επέχει θέση μελισσοκομικής ταυτότητας.

Ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε φωτογραφία της κάρτας με τις δύο όψεις της και με την εικόνα της πλατφόρμας όταν γίνει το σκανάρισμα. Αυτές τις πληροφορίες θα βλέπει ο ελεγκτής κάθε φορά που θα σκανάρει την κάρτα μας.

Πηγή - Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος

Σχόλια