Σε διαβούλευση τέθηκε η νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (υπομέτρο 4.1.5 του ΠΑΑ) έως τις 15 Ιανουαρίου

Τι ισχύει με την αγορά γης – Οι επενδύσεις -Έως τις 15 Ιανουαρίου θα μείνει ανοιχτεί η διαβούλευση για τα σχέδια βελτίωσης Σε διαβούλευση τέ...


Τι ισχύει με την αγορά γης – Οι επενδύσεις -Έως τις 15 Ιανουαρίου θα μείνει ανοιχτεί η διαβούλευση για τα σχέδια βελτίωσης

Σε διαβούλευση τέθηκε η νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (υπομέτρο 4.1.5 του ΠΑΑ), η οποία ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου 2024.

Αμέσως μετά το τέλος της διαβούλευσης, αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση για τα σχέδια βελτίωσης, τα οποία θα αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων όπως ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για ιδία κατανάλωση.

Για πρώτη φορά στα σχέδια βελτίωσης υπάρχει ως επιλέξιμη δαπάνη οι μεταφερόμενοι οικίσκοι για την στέγαση των εργατών γης, αλλά και η αγορά γης, προκειμένου να μεγαλώσει ο κλήρος, να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να επιτευχθούν καλύτερες αποδόσεις.

Επιλέξιμα θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα οι κυριότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 – Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματός του, η υποβολή παραδεκτής δήλωσης ΟΣΔΕ το έτος 2022 και η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Σχόλια