Τι προβλέπει η ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα Λιπάσματα

Η ΚΥΑ έχει ισχύ έως τις 15 Δεκεμβρίου οπότε και θα αξιολογηθούν το ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής της Οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές...


Η ΚΥΑ έχει ισχύ έως τις 15 Δεκεμβρίου οπότε και θα αξιολογηθούν το ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής της

Οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα λιπάσματα που θα φέρουν τη σήμανση «λίπασμα παλαιών προδιαγραφών», τα οποία παράγονται ή/και κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά έως 15.12.2022 το αργότερο, καθορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ΚΥΑ έχει ισχύ έως τις 15 Δεκεμβρίου οπότε και θα αξιολογηθούν το ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής και η περαιτέρω ισχύς της, ενώ δεν εφαρμόζεται για απλά ή σύνθετα στερεά λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο σε ποσοστό άνω του 28 % κατά μάζα σε σχέση με το νιτρικό αμμώνιο που περιέχεται στο λίπασμα.

Να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία λιπασμάτων παλαιών προδιαγραφών επιτρέπεται, χωρίς επιμέρους αδειοδότηση από την Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων (ΤΕΓΕΛ).

Τονίζεται επίσης ότι ο παρασκευαστής θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, και είναι υπεύθυνος για συμμόρφωση του λιπάσματος προς τις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ. Σε περίπτωση που ο παρασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, τότε υπεύθυνος για την συμμόρφωση του προϊόντος είναι το πρώτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού στην ελληνική αγορά.

Σε ό,τι αφορά τα λιπάσματα παλαιών προδιαγραφών μεταξύ άλλων θα πρέπει να διατίθενται συσκευασμένα και οι αναγνωριστικές ενδείξεις αυτών να αναγράφονται στη συσκευασία ή σε προσαρτημένη ετικέτα. Επιπλέον, οι πρώτες ύλες των λιπασμάτων μπορούν να διακινούνται χύμα και οι αναγνωριστικές ενδείξεις αυτών πρέπει να αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα.

Τέλος, σχετικά με εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των λιπασμάτων ο παρασκευαστής θα πρέπει να την εξασφαλίζει με τη σήμανση «λίπασμα παλαιών προδιαγραφών» που διατίθενται στην ελληνική αγορά και να τηρεί αρχεία της προέλευσης των λιπασμάτων. 

Τα αρχεία τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για έλεγχο για όσο διάστημα διατίθεται το λίπασμα με σήμανση «λίπασμα παλαιών προδιαγραφών» στην ελληνική αγορά, καθώς και για επιπλέον διάστημα δέκα ετών αφότου ο παρασκευαστής παύσει να το θέτει σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ


ΠΗΓΉ:in.gr

Σχόλια